Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
01.07-31.12.1990 r.

1 lipca

Połączenie Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Powietrnej Kraju tworząc jeden rodzaj wojsk Sił Zbojnych Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej.

2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju przyjął nazwę – 2 Korpus Obrony Powietrznej.

Reorganizacja jest związana z dostosowaniem charakteru Wojska Polskiego do przyjętej przez Polskę pokojowej doktryny obronnej, co pociąga za sobą eliminację jednostek wojskowych o charakterze ofensywnym na rzecz obronnych. W tym przypadku zredukowano Wojska Lotnicze do jednego korpusu. Część jednostek rozwiązano /pułki lotnicze/, a część włączono do korpusów obrony powietrznej. Likwidacja części pułków lotniczych ma swoje przyczyny także w trudnościach gospodarczych kraju i braku pieniędzy na modernizację sprzętu /zakup nowych samolotów/.

Lipiec

Nastąpiła znaczna redukcja i reorganizacja pionu wychowawczego w Wojsku Polskim. Generalnie ograniczono kompetencje służby wychowawczej likwidując instytucję zastępców ds. wychowawczych (ds. politycznych). Na szczeblu Korpusu Wydział Wychowawczy zredukowano z 8 do 5 etatów (nie licząc 5 etatów partyjnych, które zostały zredukowane wcześniej). W ślad za tym zredukowano ilość godzin szkolenia programowego z 4 godz. do 2 tygodniowo plus 1 godz. dawnej informacji politycznej, którą nazwano informacyjno-wychowawczą. W grupie oficerów zlikwidowano obligatoryjne zajęcia (do 4 godz. m-cu), a w grupie chor. i podoficerów 2 godz. na kwartał (było 6 godz. miesięcznie).

Obowiązki Zastępcy ds. Liniowych Dowódcy 2 Korpusu OP w BYDGOSZCZY zdał: gen. bryg. pil. Franciszek MACIOŁA, obowiązki Zastępcy objął: płk dypl. pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ.

10 sierpnia

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego WOPL w USTCE przeprowadzono strzelania bojowe obsług ppzr STRZAŁA-2M żołnierzy zasadniczej służby wojskowej z 4 i 26 BA OPK, Łącznie przeszkolono 15 drużyn ppzr Strzała-2M.

23 sierpnia

Zorganizowano w dowództwie korpusu uroczyste obchody Dnia przodownika. Nadano tytuły i odznaki: WZOROWY DOWÓDCA – srebrne, 13 żołnierzom zawodowym, WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU – srebrny – 2 szefom, brązową – 1 szefowi, WZOROWY KIEROWCA – brązową 1 pracownik cywilny, WZOROWY ŻOŁNIERZ – srebrnej – 1 żołnierzowi służby zasadniczej. Wyróżnionych dowódca uhonorował ponadto nagrodami pieniężnymi /R-z D-cy 2 KOPK nr pf 34 z 13.06.1990/.

Klub Żołnierski Wydziału Administracyjnego (WAG). Z inicjatywy szefa WAG ppłk Józefa KOCIUGI w latach 1987 – 1990 zbudowano w znacznej części żołnierskim czynem budynek wielofunkcyjny o powierzchni ponad 1600 m kw i kubaturze ponad 6 tys. m sześc. Budynek o takich parametrach zbudowano łącznym kosztem tylko około 90 mln zł. W budynku znalazła pomieszczenie: dyżurka oficera, biuro przepustek, izba odwiedzin oraz z prawdziwego zdarzenia klub żołnierski z pełnym wyposażeniem. Budynek ten zadedykowano jako pomnik czynu zbrojnego ułanów 16 pułku oraz pokojowego czynu żołnierzy WOPK, o czym głosi stosowna tablica wmurowana we fronton budynku. Znalazła w nim również pomieszczenie piękna izba pamięci poświęcona ułańskim tradycjom i dorobkowi żołnierzy WAG.

Ostatnie spotkanie.

Z 2 Korpusem Obrony Powietrznej Kraju, w ramach jednolitego systemu obrony powietrznej państw – stron Układu Warszawskiego, ściśle współdziałał z 3 Dywizją OP Narodowej Armii Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W związku z połączeniem obu państw niemieckich, ze zrozumiałych względów współdziałanie to ustało. Do 2 Korpusu OPK przybyła grupa oficerów 3D OP z NEUBRANDENBURGA z wizytą pożegnalną.

5 września

Pożegnany do rezerwy: st. chor. Adam CZERNICKI – kierownik kancelarii tajnej, w wojsku od 07. 11. 1957 r.

28 września

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu WLOP nr 056 z dnia 28 września 1990 r. rozformowano 4 DLM i do dnia 10.10.1990.r. przyjęto do 2 Korpusu OPK następujące jednostki:

 • 2 pułk lotnictwa myśliwskiego KRAKÓW m. GOLENIÓW – Dowódca płk dypl. pil. Marian KACZMARSKI wraz z: 26 bł i UL, 36 bz plm, 19 krt, 10 bplot;
 • 9 plm m. ZEGRZE POMORSKIE – Dowódca ppłk dypl. pil. Zbigniew BIELEWICZ wraz z: 29 błiUL, 47 bz plm, 25 brt. 4 i 16 baplot.;
 • 41 plm m. MALBORK – Dowódca ppłk dypl. pil. Marian GĄSIOROWSKI wraz z: 40 błiUL, 39 bzaop., 26 brt, 25 baplot;
 • 84 bł m. MALBORK;
 • 45 Polowe Warsztaty Lotnicze w m. MALBORK;
 • 30 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów m. MALBORK;
 • Garnizonowy Węzeł Łączności m. MALBORK.

Po formalnym wcieleniu jednostek dywizji, komisje Dowództwa i Sztabu Korpusu w ramach kontroli problemowych zapoznawały się z poziomem wyszkolenia: specjalistycznego, bojowego, ogólnowojskowego, patriotycznego, bazą szkoleniową. Przewidując dalszą restrukturyzację części przyjętych jednostek aż do ostatecznego ich rozformowania, komisje ustalały i przygotowywały wstępne harmonogramy tych działań wspólnie z Dowództwami tych Jednostek Wojskowych.

12 października

Obchody Święta Wojska Polskiego w Dowództwie i Sztabie Korpusu przeprowadzono w GKO. Wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi oraz mianowani na wyższe stopnie wojskowe uczestniczyli w akademii i w części artystycznej przygotowanej przez artystów scen zawodowych i zespołów GKO.

19 października

Pożegnany do rezerwy: ppłk mgr inż. Zygmunt KOWALIK – st. inżynier Wydziału Inżynieryjno-Lotniczego, w wojsku od 01. 08. 1969 r.

15 listopada

Odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na WOS dla kadry Sztabu i p.b.p. W wyniku strzelania normę na odznakę II i III stopnia wypełnili:

 • na odznakę II stopnia: st. sież. Maciej BURZYŃSKI – 86 pkt.
 • na odznakę III stopnia: płk Ryszard BROŻYŃSKI -75 pkt, ppłk Franciszek HOLECZEK – 82 pkt, mjr Jerzy KURCZEWSKI – 76 pkt, st. chor. Jerzy MARNOCHA – 75 pkt, płk Tadeusz MROCZEK – 78 pkt, ppłk Krystian MROZIŃSKI – 75 pkt, chor. szt. Marek NIEZRĘCKI – 77 pkt, ppłk Andrzej POPIELA – 78 pkt, por. Andrzej SZELĄG – 75 pkt.

Dowódca Korpusu w rozkazie dziennym przyznał w/w odznakę. Wręczenie legitymacji i odznaki odbyło się w sali konferencyjnej Sztabu. Odznaczonych WOS II stopnia Dowódca Korpusu wyróżnił krótkoterminowym urlopem w wymiarze 5 dni, zgodnie z Regulaminem zdobywania odznaki.

16 listopada

Katastrofa lotnicza. W czasie wykonywania lotów dzienno-nocnych TWA, w 9 plm ZEGRZE POMORSKIE o godz. 18.35 śmiercią lotnika zginął por. pil. A. S. Komisja oceniła, że przyczyna katastrofy było nieprawidłowe rozłożenie uwagi pilota w kabinie podczas wykonywania zbyt energicznego manewru wyprowadzenia z ataku, co doprowadziło do utraty orientacji przestrzennej, przejście samolotu w stromą spiralę i zderzanie z ziemię. Z niewiadomych przyczyn pilot nie wykorzystał dla ratowania się fotela katapultowego oraz automatycznego pilota.

Od 21 do 22 listopada

Szef WŁ i UL Korpusu przeprowadził zawody Wojsk Łączności służące doskonaleniu wyszkolenia specjalistycznego. Laureaci:

 • I miejsce i Puchar Przechodni Szefa WŁ i UL – zespół z JW 4406 (po raz trzeci na stałe).
 • radiotelegrafiści, w grupie żołnierzy zawodowych: mł. chor. Leszek WŁODARCZYK z JW 3637, w grupie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej: st.szer. Wiesław SZCZEPANIAK z JW 3637.
 • telegrafiści, w grupie żołnierzy zawodowych: st. chor. szt. Eugeniusz KOZA z JW 4406, w grupie pracowników cywilnych: Mariola DUBIELA z JW 4406.

Laureatów Dowódca wyróżnił nagrodami pieniężnymi i dyplomami.

7 grudnia

Pożegnani do rezerwy:

 • płk mgr inż. Jan ŚLIWINSKI – Z-ca D-cy Korpusu ds. Techniki i Zaopatrzenia, w wojsku od 26.09.1951 r.
 • płk dypl. Mieczysław WASĄG – szef Oddziału Wojsk Rakietowych i Artylerii 2 KOP, w wojsku od 25. 09. 1947 r.
 • płk mgr Alfred KUPIEC – Z-ca D-cy Korpusu ds. Wychowawczych, w wojsku od 1961 r.

Odchodzących oficerów dowódca wyróżnił pamiątkowymi zegarami ściennymi.

19 grudnia

Pożegnani do rezerwy: płk Henryk SYGNOWSKI, ppłk Czesław BURCHACKI, ppłk Stanisław CZUBINSKI, płk Andrzej NONIEWICZ, ppłk Zdzisław SIEMIENIAK, ppłk Zdzisław BĄK, ppłk Krzysztof ŁAWNICZAK, ppłk Jan NOWAK, ppłk Ryszard PAWULSKI, ppłk Antoni WOJTASIK, ppłk Czesław ZABOREK, mjr Jerzy KURCZEWSKI, mjr Andrzej NAKONIECZKA kpt. Henryk KRÓLAK.

Dowódca korpusu odchodzących oficerów wyróżnił nagrodami rzeczowymi, zegary ścienne i ręczne oraz wazony kryształowe./p>

W grudniu na stanowisko szefa Wydziału Wychowawczego przybył płk mgr Stanisław ZŁOTOGÓRSKI.

Ocena minionego roku:

Wojska 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju zadania postawione na 1990 r. wykonały dobrze. Utrzymały wysoką gotowość bojową oraz sprawność do działań uzyskując za te dziedziny ocenę dobrą /3,90/.

Zrealizowano 22 przedsięwzięcia szkolenia operacyjno-taktycznego przygotowujące dowódców, sztaby i wojska do działań bojowych w operacji przaciwpowietrznej na kierunku nadmorskim oraz osłonie obiektów i wojsk w granicach odpowiedzialności Korpusu. Uzyskano wiele istotnych doświadczeń w wykonywaniu zadań szkoleniowych oraz funkcjonowania w nowej strukturze Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

p>W JEDNOSTKACH LOTNICZYCH – do połowy listopada br. wykonano 95% planowanego nalotu oraz całość zadań poligonowych. Uzyskano dalszy postęp w przygotowaniu taktyczno bojowym pilotów, szczególnie w prowadzeniu grupowych walk powietrznych. Zakończono szkolenie pilotów promocji 1986 i 1987 roku.

W JEDNOSTKACH RAKIETOWYCH – utrzymano wysoki poziom wyszkolenia bojowego o technicznego. Bardo dobrze wykonały strzelania na poligonie USTKA pododdziały osłonowe.

W 2 BRYGADZIE RADIOTECHNICZNEJ – utrzymano nakazane parametry pola radiolokacyjnego oraz właściwie zabezpieczono działania aktywnych środków walki. Przyjęto i włączono do pracy dwa urządzenia RW-32. Przygotowano pododdziały do eksploatacji urządzeń rozpoznawczych systemu PAROL.

W wyszkoleniu ogólnowojskowym utrzymano dobry poziom. Wdrożono w jednostkach nowy porządek dnia, a w 2 i 34 plm OPK eksperymentalnie projekt nowych regulaminów Sił Zbrojnych.

Służby Techniki i Zaopatrzenia, w trudnych warunkach materiałowych, przy zmniejszonych środkach budżetowych zapewniły należyty poziom stanu technicznego sprzętu i uzbrojenia oraz zadowalający standard obsługi gospodarczo bytowej.

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym Ministra Obrony Narodowej medalem „Za Osiagnięcia w Słuzbie Wojskowej:

 • 2 Brygada Radiotechniczna – d-ca płk dypl. Wojciech KRUPIŃSKI;
 • 34 pułk lotnictwa myśliwskiego OPK w GDYNI-BABICH DOŁACH, dowódca płk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI.

Dowódca WLiOP za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej oraz za utrzymanie wysokiego poziomu metodyki przygotowania pilotażowo-bojowego stanu osobowego pułku wyróżnił: 28 pułk lotnictwa myśliwskiego OPK w SŁUPSKU-RĘDZIKOWIE, dowódca płk dypl. pil. Franciszek KLIMCZUK.

Dowódca 2 KOP za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności wyróżnił mianem:

 • Przodującego batalionu radiotechnicznego – 27 batalion radiotechniczny w WITKOWIE PYRZYCKIM, dowódca ppłk Józef KOŁODZIŃSKI.
 • Przodującego dywizjonu rakietowego – 41 dywizjon ogniowy 26 BA OPK w MRZEŻYNIE, dowódca ppłk Edward MAZUR.
 • Przodującej eskadry lotnictwa myśli wskiego – 2 eskadrę 34 plm OPK w GDYNI-BABICH DOŁACH, dowódca mjr pil. Stanisław PIETRASZKIEWICZ.
 • Przodującego pododdziału specjalistycznego – 2 Węzeł Łączności w BYDGOSZCZY, szef ppłk dypl. Tadeusz LEWANDOWSKI.

Dowódca 2 KOP wyróżnił dyplomem uznania:

 • 23 dywizjon ogniowy 4 BA OP w SOBIESZEWIE, dowódca ppłk Janusz DUDZIKOWSKI za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 1 dywizjon ogniowy 78 pr OP w MRZEŻYNIE dowódca mjr Andrzej PASTERNAK za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 10 Warsztaty Techniczne w GDYNI-GRABÓWEK, kierownik ppłk inż. Henryk HINC za utrzymanie wysokiego poziomu działalności produkcyjnej oraz bardo dobrą organizację pracy.
 • Batalion łączności i UL 34 plm OP w GDYNI-GRABÓWEK, dowódca ppłk Józef BIELIŃSKI za uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w działalności specjalistycznej i szkoleniowej.
 • 21 dywizjon ogniowy 4 BR OP w RZUCEWIE k. PUCKA, dowódca mjr Jan GABRYŚ za osiągnięcia w racjonalnym w racjonalnym gospodarowaniu mieniem.
 • 43 eskadrę lotniczą w BYDGOSZCZY, dowódca mjr pil. Jacek CHOROSZYŃSKI za bardzo dobre wykonanie zadań operacyjno-usługowych oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa latania.
 • 50 Polowe Warsztaty Lotnicze w SŁUPSKU, kierownik ppłk Józef GACZYŃSKI za utrzymanie wysokiego poziomu działalności produkcyjnej i szkoleniowej.
 • 11 Polową Stację Wytwarzania Tlenu i Azotu d-ca chor. Roman KOŁACZYŃSKI za uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w działalności specjalistycznej.
 • Eskadrę techniczną 2 plm w GOLENIOWIE, dowódca mjr Adam MROCZKOWSKI za utrzymanie bardzo dobrych rezultatów w działalności specjalistycznej.
 • 81 kompanię radiotechniczną 28 brt w CHYNOWIE, dowódca mjr Andrzej SZLAWSKI za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.

Najlepsze jednostki w kulturze fizycznej: najlepsze wyniki w wychowaniu fizycznym w 1990 r. uzyskała 4 BA z oceną średnią 4,36 zajęła pierwsze miejsce w Korpusie. II m. – 26 BA – 4,06, III m. – 2 BRT – 3,82. Z pododdziałów bezpośrednio podległych pierwsze miejsce zajął 2 Węzeł Łączności – 4,07.

31 grudzień

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr 066 z dnia 22.10.90r. oraz pisma DWLiOP nr pf 485 z dnia 6.11.1990 r. rozformowano z dniem 31.12.1990 r. 22 Polowę Stację Wytwarzania Tlenu w m. GOLENIÓW.