Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.

Dowódca Garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim poleceniu Dowódca Garnizonu a realizuje Komendant Garnizonu Bydgoszcz , mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
1.    Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2.    Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3.    Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4.    Żołnierzy w służbie czynnej;
5.    Byłych żołnierzy zawodowych;
6.    Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

decyduje Dowódca Garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, Dowódca Garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Komenda Garnizonu  Bydgoszcz dysponuje miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m. Bydgoszcz. Komendant Garnizonu Bydgoszcz rozpatrując wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, może udzielić zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej /rejon XII kwatera B,D,E/ w Bydgoszczy – w celu pochowania żołnierza zmarłego w czasie pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej albo zmarłego byłego żołnierza, posiadającego odznaczenia (państwowe, resortowe) lub wyróżnienia związane ze służbą wojskową.
Zarządcą cmentarza komunalnego jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska”
w Bydgoszczy ul. Czartoryskiego 9 /tel. 52 327 99 98, 502 306 483;/.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
•    wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
•    akt zgonu,
•    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
•    w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a, /tel. 261 415 112, 261 415 136, 261 415 127, 261 415 13;/.
•    w przypadku posiadania medali i odznaczeń państwowych oraz resortowych wraz z legitymacjami potwierdzających jego nadanie.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendę Garnizonu Bydgoszcz (tel.261 415 143,261 415 140, 261 415 149;).

W Komendzie Garnizonu Bydgoszcz/ ul. Warszawska 10/ przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych oraz przydzielenia miejsca grzebalnego na cmentarzach komunalnych m. Bydgoszcz odbywa się w Pokoju Przyjęć Interesantów w dni powszednie w godzinach 08.00 – 15.00.

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax 261-873-259

Dokumenty do pobrania:
•    wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej: WNIOSEK_O_ASYSTE-1

[UWAGA: Jeżeli po kliknięciu w link z wnioskiem otworzy się nowa strona z niezrozumiałym ciągiem znaków, należy wrócić tutaj, kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku i wybrać Zapisz element docelowy jako. Problem pojawia się na przeglądarce FireFox.]