Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1989.

GŁÓWNE ZADANIA 2 KOP Na 1989 ROK: Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1989 roku nr 0100 z dnia 30.11.1988 r. przyjęto do realizacji następujące zadania:

W pracy partyjno-politycznej: Nieustannie utrzymywać wysoką zdolność bojowe oraz stan moralno-polityczny Wojsk Korpusu. Zapewnić żołnierskie poparcie dla strategii PZPR w dokonywaniu przeobrażeń społeczno-politycznych kraju. Rozbudzać aktywność i ofiarność w służbie.

Zdecydowanie i bardziej efektywnie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w stosunkach międzyludzkich, zwłaszcza w relacji młodszy – starszy żołnierz. Operatywnie rozpoznawać i bezwzględnie eliminować z życia pododdziałów wszelkie nieformalne ceremonie żołnierskie – uwłaczające honorowi i godności żołnierskiej, głównie w 2 BRt.

Osiągnąć większą skuteczność pracy profilaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza w przeciwdziałaniu wypadkom lotniczym i samochodowym powodującym ofiary śmiertelne oraz zamachom samobójczym. Podnieść do rangi naczelnej problematykę bezpieczeństwa latania.

… Podejmować działania profilaktyczno – wychowawcze zmierzające do eliminowania przypadków nagannego zachowania żołnierzy zwalnianych do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej.

Zapewnić systematyczność i wysoka jakość pracy wychowawczej z kadrą. Szczególne uwagę zwrócić na jej identyfikowanie się z celami i zadaniami wojska. Ideowość i wysokie kwalifikacje specjalistyczne traktować jako podstawę oceny żołnierza zawodowego.

W działalności szkoleniowo-propagandowej wyjaśniać istotę linii socjalistycznej odnowy, nieodwracalności społeczno-politycznych i gospodarczych. Jubileuszowe obchody 45-lecia PRL i 50 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wykorzystać do kształtowania i zaangażowanych postaw żołnierzy, pogłębiania wiedzy o rodowodzie, dorobku sił zbrojnych i wojsk OPK; oraz z zakresu historii najnowszej, jak również do propagowania założeń doktryny obronnej państw – stron Układu Warszawskiego, inicjatyw pokojowych państw socjalistycznych, w tym Planu JARUZELSKIEGO.

Nadać wysoką rangę przedsięwzięciom szkoleniowo-propagandowym związanym z Krajowe Konferencja Delegatów PPZPR i wyborami do Sejmu PRL.

Upowszechniać treści znowelizowanej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL i nowej roty przysięgi wojskowej.

Uatrakcyjnić działalność kulturalno-oświatową ukierunkowane głównie na pracę w małych grupach żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Realizując program Żołnierskiej Wszechnicy Kultury kształtować wysoką kultury życia codziennego.

W szkoleniu DOWÓDZTW I WOJSK w 2 Korpusie OPK: Działania bojowe korpusu w operacji przeciw-powietrznej na kierunku nadmorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zadań osłony wojsk w operacji obronnej, obrony wybrzeża i działań MW. Prowadzić badania sposobów niszczenia celów powietrznych, przede wszystkim rakiet manewrujących i nosicieli broni precyzyjnej, na dużej odległości od osłanianych obiektów i wojsk.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Radiolokacyjne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa myśliwskiego i wojsk rakietowych korpusu, w osłonie obiektów i wojsk w operacji obronnej, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku nadmorskiego, doskonalenie zbioru i opracowania informacji o sytuacji powietrznej z innych rodzajów wojsk, rozwiniętych w obronie wybrzeża, dla zabezpieczenia niszczenia nosicieli broni precyzyjnej i rakiet manewrujących na dużej odległości od osłanianych obiektów i wojsk.

W 4 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady rakietowej w obronie wybrzeża morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań osłony wojsk i działań MW w przybrzeżnej strefie Morza Bałtyckiego, we współdziałaniu z LM oraz siłami i środkami OPL Wojsk Lądowych i MW. Udoskonalenie sposobów niszczenia celów powietrznych, przede wszystkim rakiet manewrujących, na podejściach do osłanianych obiektów i wojsk.

W 26 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady rakietowej w obronie wybrzeża morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań osłony wojsk i działań MW, we współdziałaniu z LM oraz siłami i środkami OPL Wojsk Lądowych i MW. Doskonalenie sposobów niszczenia celów powietrznych, przede wszystkim nosicieli broni precyzyjnej na dużej odległości od osłanianych obiektów i wojsk, we współdziałaniu z lotnictwem myśliwskim.

W 28 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działania bojowe pułku na dalekich podejściach, w osłonie obiektów i wojsk, działań MW, we współdziałaniu z 34 plm OPK oraz 4 i 26 BA OPK. Doskonalenie sposobów niszczenia broni precyzyjnej i rakiet manewrujących na dużej odległości od osłanianych obiektów i wojsk, we współdziałaniu z PZR S-200.

W 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działania bojowe pułku w osłonie działań MW, baz i portów morskich, we współdziałaniu z 28 plm OPK i 4 BA OPK oraz siłami i środkami OPL MW. Doskonalenie sposobów niszczenia celów powietrznych, przede wszystkim rakiet manewrujących.

W 19 lotniczej eskadrze holowniczej: Zabezpieczenie szkolenia poligonowego Wojsk OPK, Wojsk OPL i MW. Działalność operacyjno-usługowa na korzyść Wojsk OPK.

W 43 eskadrze lotniczej: Zabezpieczenie zadań operacyjno-usługowych dowództwa i Sztabu Korpusu. Szkolenie załóg ratowniczych w poszukiwaniu i udzielaniu pomocy załogom statków powietrznych będących w stanie zagrożenia.

W 50 Polowych Warsztatach Lotniczych: Wykonywanie napraw i obsług okresowych samolotów MiG-21 bis, TS-11, Lim, według planu na 1989 rok oraz biuletynów technicznych.

W 10 Warsztatach Technicznych: Zgranie działań, sił i środków w nowej strukturze organizacyjnej. Osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej w prowadzeniu kompleksowych remontów sprzętu radiolokacyjnego oraz samochodowego i łączności.

W 12 Składnicy Sprzętu Lotniczo-Technicznego: Gromadzenie i utrzymywanie nakazanych zapasów środków materiałowych. Terminowe zaopatrywanie jednostek lotniczych korpusu.

27 lutego

Pożegnani do rezerwy:

 • płk Adam CZABANOWSKI – zastępca szefa sztabu korpusu, w wojsku od 18.09.1948 r.;
 • ppłk Kazimierz SCHABOWSKI – szef wydziału operacyjno-mobilizacyjnego sztabu korpusu, w wojsku od 25.09.1955 r.;
 • ppłk Bonifacy RZEPECKI – szef służby finansowej korpusu, w wojsku od 2.12.1955 r.;
 • ppłk Stanisław BALCERAK – dowódca grupy konserwacyjnej i ochrony ZSD korpusu, w wojsku od 24.10.1952 r.;

Zwolnienie wyróżnieni zostali (r-z D-cy Korpusu nr pf 22 z dnia 06.03.1989 r.) książkę Polski mundur wojskowy.

5 marzec

Obowiązki dowódcy 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM zdał: płk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI. Pułkownik był ostatnim dowódcą pułku przed jego zmianą nazwy na 9 plm. Dowodzenie 9 plm w DEBRZNIE objął w dniu 19 lutego ppłk dypl. mgr pil. Zbigniew BIELEWICZ. W dniu 5 marca odbyło się formalne przekazanie i przyjęcie dowodzenia 9 plm już w ZEGRZU POMORSKIM, w ugrupowaniu 4 DLM.

5 kwiecień

Dobrą tradycją jest coroczne spotkanie Dowódcy Korpusu z wyróżniającymi się żołnierzami zasadniczej służby wojskowej odchodzącymi do rezerwy. Dowódca Korpusu pożegnał w sali tradycji 30 najlepszych żołnierzy z jednostek, wręczając im pamiątkowy album Wojsko Polskie oraz podjął żołnierskim obiadem.

12 kwietnia

Pożegnani do rezerwy:

 • chor. szt. Antoni BELKA – po. oficer kierunku RO KRL SD, w wojsku od 19.02.1962 r. Wyróżniony albumem Polski mundur wojskowy;
 • st. chor. Andrzej KWASOWIEC – fotograf-drukarz WAG, w wojsku od 01.10.1961 r. Wyróżniony – wazon fajansowy.

20 kwiecietnia

Odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na WOS dla kadry sztabu i p.b.p. W wyniku strzelania normę na odznakę III wypełnili. ppłk BARCZAK Bernard – 76 pkt , ppłk GUZ Romuald – 75 pkt, mjr KAMIŃSKI Tadeusz – 80 pkt, kpt. POŚNIK Andrzej – 76 pkt. Dowódca Korpusu w rozkazie dziennym nr 78/89 przyznał ww. odznakę. Wręczenie legitymacji i odznaki odbyło się w Sali Konferencyjnej Sztabu przez Zastępcę ds. Liniowych.

23 maja

Pożegnani do rezerwy:

 • ppłk Bronisław PIECH – st. instruktor Bezpieczeństwa Lotów korpusu, w wojsku od 25.09.1952 r.;
 • ppłk Franciszek PŁASZAJ – oficer rozpoznawczy grupy kierowania SO, w wojsku od 20 listopada 1950 r.;
 • mjr Czesław REJOWSKI – instruktor Wydziału Politycznego Korpusu, w wojsku od 18.11.1952 r.;
 • mjr Stanisław ADAMCZYK – nawigator grupy kierowania SO, w wojsku od 25.09.1958 r.;
 • mjr Józef KUCHARCZYK – kwatermistrz WAG, w wojsku od 21.09.1953 r.

Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi (puchar kryształowy, album, zegarek).

30 maj

Przeprowadzono eliminacje II etapu olimpiady wiedzy społeczno-politycznej i pedagogicznej kierowników grup szkolenia politycznego. Zwyciężył por. Eugeniusz PIĘTKA z JW 5021. Olimpiada, w której we wszystkich etapach wzięło udział 100% kadry dowódczej jednostek, wpłynęła ożywiające na dokształcenie pedagogiczne oficerów i chorążych zajmujących się bezpośrednio wychowaniem żołnierzy.

Czerwiec

Obowiązki dowódcy 78 pr OP w MRZEŻYNIE zdał: ppłk dypl. Zbigniew PAROL, obowiązki dowódcy objął: ppłk dypl. Marian DERING.

14 czerwca

Uroczyście obchodzono Dzień Przodownika. Z tej okazji Dowódca Korpusu nadał tytuły: WZOROWY DOWÓDCA – odznaka srebrna – 1 dowódcy; WZOROWY ŻOŁNIERZ – odznaka srebrna – 5 żołnierzom służby zasadniczej, PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ – 62 pracownikom wojska. Wszystkich wyróżniono nagrodami pieniężnymi.

Od 10 czerwca do 19 lipca

Celem doskonalenia zdolności bojowych załóg przeprowadzono strzelania bojowe na poligonie w ZSRR.

W strzelaniach wzięli udział:

Ze składu 4 BA OPK; Grupa Operacyjna SD brygady; 21, 23 i 65 dr OPK; grupa techniczna S-75M z 26 dt OPK; grupa techniczna S-125M z 65 dr OPK.

Ze składu 26 BA OPK: grupa operacyjna 26 Brygady; 36, 41 i 71 dr OPK; grupa techniczna S-75M z 36 dr OPK; grupa techniczna S-125M z 41dr OPK.

Strzelania bojowe poprzedzono ćwiczeniem taktycznym z manewrem wydzielonych sił i środków: 4 BA OPK – na lotnisku SŁUPSK w dniach od 13.05.- 17.06.1989r. 26 BA OPK – na lotnisko ZEGRZE POM. w dniach 13.05.-24.06.1989 r.

Na poligonie w ZSRR wykonano zadania bojowe wg Szkoły Ognia WR. 4 BA OPK – nr 7,8,11/3TV2O/ przez 21 i 23 dr OPK i nr 6 przez 65 dr OPK 26 BA OPK – nr 5 20 i 2 MHZO przez 41 i 71 dr OPK i nr 7 przez 36 dr OPK. Zadania wykonano na ocenę bardzo dobrą.

1 lipca

Służby TiZ w całości przekwaterowały się z WAG-u do bloku nr 4, a Wydział Wychowawczy i Szkolenia umieszczono w odnowionym skrzydle wschodnim. Dowódca na tym nie spoczął i przystąpił do odnowy elewacji zewnętrznej. W planach ma także generalny remont bufetu, z którego ma powstać z prawdziwego zdarzania kawiarenka-kasyno.

Od 10 do 31 sierpnia

W OSP WOPL m. USTKA przeprowadzono strzelanie bojowe obsług przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych STRZAŁA-2M żołnierzy służby zasadniczej z 4 i 26 BA OPK. Zadania bojowe wykonano na ocenę 5,00.

Od 5 do 16 września

Na poligonie w m. OKONEK przeprowadzono ćwiczenia pododdziałów obrony przeciwchemicznej jednostek Korpusu, ćwiczeniami kierował ppłk Leszek RUTKOWSKI.

7 września

Rozkazem MON Dowódca 26 BA OPK w GRYFICACH płk dypl. Michał KONKOWSKI skierowany został na stanowisko przedstawiciela dowódcy Wojsk OPK w sztabie Sił Zbrojnych Państw stron UW. Obowiązki Dowódcy brygady objął płk dypl. Wojciech KOŁODZIEJ.

Płk M. KONKOWSKI dowodził brygadą 13 lat notując duże osiągnięcia: przyznano Brygadzie order Sztandar Pracy II Klasy, 5-krotnie wyróżniono medalem Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej, 4-krotnie wyróżniono medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK, 4-krotne zdobycie tytułu mistrzowskiego i 2-krotnie wicemistrzowskiego Dywizjonu Rakietowego przez pododdziały brygady.

11 września

Pożegnani do rezerwy:

 • mjr Jan BOBOWSKI – dowódca 43 eskadry lotniczej, w wojsku od 15.07.1969r.;
 • mjr Józef DREWICZ – nawigator kierunku, w wojsku od 1.10.1954 r.;
 • st. chor. Edwin SZTOKMAŃSKI – dowódca urządzenia, w wojsku od 4.11.1958 r.

Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Od 26 do 27 września

Odbyły się zawody łączności. Puchar Przechodni Szefa Wojsk Łączności i UL zdobył zespół JW 4406. Mistrzowie indywidualni:

 • radiotelegrafiści: żołnierze zawodowi – sierż. Leszek WŁODARCZYK z JW 3637;
 • radiotelegrafiści: żołnierze służby zasadniczej – st. szer. Mirosław ŁUKOWSKI z JW 3651 (34 plm).;
 • telegrafiści: żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni – Mariola DUBIELA z JW 4406 (2WŁ).

Przy okazji zawodów mistrzowską klasę w specjalności łączności zdobyły: 4 pracownice; I klasę – jedna oraz 3 żołnierzy II i III klasę.

27 września

Odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na WOS dla Kadry Sztabu i p.b.p. W wyniku strzelania normę na WOS wypełnili:

 • Odznakę II zdobyli: ppłk DOLEWSKI Stefan – 80 pkt, mjr KAMIŃSKI Tadeusz – 80 pkt, ppłk NAZAREWICZ Henryk – 80 pkt, kpt. POŚNIK Andrzej – 80 pkt.
 • Odznakę III zdobyli: mjr BADOCHA Mirosław – 75 pkt. st. sierż. BURZYŃSKI Maciej – 79 pkt. mjr GRUSZCZYŃSKI Stefan – 75 pkt. ppłk GUZOWSKI Ludwik – 75 pkt. por. KOWALCZYK Zdzisław – 76 pkt. mjr KOWALIK Zygmunt – 75 pkt. ppłk MAZUR Józef – 76 pkt. kpt. MOGIŁA Kazimierz – 76 pkt. mjr NOWAKOWSKI Zbigniew – 79 pkt. mjr PAWLUKIEWICZ Tadeusz – 77 pkt. por. RÓŻYCKI Sławomir – 75 pkt. ppłk RUMIŃSKI Roman – 75 pkt. ppłk SODKIEWICZ Mieczysław – 75 pkt. ppłk STEC Zygmunt – 76 pkt.

Dowódca Korpusu w rozkazie dziennym nr 187/89 przyznał ww. odznakę. Wręczenie legitymacji i odznaki odbyło się w Sali Konferencyjnej Sztabu przez: Szefa Sztabu i Zastępcę ds. Liniowych. Zdobywcą WOS II Dowódca zgodnie z Regulaminem zdobywania odznaki, udzielił krótkoterminowego urlopu w wymiarze 5 dni.

11 październik

Tradycyjnie uroczyście obchodzono w Dowództwie i Sztabie Korpusu uroczystości Święta Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Konferencyjnej GKO. Dowódca wręczył odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe. Akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: oficerowie, chorążowie i podoficerowie zawodowi.

18 października

Pożegnani do rezerwy:

 • ppłk Wojciech ZIEMBIŃSKI – szef sztabu 34 pułku, w wojsku od 27.10,1964 r.;
 • ppłk Eugeniusz GÓRSKI – dowódca batalionu zaopatrzenia, w wojsku od 28.09.1965 r.

Dowódca, gen. Jan WALISZKIEWICZ, nie tylko jest utalentowanym wojskowym, ale dał się również poznać jako budowniczy i wielki esteta. Wg jego koncepcji wyremontowano w okresie od maja 1988r. do lipca 1989r. budynek sztabowy.

Przebudowano gruntownie hol nadając mu przestrzenny i estetyczny wygląd, część socjalną /sanitariaty, łazienki, dyżurka oficera, zaplecze sprzątaczek itp./ wyremontowano nadając nowoczesny, funkcjonalny wygląd pomieszczeniom.

Gruntownie odnowiono skrzydło wschodnie /lastryko na korytarzach, malowanie, widne kancelarie/, uporządkowano wejście do sztabu i teren przysztabowy. Wszystkiego nie sposób wymienić. Tak odnowiony budynek sztabowy, wymalowano na biało, przyozdobiono zgodnie z zamysłem dowódcy, kolorowymi zdjęciami w estetycznych ramach i obrazami olejnymi. Pod kierunkiem ppłk. Zenona SZPARAGI, obrazy namalował chor. Roman MAZUREK – 6 obrazów batalistycznych o dużych rozmiarach oraz Andrzej RUPPENTAL – 1 obraz / zachód słońca nad morzem/. Uporządkowano także rozmieszczenie służb sztabowych.

Listopad – ocena minionego roku:

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym Ministra Obrony Narodowej medalem Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej: 4 BA OPK im. Obrońców Wybrzeża, dowódca, ppłk dypl. inż. Mieczysław KACZMAREK – za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej.

Wyróżnienie przez Głównego Inspektora Techniki Wojskowej medalem pamiątkowym: 12 Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego kierownik, ppłk Waldemar ETTER – za osiągnięcie najlepszych wyników w realizacji zadań szkoleniowo-technicznych.

Wyróżnieni w Rozkazie Szkoleniowym Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK:

 • 71 dywizjon ogniowy 26BA OPK – dowódca mjr inż. Lech ZIÓŁKOWSKI – za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu, specjalistycznym podczas strzelań bojowych na poligonie oraz wysoki poziom dyscypliny.
 • 24 dywizjon ogniowy 4 BA OPK – dowódca ppłk Waldemar PIANKOWSKI – za osiągnięcie najlepszych rezultatów w gospodarowaniu.
 • 1 eskadra lotnicza 28 plm OPK – dowódca mjr dypl. pil. Władysław WOŁKOWSKI – za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w szkoleniu lotniczym oraz wysoki poziom dyscypliny.

Wyróżnieni wpisem do Księgi Zasłużonych dla Wojsk OPK: płk Antoni SIEŃKOWSKI–SIEKIERA, płk Bogusław WASILEWSKI i ppłk Mieczysław MARCINKOWSKI.

Dowódca Korpusu za uzyskanie najwyższych rezultatów w całokształcie działalności i szkolenia nadał miano:

 • Przodującej eskadry lotnictwa myśliwskiego – 1 Eskadrze Lotniczej 28 plm OPK w SŁUPSKU, dowódca mjr dypl. pil. Władysław WOŁKOWSKI.
 • Przodującego batalionu radiotechnicznego – 23 Batalion Radiotechniczny w SŁUPSKU, dowódca ppłk dypl. inż. Marian GNIADEK.
 • Przodującego dywizjonu – 71 Dywizjon Ogniowy 26 BA OPK w POBIEROWIE, dowódca mjr inż. Lech ZIÓŁKOWSKI.
 • Przodującego pododdziału specjalistycznego – 10 Warsztaty Techniczne w GDYNI-GRABÓWKU – kierownik ppłk inż. Henryk HINC.

Dowódca Korpusu wyróżnił dyplomem uznania:

 • 23 dywizjon ogniowy 4 BA OPK w SOBIESZEWIE – d-ca ppłk inż. Janusz DUDZIKOWSKI – za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności oraz bardzo dobre wykonanie zadań na poligonie w ZSRR.
 • 67 dywizjon ogniowy 26 BA OPK w ŁAZACH-UNIEŚCIU, d-ca ppłk inż. Andrzej ZYCH – za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 25 dywizjon ogniowy 4 BA OPK w DĄBRÓWCE, d-ca ppłk inż. Eugeniusz SIDOR – za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 22 batalion radiotechniczny w NIEŻYCHOWICACH k. CHOJNIC, d-ca ppłk Antoni KRASZEWSKI – za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 1 eskadrę lotnicza 34 plm OPK w GDYNI-BABIE DOŁY, d-ca kpt. dypl. Stanisław FELNER – za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu pilotów.
 • Batalion Zaopatrzenia 28 plm OPK w SŁUPSKU, d-ca mjr dypl. Henryk OCHNIAK – za uzyskanie wysokiego poziomu w działalności gospodarczej i znacznych efektów w racjonalnym gospodarowaniu.
 • 50 Polowe Warsztaty Lotnicze w SŁUPSKU, d-ca ppłk Józef GACZYŃSKI – za utrzymanie wysokiego poziomu działalności produkcyjnej i szkoleniowej.
 • 43 eskadrę lotniczą w BYDGOSZCZY, d-ca mjr inż. pil. Jacek CHOROSZYŃSKI – za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia lotniczego, dyscypliny i porządku wojskowego.
 • eskadrę techniczną 28 plm OPK w SŁUPSKU, d-ca kpt. mgr inż. Zenon PIETRYKOWSKI – za uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w działalności specjalistycznej.
 • 33 kompanię radiotechniczną 2 BRT d-ca mjr inż. Jerzy BAŃKA – za utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i porządku wojskowego.

Wyróżnienie medalem ZASŁUŻONY RACJONALIZATOR WOJSKOWY: 2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju – dowódca gen. bryg. pil. Jan WALISZKIEWICZ, 28 pułk lotnictwa myśliwskiego OPK – dowódca płk pil. Franciszek KLIMCZUK.

Przodujący racjonalizatorzy i nowatorzy WOPK:

 • płk mgr inż. Kazimierz FLADROWSKI jest autorem i współautorem 187 projektów racjonalizatorskich i nowatorskich. Uzyskane efekty ekonomiczne sięgają 1.8 miliarda złotych, z tego 148 milionów złotych w 1988 roku. Większość opracowań jest trudna do przeliczenia na złotówki ponieważ głównym celem wprowadzonych rozwiązań jest doskonalenie gotowości bojowej istniejących lub wdrażanych systemów zautomatyzowanego dowodzenia i łączności. Najwartościowsze projekty to:
  • Automatyczny system łączności wewnętrznej ASWL, przeznaczony do zapewnienia łączności osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia Wojsk OPK pracujących w systemie zautomatyzowanym i nie zautomatyzowanym. Zestaw ten składa się z opracowanej i wykonanej we własnym zakresie elektronicznej centrali telefoniczne] oraz 64 lub 128 urządzeń dyspozytorskich. Uzyskane oszczędności w przeliczeniu na jeden zestaw wynoszą 78 milionów złotych. Model zestawu uzyskał pozytywną ocenę Wojskowego Instytutu Łączności i stanowi podstawę dla opracowania i produkcji elektronicznych central dyspozytorsko-konferencyjnych CDK umożliwiających sprzężenie istniejącego (analogowego) i perspektywicznego – cyfrowego systemu telekomunikacyjnego.
  • Translacja telefoniczna TAC i TAC-B umożliwiającą sprzężenie istniejących central telefonicznych przez konały telefonii wielokierunkowej. Translacja umożliwia postawienie aparatu telefonicznego, w dowolnej miejscowości, będącego bezpośrednim abonentem dowolnej centrali w Polsce. Uzyskane oszczędności z dotychczas wyprodukowanych i zastosowanych translacji wynoszą 68 milionów złotych.
  • Urządzenie sprzęgające minikomputer Mera 400 z kanałem telegraficznym, przeznaczone jest do sprzężenia oddalonych dalekopisów z wymienionym minikomputerem. Urządzenie wykorzystywane jest do bezpośredniego zbioru i wysyłania planów lotów z (do) poszczególnych lotnisk bez udziału osób pośrednich. Uzyskane oszczędności wynoszą około 4-5 milionów złotych. Praca ta wykonana została przy współudziale syna Mariusza i uzyskała I nagrodę w TMMT na szczeblu krajowym. Płk Kazimierz FLADROWSKI został wybrany Racjonalizatorem i Nowatorem Roku 1989 na szczeblu Wojska Polskiego.
 • ppłk Józef KOCIUGA w roku 1988 był współtwórca dwóch wdrożonych projektów, które pozwoliły zaoszczędzić 21 min. zł.
  • Pierwszy dotyczy Modernizacji i postawienia garażu na 42 samochody ciężarowe. Przy jego rozwiązaniu pracował zespół sześcioosobowy, którego był kierownikiem. Zespół ten opracował harmonogram budowy garażu systemem gospodarczym, wykorzystując materiały z rozbiórek po uprzednim ich przystosowaniu i renowacji. Dokonał ponadto kompletnych rozliczeń materiałowych zatwierdzonych przez inspektorów WRZKB. Wszystkie prace wykonywano w czasie wolnym od zajęć. Całość robót, łącznie z podjazdami, wykonano w ciągu 6 miesięcy. Efekty uzyskane dzięki wybudowaniu garażu systemem gospodarczym w porównaniu z budową wykonywaną systemem zleconym wynoszą ponad 21,9 min. zł (jego udział jako kierownika wynosił 50%).
  • Drugi projekt to Adaptacja tymczasowego magazynu budowlanego na budynek administracyjno-warsztatowo-magazynowy. Ppłk KOCIUGA był współtwórcą (25% wkładu) w zespole ppłk. Franciszka Komendorczyka. Dzięki adaptacji i wykonaniu projektu uzyskano pomieszczenia dla potrzeb WAK o łącznej powierzchni 934 m3. Efekty uzyskane systemem gospodarczym, w porównaniu z budową systemem zleconym, wynoszą ponad 39,5 milionów zł oszczędności.

Wojska 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju dobrze wykonały postawione na 1989 rok zadania. Aktywna działalność wychowawcza sprzyjała utrzymaniu właściwych morale, wysokiej dyscypliny i dyspozycyjności wojsk. Stworzono warunki i atmosferę dla realizacji procesu humanizacji i demokratyzacji życia wojskowego. Wojska korpusu utrzymały wysoką gotowość bojową, uzyskując ocenę dobrą /3,86/. Wykonano 23 przedsięwzięcia szkolenia operacyjno-taktycznego przygotowujące dowódców i wojska do działań w operacji przeciwpowietrznej na kierunku nadmorskim. W czasie treningu wojsk jednolitego systemu OP pk. ZENIT-89 oraz treningu taktycznego współdziałania między jednostkami OP armii sojuszniczych sztab i wojska korpusu zdobyły dalsze doświadczenia w wykonywaniu zadań osłony obiektów wojsk i floty oraz współdziałania z sąsiadami. Uzyskano dalszy postęp we współpracy z okrętami i samolotami dozoru radiolokacyjnego oraz OPDiN LM.

W szkoleniu ogólnowojskowym stanu osobowego, w tym najmłodszej kadry dowódczej pododdziałów oraz w modernizacji bazy do tego szkolenia, utrzymano dobry poziom /3,54/, Służby techniki i zaopatrzenia korpusu, w warunkach zmniejszonych środków budżetowych, zabezpieczyły należycie wykonanie zadań szkoleniowych i potrzeby bytowe jednostek.

W jednostkach lotniczych wykonano planowany nalot oraz całość zadań poligonowych. Wydzielone grupy pilotów wykonały strzelania rakietami p-p na poligonie USTKA. We współpracy z 3 D OPK NAL NRD doskonalono załogi w działaniu na pełny zasięg i lądowania na lotniskach sąsiada.

W jednostkach rakietowych uzyskano wysoki poziom wyszkolenia bojowego. Sześć dywizjonów otrzymało ocenę bardzo dobrą na poligonie w ZSRR. Bardzo dobrze wykonały strzelania pododdziały osłonowe na poligonie USTKA.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej – utrzymano nakazane parametry pola radiolokacyjnego. Dobrze zabezpieczono loty LM. Poprawiono stan porządku wojskowego w pododdziałach terenowych.

Grudzień

Roczne sprawozdanie z przyznanych WOS. Duże wymagania co do spełnienia norm w zdobyciu WOS spowodowały, że w pierwszym roku strzelań kwalifikacyjnych na WOS, normy wypełnili najlepsi strzelcy jednostek. Stąd przyznanych odznak w br. szczególnie srebrnej i złotej – ograniczonych regulaminem:

Lp. ZT Oddział BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA RAZEM
kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w
1. Sztab i p.b.p 23 4 7 0 0 0 30 4
2. 2 BRt 33 72 28 0 0 0 61 72
3. 4 BR OP 20 18 20 7 0 0 40 25
4. 26 BR OP 26 41 20 14 0 0 46 55
5. 28 plm 3 3 0 0 0 0 3 3
6. 78 pr 6 25 0 0 0 0 6 25
RAZEM: 108 163 75 21 0 0 186 184

Ponadto z Korpusu przekazano do 4 Korpusu Lotniczego – 26 plm OPK, a Marynarce Wojennej przekazano 34 plm OPK. Co też miało znaczący wpływ na ilość przyznanych odznak.

Roczne sprawozdanie z zużycia amunicji strzeleckiej: Przydzielony limit amunicji strzeleckiej w zasadzie zgodny był z zapotrzebowanym i zabezpieczał w pełni potrzeby realizacji programu: strzelań programowych, zawodów sportowych, strzelań na WOS, pozorowania epizodów pola walki.

 • 5,6 mm sportowy – 440.000 szt., zużyto 210.000 szt.
 • 7,62 mm do TT – 120.000 szt., zużyto 104.000 szt.
 • 9 mm – 80.000 szt., zużyto 67.000 szt.
 • 7,62 mm wz. 43 ps – 584.000 szt., zużyto 480.000 szt.
 • 7,62 mm KB L – 40.000 szt., zużyto 27.000 szt.

Na lepsze wykorzystanie przydzielonego limitu amunicji miał decydujący wpływ brak własnych strzelnic atestowanych oraz duże odległości od strzelnic MW i POW, do których dojazd był limitowany kosztami dowozu składu osobowego jednostki. Dotyczyło to głównie strzelań z broni zespołowej i prowadzonych ogniem seryjnym.

Roczne ocena wyszkolenia ogólnowojskowego i porządku wojskowego jednostek Korpusu: Wpływ na roczną oceną jednostek miały rezultaty uzyskane podczas: Inspekcji Sił Zbrojnych WP, kontroli kompleksowych i problemowych Dowództwa WOPK i kontroli problemowych Wydziału Szkolenia Dowództwa 2 Korpusu OPK. Rezultaty przedstawiają się następująco:

Lp ZT ODDZIAŁ WYSZKOLENIE OGÓLNOWOJSKOWE OCENA OGÓLNA PORZĄDEK WOJSKOWY
Regul. Musztra Wyszk. strzel. Wyszk. fizyczne
1. 2 BRt 3.22 3.44 4.16 3.67 3.62 3.53
2. 4 BR OP 3.27 3.64 3.69 3.80 3.60 3.52
3. 26 BR OP 3.48 3.49 3.78 3.96 3.67 3.55
4. 28 plm 3.25 3.80 3.70 3.56 3.58 3.48
5. 34 plm 3.06 3.37 3.45 3.81 3.42 2.86
6. 78 pr 2.93 3.26 3.34 3.56 3.27 3.14
RAZEM: 3.20 3.50 3.69 3.73 3.53 3.35

Rezultaty pododdziałów bezpośrednio podległych:

Lp PODODDZ. WYSZKOLENIE OGÓLNOWOJSKOWE OCENA OGÓLNA PORZĄDEK WOJSKOWY
Regul. Musztra Wyszk. strzel. Wyszk. fizyczne
1. 2 WŁ 3.25 3.74 3.70 4.36 3.76 3.65
2. WAG 3.25 3.40 3.55 3.84 3.51 3.43
3. 12 SSLT 3.25 4.00 3.60 3.00 3.46 3.52
4. 43 el 3.25 3.96 3.86 4.00 3.76 3.60
5. 19 leh 3.25 3.93 3.71 3.88 3.69 3.57
6. 50 PWL 3.25 3.76 3.72 4.31 3.76 3.52
RAZEM: 3.25 3.80 3.69 3.90 3.66 3.55

8 grudnia

Pożegnany do rezerwy: ppłk dypl. pil. Andrzej SKALSKI – starszy instruktor Bezpieczeństwa Lotów, w wojsku od 2.01.1969 r.