Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
01.01-30.06.1990 r.

GŁÓWNE ZADANIA 2 KOP Na 1990 ROK: Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1990 roku nr 080 z dnia 1.11.1989 r. przyjęto do realizacji następujące zadania:

W działalności wychowawczej: Działalność wychowawcze podporządkować problematyce utrzymania właściwych morale, wysokiej dyscypliny i gotowości bojowej wojsk korpusu. Wspierać we wszystkich formach pracy reformatorskie działania rzędu.

Egzekwować narodowy charakter sił zbrojnych jako gwaranta niepodległości, suwerenności i bezpiecznego rozwoju kraju. Kształtować patriotyczne postawy żołnierzy w oparciu o ponad tysiącletnie tradycje narodu i oręża polskiego, tradycje i dorobek wojsk OPK poszczególnych jednostek wojskowych. Kontynuować i pogłębiać procesy humanizacji i demokratyzacji życia wojskowego.

Uświadamiać żołnierzom społeczne rangę przestrzegania praworządności, utrzymania wzorowej dyscypliny i porządku wojskowego oraz kulturalnego zachowania się poza koszarami.

Wdrożyć system jakościowej oceny moralnej i dyscypliny oraz zapewnić pełną i rzetelną informację o negatywnych zjawiskach w życiu wojska. W wychowaniu i szkoleniu żołnierskim główny wysiłek skupić na kształtowaniu kultury politycznej oraz wyjaśnianiu przemian zachodzących w kraju i w wojsku.

Kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do Sił Zbrojnych. Dyskontować obchody 45 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi i 35 rocznicy powstania Układu Warszawskiego do pogłębiania obywatelskich postaw żołnierzy.

Działalność kulturalno-oświatową ukierunkować na zapewnienie wszystkim środowiskom wojskowym optymalnych warunków do uczestnictwa w kulturze. Wypracować system inspiracji i satysfakcjonowania społecznych propagatorów życia kulturalnego. Doskonalić żołnierską Wszechnicę Kultury w jej nowej postaci, dostosowując formę do specyfiki jednostek oraz możliwości finansowo-lokalowych.

W szkoleniu DOWÓDZTW I WOJSK w 2 Korpusie OPK: Działania bojowe korpusu w operacji przeciw powietrznej na kierunku nadmorskim, osłona obiektów i wojsk oraz floty w granicach odpowiedzialności, w ramach jednolitego systemu OP, Państw Stron Układu Warszawskiego. Prowadzenie badań nad zwalczaniem celów powietrznych na dużej odległości od osłanianych obiektów.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych wojsk korpusu w operacji przeciw powietrznej na kierunku nadmorskim, osłony obiektów i wojsk oraz floty w granicach odpowiedzialności, w ramach jednolitego systemu OP Państw – Stron UW.

Uczestniczenie w badaniach nad radiolokacyjnym zabezpieczeniem działań lotnictwa, PZR S-200 zwalczających cele powietrzne na dużej odległości od osłanianych obiektów.

W 4 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady we współdziałaniu z LM, siłami i środkami OPL Wojsk Lądowych i MW w osłonie obiektów, wojsk operacyjnych i floty, dyslokowanych w pasie działania brygady. Doskonalenie umiejętności w zwalczaniu celów niskolecących, w zakłóceniach, manewrujących i o małej skutecznej powierzchni odbicia.

W 26 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady we współdziałaniu z LM, siłami i środkami OPL Wojsk Lądowych i MW w osłonie obiektów, wojsk operacyjnych i floty, dyslokowanych w pasie działania brygady. Doskonalenie umiejętności w zwalczaniu celów niskolecących, w zakłóceniach, manewrujących i o małej skutecznej powierzchni odbicia. Doskonalenie umiejętności obsług PZR S-200 w zwalczaniu, we współdziałaniu z LM, powietrznych elementów systemów rozpoznawczo-uderzeniowych oraz środków napadu powietrznego na maksymalnych odległościach od osłanianych obiektów.

W 28 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działania bojowe pułku w osłonie obiektów i wojsk, działań MW we współdziałaniu z 34 plm, 2 i 9 plm, 4 i 26 BA. Doskonalenie sposobów zwalczania celów powietrznych na dużych odległościach od osłanianych obiektów, we współdziałaniu z PZR S-200.

W 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działania bojowe pułku w osłonie baz i portów morskich, działań MW w strefie przybrzeżnej, we współdziałaniu z 28 plm, 41 plm, 4 BA, oraz siłami i środkami OPL MW. Doskonalenie sposobów zwalczania celów powietrznych na małych wysokościach, z prowadzeniem grupowej walki powietrznej.

W 19 lotniczej eskadrze holowniczej: Zabezpieczenie szkolenia poligonowego wojsk OPK, Armii Węgierskiej, Wojsk OPL i MW. Działalność operacyjno-usługowa na korzyść Wojsk OPK oraz innych rodzajów wojsk.

W 43 eskadrze lotniczej: Zabezpieczenie zadań operacyjno-usługowych dowództwa i sztabu korpusu. Szkolenie załóg ratowniczych w poszukiwaniu i udzielaniu pomocy załogom statków powietrznych będących w stanie zagrożenia.

W 50 Polowych Warsztatach Lotniczych: Wykonywanie napraw i obsług okresowych samolotów MiG-21 bis, TS-11, Lim, według planu na 1990 rok oraz biuletynów technicznych.

W 10 Warsztatach Technicznych: Wykonywanie remontów średnich i poszerzonych sprzętu radiolokacyjnego, remontów bieżących metodę wynikowe pojazdów mechanicznych i elektrycznych źródeł zasilania oraz remontów planowych, konserwacyjnych i bieżących sprzętu łączności. Prowadzenie odzysku i regeneracji części oraz zespołów i podzespołów.

W 12 Składnicy Sprzętu Lotniczo-Technicznego: Gromadzenie i utrzymanie maksymalnych wielkości zapasów środków materiałowych oraz zapewnienia właściwych warunków ich przechowywania. Terminowe zaopatrywanie w części zapasowe jednostek lotniczych korpusu.

12stycznia

Pożegnani do rezerwy:

  • ppłk Longin CHĘC, w wojsku od 01.10.1952 r.
  • ppłk Jerzy BARTCZAK, w wojsku od 27. 09. 1954 r.
  • ppłk Tadeusz PATEK, w wojsku od 21. 11. 1952 r.
  • ppłk Edmund WOLINSKI, w wojsku od 21. 10. 1953r.
  • ppłk pil. Czesław PAZUR, w wojsku od 13. 11. 1961 r.

Dowódca odchodzących oficerów wyróżnił pamiątkowymi zegarkami ręcznymi: POLIOT, pucharem kryształowym i zegarem ściennym METRON.

16 stycznia

W sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego obradowała konferencja bezpieczeństwa lotów. W konferencji wzięli udział dowódcy jednostek lotniczych oraz oficerowie, chorążowie i podoficerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotów. Najbardziej zasłużonych dowódca Korpusu wyróżnił nagrodami pieniężnymi i dyplomami. Konferencję z udziałem Dowódcy Korpusu gen. bryg. pil. Jana WALISZKIEWICZA, prowadził szef lotnictwa Korpusu płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI.

25 stycznia

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu WOPK nr 067 z dnia 22,12.1989 r. rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK nr 06 z dnia 25.01.1990 r. rozformowane zostały:

  • 24 dywizjon ogniowy /JW 1101/ – 4 BA OPK – ŻUKOWO.
  • 37 dywizjon ogniowy /JW 2147/ – 26 BA OPK – GLICKO.
  • 66 dywizjon ogniowy /JW 4669/ – 26 BA OPK WICKO MORSKIE – NAĆMIERZ.

1 luty

Obowiązki Dowódcy 26 Brygady Rakietowej OP w GRYFICACH zdał: płk dypl. Wojciech KOŁODZIEJ, obowiązki objął: ppłk mgr inż. Zygmunt SALATA.

12luty

Na rozstawie zarządzenia Szefa Sztabu WOPK nr 083 z dnia 30. 12.1988 r., celem podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli ruchu lotniczego w północno-zachodniej strefie 2 KOPK, sformowano 10 Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym w m. ŚWIDWIN, który rozpoczął pracę z dn. 12.02.1990 r.

9 marca

Pożegnany do rezerwy: ppłk Brunon CICHOSZ, w wojsku od 25.09.1958 r. Wyróżniony przez dowódcę kalkulatorem MAGDA.

Przeprowadzono krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych. Zadania postawione przed ćwiczącymi wykonano.

Od 19 do 23 marca

Inspektorzy Departamentu Kontroli MON przeprowadzili kontrolę w 78 pr OP, wystawiając ocenę b. dobrą.

19 marca

W sali konferencyjnej Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego odbyło się spotkanie oficerów pionu wychowawczego wszystkich jednostek wojskowych garnizonu bydgoskiego z szefem GZW WP wiceadm. Piotrem KOŁODZIEJCZYKIEM. Tematem spotkania były problemy restrukturyzacji pionu wychowawczego w Wojsku Polskim oraz zmiany w programach wychowawczych.

Kwiecień

Obowiązki Zastępcy ds. Liniowych Dowódcy Korpusu zdał: płk dypl. pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ, obowiązki Zastępcy objął: płk dypl. pil. Franciszek MACIOŁA.

4 maja

Pożegnany do rezerwy: płk inż. pil. Hieronim GRZELECKI, w wojsku od 13.11. 1950 r. Wyróżniony przez dowódcę kalkulatorem.

8 maja

Prezydent RP gen. armii Wojciech JARUZELSKI w Belwederze wręczył nominację na stopień generała brygady Zastępcy ds. Liniowych Dowódcy Korpusu płk. dypl. pil. Franciszkowi MACIOLE.

Od 21 maja do 3 czerwca

Piloci węgierscy ćwiczyli strzelania do celów morskich na poligonie w USTCE. Korzystali z lotnisk: ZEGRZE POMORSKIE /12 x MiG-21 bis/ i SŁUPSK /5 x MiG-23MF/. Ćwiczenia koordynował zespół oficerów OPK pod kierunkiem ppłk Stanisława FILIPOWICZA z DW OPK.

Od 29 do 30 maja

Zorganizowano pokazowe ćwiczenie taktyczno-specjalistyczne z pododdziałami 28 plm OPK w SŁUPSKU. Temat ćwiczenia: Remont sprzętu lotniczego z uszkodzeniami bojowymi przez Eskadrę Techniczna w warunkach polowych. Celem ćwiczenia było doskonalenie kierowniczego personelu SiL, wypracowanie metod i doskonalenie organizacji pracy SPiER oraz remontu sprzętu lotniczego w warunkach polowych. Badano także czasy osiągnięcia gotowości bojowej do wykonania zadań przez wydzielone siły LT przebazowanych do schronohangaru na lotnisku stałego bazowania. Ćwiczenie opracował i kierował jego przebiegiem ppłk Aleksander GAWLAS. (R-z D-cy 2 KOPK nr pf 28 z dnia 22.05.1990 r.).

2 czerwca

Odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na WOS dla kadry Sztabu i p.b.p. W wyniku strzelania normy na odznakę II i III stopnia wypełni: Odznakę II stopnia: ppłk Józef MAZUR – 81pkt, płk Aleksander GAWLAS – 80 pkt., Odznakę III stopnia: mjr Mirosław GRAD – 77 pkt, kpt. Zbigniew KOZŁOWSKI – 75 pkt, płk Ryszard KRAJNIK – 75 pkt, kpt. Jan MALINOWSKI – 75 pkt, chor. szt. Tadeusz NOWIK – 77 pkt, st. chor. szt. Andrzej WACHOWIAK – 77 pkt. i ppłk Janusz WAŁEK – 76 pkt.

Dowódca Korpusu w rozkazie dziennym nr 105/90 przyznał w/w odznakę. Wręczenie legitymacji i odznaki odbyło się w sali konferencyjnej Sztabu. Zdobywcom WOS II stopnia Dowódca Korpusu zgodnie z Regulaminem zdobywania WOS, udzielił krótkoterminowego urlopu w wymiarze 5 dni.

8 czerwca

Pożegnani do rezerwy zostali:

  • płk Zbigniew BADOCHA – Z-ca D-cy Korpusu ds. Liniowych, w wojsku od 02.10.1947 r.
  • płk Henryk KAŹMIEROWSKI, w wojsku od 1959 r. Wyróżniony przez dowódcę nagrodą pieniężną.

20 czerwca

Przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe dowództwa i sztabu na temat: Działania bojowe Korpusu w operacji przeciw powietrznej na kierunku nadmorskim w ramach jednolitego systemu OP.

W ćwiczeniu udział wzięli: dowództwo i szefowie oddziałów i wydziałów korpusu, dowódcy, szefowie sztabów i z-cy ds. technicznych oraz oficerowie operacyjni z 2 BRt. 4 i 26 BA, 28 i 44 plm OPK oraz dowódcy, szefowie i z-cy ds. technicznych z 78 pa i wszystkich brt.

REDAKCYJNY ZNAK JAKOŚCI WIRAŻY otrzymała biblioteka Klubu Garnizonowego za wzorowe działalność oświatowe.

30 czerwca

W związku z zakończeniem działalności Wojsk Obrony Powietrznej Kraju jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, warto krótko przypomnieć ich historię.

Budowę systemu obrony powietrznej kraju rozpoczęto w 1950 r. tworząc Wojska Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, by następnie włączyć je w jeden organ centralny – Wojska Lotnicze i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1954 r.).

Potrzeby obrony państwa oraz operacyjno-taktyczne właściwości nowych rodzajów broni zrodziły koncepcję użycia sił zbrojnych w dwóch zasadniczych sferach: do działań na froncie zewnętrznym oraz do odparcia uderzeń z powietrza na obiekty gospodarcze i militarne. Zgadnie z tą koncepcją oraz w ramach dalszego usprawniania organizacji dowodzenia, utworzono w 1957 r. Dowództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju i Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego – podległe Dowództwu Wojsk Lotniczych i OPK OK. Wiosną 1959 r. w ramach wojsk lotniczych i wojsk OPL OK utworzono dwa oddzielne dowództwa: lotnictwa operacyjnego oraz wojsk OPL OK. W skład lotnictwa operacyjnego weszła część lotnictwa myśliwskiego, lotnictwo szturmowe, rozpoznawcze i transportowe.

Natomiast wojska OPL OK przejęły pozostałą część lotnictwa myśliwskiego, jako lotnictwo przechwytujące, oraz jednostki radiotechniczne, artylerię przeciwlotniczą i rakietową. 8 kwietnia 1962 r. na bazie Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju utworzono Inspektorat Lotnictwa oraz dwa odrębne ogniwa kierowania: Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego i Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Można, więc od tej pory uważać, iż usankcjonowano faktyczne istnienie dwóch odrębnych rodzajów sił zbrojnych: Lotnictwa operacyjnego (LO) i wojsk obrony powietrznej kraju (WOPK).

Wojskami Lotniczymi dowodzili kolejno: gen. dyw. pil. Jan RACZKOWSKI, gen. dyw. Henryk MICHAŁOWSKI, gen. dyw. pil. Tadeusz KREPSKI, gen. dyw. pil. Tytus KRAWCZYC. Wojskami Obrony Powietrznej Kraju dowodzili kolejno: gen. dyw. pil. Czesław. MANKIEWICZ, gen. dyw. pil. R. PASZKOWSKI, gen, broni Longin ŁOZOWlCKI.

Ponowne połączenie obu rodzajów sił zbrojnych w jednolitą strukturę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nastąpiło w czerwcu 1990 r., których dowódcą został gen. bryg. pil. Jerzy GOTOWAŁA. Wypada przypomnieć, że 2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju powołano w 1957 r.

1 lipca

Połączenie Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju tworząc jeden Rodzaj Sił Zbrojnych WOJSKA LOTNICZE i OBRONY POWIETRZNEJ.

2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju przyjął nazwę – 2 Korpus Obrony Powietrznej. Reorganizacja jest związana z dostosowaniem charakteru Wojska Polskiego do przyjętej przez Polskę pokojowej doktryny obronnej, co pociąga za sobą eliminację jednostek wojskowych o charakterze ofensywnym na rzecz obronnych. W tym przypadku zredukowano Wojska Lotnicze do jednego korpusu. Część jednostek rozwiązano /pułki lotnicze/, a część włączono do korpusów obrony powietrznej. Likwidacja części pułków lotniczych ma swoje przyczyny także w trudnościach gospodarczych kraju i braku pieniędzy na modernizację sprzętu / zakup nowych samolotów/.