Niniejszy Statut Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej został uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 18 stycznia 2007 r.

SPIS TREŚCI

1. NAZWA STOWARZYSZENIA, ŚRODOWISKO, OBSZAR DZIAŁANIA SIEDZIBA

§ 1. Nazwa Stowarzyszenia

§ 2. Środowisko działania

§ 3. Obszar działania

§ 4. Siedziba

§ 5. Czas działania

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 6. Charakterystyka Stowarzyszenia

§ 7. Kultywowanie tradycji i ceremoniału wojskowego

§ 8. Współpraca z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi

3. CELE l FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA, PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 9. Główne cele

§ 10. Główne formy działalności

§ 11. Program i plany działalności

§ 12. Sprawozdawczość

4. ZASADY CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

§ 13. Zasady uzyskania członkostwa

§ 14. Prawa i obowiązki członków

§ 15. Okoliczności i warunki utraty członkostwa

5. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16. Organizacja, zasady powoływania, kontroli, odwoływania i zawieszania władz

§ 17. Walne Zebranie Członków

§ 18. Zarząd

§ 19. Komisja Rewizyjna

§ 20. Zasady reprezentowania Stowarzyszenia

§ 21. Kluby terenowe

6. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA l ZASADY GOSPODAROWANIA

§ 22. Źródła majątku Stowarzyszenia

§ 23. Ogólne zasady gospodarowania

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Dokonywanie zmian w statucie i warunki rozwiązania Stowarzyszenia

§ 25. Likwidacja Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku

§ 26. Sprawy nieuregulowane statutem

ROZDZIAŁ 1

NAZWA STOWARZYSZENIA, ŚRODOWISKO, OBSZAR DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§1
Nazwa Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej
i dalej w statucie zwane jest Stowarzyszeniem.

§2
Środowisko działania

 1. Stowarzyszenie zrzesza byłych żołnierzy i pracowników służących w dowództwie i jednostkach 2 KOP.
 2. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy w służbie czynnej.

§3
Obszar działania

Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. Poza Bydgoszczą mogą w ramach Stowarzyszenia powstawać kluby terenowe nie posiadające osobowości prawnej.

§5
Czas działania

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§6
Charakterystyka Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie jest niezależną i samorządną organizacją zrzeszającą członków, którzy dobrowolnie deklarują się pracować społecznie dla wspólnego dobra środowiska wojskowego, społeczności lokalnej i regionu.
 2. Stowarzyszenie zachowuje neutralność polityczną i tolerancję światopoglądową.
 3. Stowarzyszenie kieruje się zasadami etycznymi wynikającymi z honoru i godności żołnierzy Wojska Polskiego.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym, wojskowym i kombatantom;
  2. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych oraz realizacji niektórych zadań statutowych może korzystać z wolontariatu i zatrudniać pracowników.

§7
Kultywowanie tradycji i ceremoniału wojskowego

 1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania: sztandaru, herbu, hymnu i odznak. Ustalanie ich wzorów należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
 2. Stowarzyszenie obchodzi swoje święto w dniu 6 lipca.
 3. Członkowie Stowarzyszenia jako szczególne wyróżnienie i zaszczyt traktują możliwość uczestniczenia w mundurach wojskowych w uroczystościach Święta Stowarzyszenia oraz świąt państwowych i wojskowych.

§8
Współpraca z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi

 1. Stowarzyszenie może zawierać umowy o współpracy z:
  1. organami administracji publicznej, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
   szczególnie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  2. krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania jak Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie może należeć do związków, federacji, koalicji i porozumień organizacji pozarządowych w kraju i za granicą.
 3. Umowy o współpracy, o których mowa w ust. 2., muszą być oparte na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, jawności celów działania i efektywności współpracy.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 3

CELE l FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA, PLANOWANIE
l SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 9
Główne cele

Do głównych celów działalności Stowarzyszenia należy:

 1. zachowanie od zapomnienia historii i tradycji 2 KOP;
 2. obrona czci, honoru i godności żołnierzy polskich;
 3. wspieranie pomocą osób ze środowiska byłych żołnierzy zawodowych i pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 4. podejmowanie zadań, przy współpracy z resortem Obrony Narodowej, w zakresie szkolenia rezerwistów Wojska Polskiego;
 5. podejmowanie zadań w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego i obronnego społeczności lokalnej, w tym głównie dzieci i młodzieży;
 6. organizowanie różnych form działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej;
 7. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych do realizacji zadań statutowych;
 8. obrona interesów społecznych i socjalnych środowiska żołnierzy rezerwy i weteranów wojennych;
 9. prowadzenie środowiskowego klubu na potrzeby żołnierzy rezerwy i weteranów wojennych, w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej.

§ 10
Główne formy działalności

Do głównych form działalności Stowarzyszenia należą:

 1. zebrania organizacyjne;
 2. konferencje, szkolenia i spotkania;
 3. organizacja imprez o charakterze patriotycznym i integracyjnym;
 4. gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycjami i historią wojskowości, związanych z 2 KOP;
 5. wspieranie działalności wystawienniczej o charakterze patriotyczno-obronnym, a szczególnie związanych z historią 2 KOP;
 6. działalność zespołów powoływanych do wykonania określonych zadań;
 7. działalność wydawnicza związana z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
 8. opracowywanie analiz i wniosków oraz zajmowanie stanowisk w sprawach podejmowanych przez władze publiczne, które interesują środowisko żołnierzy rezerwy;
 9. zbieranie informacji o warunkach socjalno-bytowych i zdrowotnych swoich członków oraz innych osób ze środowiska byłych żołnierzy zawodowych i pracowników.

§ 11
Program i plany działalności

 1. Na okres kadencji Zarządu tworzy się Program Działalności Stowarzyszenia, a na jego podstawie Plany Działalności Zarządu i Plany Działalności Finansowej Stowarzyszenia na okres jednego roku.
 2. Program, plany działalności i projekty poszczególnych przedsięwzięć mogą być alternatywnie tworzone przez zespoły zadaniowe lub indywidualnie przez członków i przedstawiane władzom Stowarzyszenia do akceptacji.

§ 12
Sprawozdawczość

 1. Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzania i upubliczniania corocznych sprawozdań ze swojej działalności. Składa się ono ze Sprawozdania Merytorycznego i Sprawozdania Finansowego.
 2. Oba sprawozdania roczne muszą odpowiadać wymogom prawa dotyczącego sprawozdań składanych przez fundacje. Podstawowymi cechami sprawozdania powinny być prawidłowość, rzetelność i jawność.
 3. Sprawozdanie Merytoryczne, po akceptacji przez Walne Zebranie Członków, Zarząd podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez wszystkie zainteresowane osoby, a Sprawozdanie Finansowe przekazuje do określonych prawem instytucji.
 4. Zarząd może sporządzać inne sprawozdania wynikające z umów z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 4

ZASADY CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

§ 13
Zasady uzyskania członkostwa

 1. Stowarzyszenie oprócz członków zwyczajnych może posiadać członków wspierających i honorowych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 3. Dowodem przynależności członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest legitymacja. Członkowie wspierający otrzymują Patent Mecenasa Stowarzyszenia, a honorowi otrzymują Patent Honorowego Członka Stowarzyszenia.
 4. Kandydatem na członka zwyczajnego może być osoba fizyczna, która spełnia warunki zawarte w § 2 oraz otrzyma rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złoży deklarację i wniesie opłatę wpisową.
 5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się na mocy uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd poprzedza rozmową z osobą kandydującą.
 6. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. Tytuł i Patent Mecenasa Stowarzyszenia nadaje Zarząd.
 7. Tytuł i Patent Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym, które wybitnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia.
 8. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać Tytuł i Patent Honorowego Prezesa Stowarzyszenia członkowi zwyczajnemu lub honorowemu, który:
  1. wybitnie zasłużył się dla Stowarzyszenia;
  2. jest autorytetem moralnym, społecznym i zawodowym;
 9. Tytuły członków wspierających i honorowych oraz tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadaje się na okres do 4 lat. Można je nadawać wielokrotnie tym samym osobom.

§ 14
Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
  2. otrzymywać wsparcie w działalności publicznej w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
  3. uzyskiwać informacje związane z działalnością Stowarzyszenia;
  4. wykorzystywać majątek Stowarzyszenia do wykonywania zadań zlecanych przez władze Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków;
  5. nosić Odznakę Stowarzyszenia;
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
  3. upowszechniać cele Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię;
  4. regularnie opłacać składkę członkowską i ponosić inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebrania Członków;
  5. informować Zarząd lub Komisje Rewizyjną o swoich uwagach dotyczących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem praw wyborczych.
 4. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń uchwalanych przez Walne Zebrania Członków.
 5. Za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków lub Zarząd może wyróżnić członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, a także Honorowych Prezesów i darczyńców Stowarzyszenia podziękowaniami na piśmie, dyplomami, odznakami i medalami Stowarzyszenia, a także innymi honorowymi wyróżnieniami.
 6. Walne Zebranie Członków może występować do władz publicznych z wnioskami o wyróżnienie szczególnie zasłużonych członków Stowarzyszenia.

§ 15
Okoliczności i warunki utraty członkostwa

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek wygaśnięcia, pozbawienia lub skreślenia osoby z listy członków.
 2. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadkach:
  1. pisemnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia;
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 3. Pozbawienie członkostwa osoby fizycznej następuje w przypadkach:
  1. utraty przez nią praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądowym;
  2. sprzeniewierzenia się zasadom honoru i godności obowiązujących żołnierzy SZ RP;
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Skreślenie członka Stowarzyszenia z listy członków następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku od daty ostatniej wpłaty;
  2. nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchylania się od realizacji uchwał władz Stowarzyszenia po 3 miesiącach od dnia przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej przez Zarząd lub doręczenia pisma ostrzegawczego Zarządu.
 5. W sprawach ujętych w ust. 2, 3 i 4 Zarząd podejmuje uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Proces pozbawienia członkostwa osoby fizycznej zgodnie z ust. 3 może zainicjować grupa co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Członkowie skreśleni z listy członków lub których członkostwo wygasło na skutek rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu na zasadach jak stanowią przepisy § 13 Statutu.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa lub skreślenia z listy członków można odwołać się na piśmie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zarząd o swojej decyzji.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 5

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
Organizacja, zasady powoływania, kontroli, rozwiązywania, zawieszania władz

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków i Zarząd.
 2. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 4. Członkiem władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać wobec członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Wybór członków do władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. O sposobie głosowania jawnym lub tajnym decyduje zebranie.
 7. Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera bezpośrednio Walne Zebranie Członków, które określa także ich kompetencje odpowiednio w regulaminach pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Ilość osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zebranie Członków.
 9. Walne Zebranie Członków uchwala regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem spraw ujętych w § 23 i w § 24.
 11. W przypadku ujawnienia faktu sprzeniewierzenia się Statutowi lub dopuszczenia do rażących uchybień w prowadzeniu spraw Stowarzyszenia przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Prezesa Stowarzyszenia lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ich funkcje ulegają zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków zwołane w trybie nadzwyczajnym. Zawieszenie następuje poprzez podjęcie uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 ich członków.
 12. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład przez powołanie wybranej osoby spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków decyzję Zarządu poddaje się pod głosowanie. W przypadku braku akceptacji, uzupełnienie składu Zarządu następuje poprzez wybór osoby zgodnie z ust. 7. Kooptacja do Zarządu nie może przekroczyć połowy składu członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków na okres kadencji.
 13. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może dokonać Komisja Rewizyjna analogicznie do przepisu w ust. 13.
 14. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa Stowarzyszenia, członkowie Zarządu wybierają na te funkcje jednego spośród dotychczasowych zastępców Prezesa.
 15. W przypadku powstania wakatu na funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają jej przewodniczącego spośród siebie.
 16. Wyboru w trybie ust. 14 i 15 dokonuje się zwykłą większością w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 17. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków decyzję Zarządu o wyborze Prezesa Stowarzyszenia lub decyzję Komisji Rewizyjnej o wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poddaje się pod głosowanie. W przypadku braku akceptacji wybór Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadach ust. 8. Wybór na funkcje w tym trybie nie powoduje skutków wynikających z ust. 4.
 18. Każda sprawa wniesiona pisemnie lub ustnie w formie wniosku pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi być rozpatrzona i poddana pod głosowanie.
 19. Z Walnych Zebrań Członków, z Posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej sporządza się protokoły. Podpisują je prowadzący zebrania lub posiedzenia. Podejmowane uchwały można wpisywać bezpośrednio do protokołu lub dołączać je jako załączniki.
  Do protokołu dołącza się także wszystkie dokumenty wytworzone przez komisje oraz przekazane przez członków.
 20. W sprawach, w których Statut i regulaminy nie określają, właściwość władz Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

§ 17
Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 2. Walne Zebrania Członków zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Datę i miejsce zebrania podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą, za wyjątkiem sprawy z § 23 ust. 2.
 3. Na 7 dni przed zebraniem członkowie mają prawo uzyskać dostęp do kompletnego zestawu dokumentów, które będą przedmiotem obrad.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 5. Walne Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący Zebrania wybierany spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Uchwały na zebraniach mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyduje o tym Regulamin Zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. W przypadku nie spełnienia warunku ust. 8, lecz przy obecności co najmniej 1/4 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zebranie może odbyć się w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia. W tym trybie zebrania nie można podejmować spraw ujętych w § 23 i w § 24.
 10. Do kompetencji Walnych Zebrań Członków należy:
  1. uchwalanie Programu Działalności Stowarzyszenia, Planu Działalności Zarządu, Planu Działalności Finansowej Stowarzyszenia, Planu Działalności Komisji Rewizyjnej, Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Stowarzyszenia, regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Regulaminu Walnego Zebrania Członków;
  2. wybieranie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  3. dokonywanie oceny działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium;
  5. rozpatrywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady;
  6. zatwierdzanie potrzeb oraz zasad zatrudniania wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia;
  7. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;
  8. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach wynikających ze Statutu i z bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  9. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad zwalniania z ich opłacania.

§ 18
Zarząd

 1. Zarząd, jako kolegialny organ kierowniczy Stowarzyszenia, składa się z prezesa, zastępców prezesa, sekretarza, skarbnika i członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z prawem, postanowieniami Statutu, uchwałami Walnych Zebrań Członków i Regulaminem Zarządu.
 3. Zarządem kieruje Prezes Stowarzyszenia zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Zarządu.
 4. Prezes Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. zwoływania posiedzeń Zarządu;
  2. stawiania zadań organizacyjnych wszystkim członkom Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej w sprawach zastrzeżonych do kompetencji tej komisji;
  3. zatrudniania wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia, wobec których pełni funkcje przełożonego;
 5. Do najważniejszych zadań Zarządu należy:
  1. sporządzanie projektów Programu Działalności Stowarzyszenia, Planu Działalności Zarządu, Planu Działalności Finansowej Stowarzyszenia, uchwał na Walne Zebrania Członków, w tym regulaminu zebrania;
  2. realizacja Programu Działalności Stowarzyszenia, Planu Działalności Zarządu i Planu Działalności Finansowej Stowarzyszenia poprzez prowadzenie nieodpłatnej
   i odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia;
  3. prowadzenie ewidencji świadczeń członków i darczyńców na rzecz Stowarzyszenia;
  4. gospodarowanie funduszami oraz mieniem zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami statutu oraz z uchwałami Walnych Zebrań Członków;
  5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  6. przyjmowanie nowych członków oraz pozbawianie członkostwa i skreślanie z listy członków zgodnie z przepisami § 13 i § 15;
  7. opracowywanie Sprawozdania Merytorycznego i Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia;
  8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z prawem i Regulaminem Zarządu oraz jej ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem lub dokonywaniem w niej zmian w treść;
  9. powoływanie i rozwiązywanie zespołów zadaniowych oraz ustanawianie dla nich regulaminów;
  10. powoływanie i odwoływanie stałych reprezentantów Stowarzyszenia do współpracy z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi;
  11. aktywizowanie członków do efektywnej działalności organizacyjnej i merytorycznej;
  12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz zgodnie z przepisami § 20;
  13. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach wynikających ze Statutu i bieżącej działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 19
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna, jako kolegialny i niezależny od Zarządu organ nadzoru Stowarzyszenia, składa się z przewodniczącego i członków.
 2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu pod względem prowadzenia gospodarki finansami i mieniem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami Statutu oraz uchwałami Walnych Zebrań Członków;
  2. kontrolowanie realizacji przez Zarząd programów, planów i innych uchwał Walnych Zebrań Członków;
  3. opracowanie sprawozdania ze swojej działalności, które powinno zawierać ocenę na podstawie przeprowadzonego audytu samodzielnie lub na jej wniosek przez rewidenta niezależnego, prawidłowości realizacji Planu Działalności Finansowej Stowarzyszenia w świetle realizacji Programu Działalności Stowarzyszenia i Planu Działalności Zarządu. Sprawozdanie powinno także zawierać wskazania do eliminowania ewentualnych uchybień Zarządu i zespołów zadaniowych;
  4. składanie na Walnych Zebraniach Członków sprawozdań z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia;
  5. przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu;
  6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z prawem i Regulaminem Komisji Rewizyjnej oraz jej ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem lub dokonywaniem w niej zmian treści.

§ 20
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd.
 2. W imieniu Zarządu funkcję reprezentacyjną wykonuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych Stowarzyszenia składają dwie osoby z listy uprawnionych uchwałą Zarządu członków Zarządu w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu.

§ 21
Kluby terenowe

 1. Poza siedzibą Stowarzyszenia mogą na podstawie uchwały Zarządu powstawać Kluby terenowe.
 2. Kluby terenowe powstają z inicjatywy członków Stowarzyszenia zamieszkujących w miejscowościach stacjonowania jednostek wojskowych 2 KOP.
 3. Klub musi posiadać co najmniej 5 członków.
 4. Kluby realizują zadania Stowarzyszenia w terenie, nie posiadają struktury wewnętrznej.
 5. Formą działalności Klubu terenowego są spotkania jego członków.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA l ZASADY GOSPODAROWANIA

§ 22
Źródła majątku Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji oraz z innych źródeł dostępnych prawem.

§ 23
Ogólne zasady gospodarowania

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz środkami trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami zgodnie z prawem.
 2. Środki pieniężne przechowuje się na koncie Stowarzyszenia.
 3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutowa.
 4. Zaciągane mogą być tylko takie zobowiązania, które są zgodne z Planem Działalności Finansowej Stowarzyszenia.
 5. Wolontariusze i pracownicy mogą wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na zasadach przepisu § 14 ust.1, pkt e).
 6. W gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania składników majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystania składników majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest zgodne z postanowieniem przepisu § 14 ust.1, pkt e);
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

[ Do spisu treści ]

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
Dokonywanie zmian w statucie i warunki rozwiązania Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy podać do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 25
Likwidacja Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

§ 26
Sprawy nieuregulowane statutem

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustanawiane przez Zarząd na podstawie prawa, które obowiązują do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

[ Do spisu treści ]