Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1988.

GŁÓWNE ZADANIA 2 KOP Na 1988 ROK: Rozkazem dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1988 roku nr 0111 z dnia 21.11.1987 r, przyjęto do realizacji następujące zadania:

W pracy partyjno-politycznej: Utrzymać zadawalający stan moralno-polityczny oraz poprawić efektywność realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych.

W pracy wychowawczej z młoda kadrą zwłaszcza chorążymi i podoficerami zawodowymi preferować jej dyspozycyjność i identyfikację składów osobowych poczucie samodzielności, przedsiębiorczości, nowatorstwa i oszczędnego gospodarowania w myśl założeń drugiego etapu reformy gospodarczej.

Jubileuszowe obchody 45-lecia Ludowego Wojska Polskiego i 40-lecia Zjednoczenia Ruchu Robotniczego wykorzystać do kształtowania ideowych, zaangażowanych i aktywnych postaw żołnierzy, pogłębiania wiedzy o rodowodzie oraz dorobku Sił Zbrojnych i Wojsk OPK, propagowanie polityki państw Układu Warszawskiego.

70 rocznicę odzyskania niepodległości wykorzystać do działalności w zakresie kształtowania patriotycznych postaw, poszanowania i obrony własnego państwa.

Umacniać dotychczasowe osiągnięcia w działalności profilaktyczno-wychowawczej poprzez ścisłą realizacja zadań w zakresie umacniania dyscypliny. /…/ Priorytetowo traktować działalność przeciwalkoholową. Uznawać pijaństwo w czasie wykonywania zadań służbowych jako czynnik dyskwalifikujący w służbie zawodowej, /…/ Kształtować wysoką, kulturę kierowania, dowodzenia oraz zdecydowanie zwalczać wszelkie przejawy naruszania norm współżycia wojskowego.

W działalności szkoleniowo-propagandowej wyjaśniać istotę linii socjalistycznej odnowy, reform i porozumienia narodowego, sprzyjać pełnemu zrozumieniu przez środowiska wojskowe sensu i znaczenie problemu reformowania, państwa i gospodarki. Upowszechniać, osiągnięcia partii w realizacji uchwał X Zjazdu PZPR. Upowszechniać wiedzę ekonomiczną, państwowo-prawną, historyczną oraz wychowanie światopoglądowe, zwłaszcza wśród kadry zawodowej.

W szkoleniu DOWÓDZTW I WOJSK w 2 Korpusie OPK: W Dowództwie i Sztabie Korpusu: Działania bojowe korpusu w operacji przeciwpowietrznej na kierunku nadmorskim ze szczególnym uwzględnieniem zadań osłony floty w granicach odpowiedzialności. Prowadzić badania nad zwalczeniem systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, samolotów rozpoznawczych i stosujących zakłócenia z wykorzystaniem, zestawów S-200 i lotnictwa na dalekich podejściach.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych lotnictwa myśliwskiego i wojsk rakietowych korpusu we współdziałaniu z siłami i środkami rozpoznania OPL Pomorskiego OW, Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej oraz ZT OPK NAL NRD I AR w zwalczaniu celów na małych wysokościach, w warunkach silnych zakłóceń radioelektronicznych, szczególnie z kierunku nadmorskiego.

W 4 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady rakietowej w obronie wybrzeże morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osłony floty we współdziałaniu z LM oraz siłami i środkami OPL Marynarki Wojennej i wojsk lodowych.

W 26 Brygadzie Artylerii OPK: Działania bojowe brygady rakietowej w obronie wybrzeża morskiego, ze szczególnym uwzględnianiem osłony floty we współdziałaniu z LM oraz siłami i środkami OPL Marynarki Wojennej i wojsk lądowych. Doskonalenie współdziałania 78 pa OPK z sąsiednimi oddziałami /ZT/ WR oraz LM podczas zwalczania powietrznych elementów systemów rozpoznawczo-uderzeniowych i samolotów zakłócających.

W 26 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działanie bojowe pułku LM OPK na dalekich podejściach w osłonie ZFB, zwalczanie samolotów rozpoznawczych i stosujących zakłócenia we współdziałaniu z sąsiednimi plm i BA OPK wyposażoną w PZR S-200 oraz, z siłami i środkami OPL MW.

W 28 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działanie bojowe pułku LM OPK na dalekich podejściach w osłonie ZFB i zwalczanie powietrznych elementów systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, samolotów rozpoznawczych i stosujących zakłócenie we współdziałaniu z sąsiednimi plm i BA OPK wyposażone w PZR S-200.

W 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Działania bojowe pułku LM OPK na dalekich podejściach w osłonie ZFB, baz i portów morskich, zwalczanie samolotów rozpoznawczych i stosujących zakłócenia we współdziałaniu z sąsiednimi plm, BA OPK oraz siłami i środkami OPL MW.

W 19 lotniczej eskadrze holowniczej: Zabezpieczenie szkolenia poligonowego wojsk OPK, wojsk OPL i Marynarki Wojennej oraz zadania operacyjno-usługowe wojsk OPK.

W 43 eskadrze lotniczej: Zabezpieczenie zadań operacyjno-usługowych dowództw i sztabu korpusu oraz szkolenie w poszukiwaniu i udzielaniu pomocy załogom statków powietrznych będących w stanie zagrożenia.

W 50 Polowych Warsztatach Lotniczych: Wykonywanie napraw i obsług okresowych samolotów MiG-21 bis, Ts-11, Lim według planu na 1988 rok.

4 stycznia

Dowództwo 2 Korpusu OPK zawarło porozumienie o współpracy w dziedzinie patriotyczno obronnego wychowania młodzieży z Dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Związku Walki Młodych.

Od 18 do 23 stycznia

W 26 plm OPK ZEGRZE POMORSKIE przeprowadzono kurs doskonalący dowódców kluczy lotniczych. Teoretycznie i praktycznie zapoznano się z najnowszymi zagadnieniami medycyny lotniczej, dowodzenia lotnictwem, organizacją i metodyką szkolenia, taktyką lotniczą, nawigacją, bezpieczeństwem lotów oraz logistyką lotniczą.

29 stycznia

Oddano do użytku po całkowitej modernizacji Salę Tradycji Korpusu. Projekt architektoniczny i merytoryczny opracował i kierował jego wykonaniem ppłk Zenon SZPARAGA. Plastykę wykonali: st. chor. Andrzej KWASOWIEC, chor. Zenon URBANIAK, Andrzej RUPPENTAL, st.szer. Zdzisław SZAŁKOWSKI. Prace stolarskie: st.szer. Jan RAFALSKI, kpr. Marek RAIMANN, szer. Wojciech LEWANDOWSKI. Zdjęcia: chor. Bogdan TYRAŁA, plut. Zbigniew REIMANN.

Od 2 do 13 lutego

W 2 Korpusie OPK została przeprowadzona Inspekcja Sił Zbrojnych, która objęła następujące jednostki: dowództwa i sztaby 4 BA OPK, 2 BRt, 28 plm, 25, 44, 65, 69 do 4 BA oraz 21, 22, 23 brt. Za kontrolę Korpus otrzymał ogólną ocenę dobrze (3,65), Szczególnie wysoko ISZ oceniła ćwiczenie taktyczne z wydzielonymi wojskami Korpusu, wyszkolenie operacyjno-taktyczne oraz rezultaty działań bojowych.

15 luty

Piloci klucza myśliwskiego 19 leh rozpoczęli teoretyczne i praktyczne szkolenie lotnicze z samolotu Lim-5 na samoloty TS-11 ISKRA.

20 lutego

26 Brygada Artylerii OPK w GRYFICACH obchodziła uroczyście swoje 20-lecie. Brygada prezentuje wysokie wyszkolenie teoretyczne i praktyczne, o czym świadczy m.in. 6-krotne jej wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej medalem Ze Osiągnięcia w Służbie Wojskowej oraz orderem Sztandaru Pracy II Klasy – pod długoletnim dowództwem płk Michała KONKOWSKIEGO.

25 luty

Gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK przekazał uroczyście w sali tradycji obowiązki Dowódcy Korpusu płk dypl. pil. Janowi WALISZKIEWICZOWI. Obaj dowódcy dokonali okolicznościowych wpisów do księgi pamiątkowej, których treść podajemy poniżej.

Gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK: W dniu 25.02.1988 r. przekazałem obowiązki Dowódcy Korpusu płk dypl. pil. Janowi WALISZKIEWICZOWI. Z Korpusem związany byłem od 1972 r., kiedy to rozpoczęłam służbę jako dowódca pułku lotniczego. Przechodząc kolejne szczeble dowodzenia, w maju 1985 roku objąłem obowiązki Dowódcy Korpusu, które dziś przekazuję, przechodząc na inne stanowisko służbowe w Wojskach OPK. Sięgając pamięcią wstecz z satysfakcję stwierdzam, że na swej żołnierskiej drodze tu w Korpusie, spotkałem wielu wspaniałych żołnierzy, współtowarzyszy służby, twórców jego bogatych osiągnięć szkoleniowych i bojowych. Składam, więc wszystkim żołnierzom Korpusu, a w tym szczególnie oficerom dowództwa i sztabu, za żołnierskie oddanie sprawie obronności, za wspieranie mnie w realizacji zadań. Życzę także nowych sukcesów w służbie i pomyślności w życiu osobistym. Nowemu dowódcy gratuluję awansu, satysfakcji i osiągnięć w dowodzeniu tak wspaniałym kolektywem oraz pomyślności w życiu osobistym.

Płk dypl. pil. Jan WALISZKIEWICZ: W dniu 25 lutego 1988 r. z satysfakcją objąłem obowiązki Dowódcy Korpusu – jednostki o bogatych tradycjach szkoleniowo-bojowych i ideowo-wychowawczych. Wyrażam nadzieję, że jak dotychczas cały skład osobowy, a zwłaszcza dowództwo i sztab korpusu będzie z pełnym oddaniem i twórczą inicjatywą wspierać moje wysiłki na rzecz kontynuowania i wzbogacania naszego dotych-czasowego dorobku. Tow. gen. bryg. Henrykowi PIETRZAKOWI wyrażam wdzięczność za gruntowne wprowadzenie mnie w główne zadania szkoleniowo-wychowawcze Korpusu z satysfakcją będę kontynuował ich realizację. Jednocześnie życzę spełnienia wszystkich zamiarów służbowych i pomyślności w życiu osobistym.

9 kwiecień

Odbyło się pierwsze strzelanie na Wojskową Odznakę Strzelecką dla kadry Dowództwa, Sztabu i pododdziałów bezpośrednio podległych Sztabowi według nowych kryteriów jej zdobywania. Strzelanie odbywa się do tarczy sportowej TS-4 z broni osobistej. Norma na III stopień – 75 do 79 pkt, na II stopień – 80 do 84 pkt. i na I stopień 85 pkt. i więcej. W wyniku strzelania normę na odznakę III stopnia wypełnili:

 • ppłk Brunon CICHOSZ – 75 pkt.
 • ppłk Tadeusz KLESZCZEWSKI – 75 pkt.
 • Jerzy MIKSA – 75 pkt.
 • ppłk Henryk NAZAREWICZ – 77 pkt.
 • ppłk Marian PIASECKI – 76 pkt.
 • ppłk Zenon SZPARAGA – 76 pkt.
 • ppłk Stefan DOLEWSKI – 77 pkt.
 • ppłk Aleksander GAWLAS – 75 pkt.
 • ppłk Mirosław KILICHOWSKI – 75 pkt.
 • mjr Stanisław RÓŻAŃSKI – 77 pkt.
 • ppłk Leszek RUTKOWSKI – 76 pkt.

Wręczenie legitymacji i odznaki odbyło się w sali konferencyjnej Sztabu przez Dowódcę Korpusu, który powyższy fakt umieścił w rozkazie dziennym.

Od 13 do 15 maja

Szlakiem redut września 1939 roku. Pod takim hasłem odbyła się VI podróż wojskowo-historyczna zorganizowana przez ZOK-KOR ZR UNITRA-ELTRA i JW 4138 w rejon obrony SGO NAREW.

Planem podróży było zapoznanie się z terenem i przebiegiem walk września 1939 r, – na głównej linii obrony SGO NAREW w rejonie NOWOGRÓD, ŁOMŻA i WIZNA, oddanie hołdu bohaterom – 700 żołnierzom pod dowództwem kpt. Władysława RAGINISA, którzy przez dwie doby na odcinku WIZNA powstrzymywali natarcie głównych sił XIX Korpusu Pancernego gen. H. GUDERIANA.

Postać kpt. Władysława RAGINISA weszła na trwałe do pocztu bohaterów Wojska Polskiego. Obrona odcinka WIZNA stała się symbolem męstwa i ofiarności żołnierza polskiego w walkach obronnych 1939 r. i zwana jest polskimi Termopilami.

W drodze powrotnej zwiedzono w GIERŁOŻY ruiny kwatery Hitlera – Wilczy Szaniec.

Od 16 maja do 15 czerwca

Na poligonie w USTCE przeprowadzono szkolenie – strzelanie bojowe baterii art. plot. żołnierzy rezerwy i obsług PKM-2.

Od 20 maja do 6 czerwca

Odbyło się ćwiczenie pk: OCELOT-88. Temat ćwiczenia: Udział wojsk korpusu OPK w operacji powietrznej na ZTDW ze szczególnym uwzględnieniem osłony armii ogólnowojskowych w czasie operacji obronnych oraz działań bojowych sił MW. Udział wzięli: 78 pr OPK w składzie: grupa operacyjna SD, 1 do, 2 do, dt, 34 plm OPK w składzie: 24 pilotów, 26 żołnierzy zabezpieczenia; 21 brt w składzie 100 żołnierzy do zabezpieczenia działań 34 plm. Ćwiczenie wykonano: 21 brt – bardzo dobrze, 78 pr OPK – dobrze, 34 plm OPK – dobrze.

78 pułk przebazowano na poligon ASZUŁUK w KAZACHSTANIE (ZSSR). Pierwsze strzelanie pułku odbyło się 4 czerwca. Z SD działaniami bojowymi pułku kierował dowódca pułku mjr Zbigniew PAROL. Na strzelających wytypowano z 1 do – mjr. Andrzeja PASTERNAKA, z 2 do – por. Romana KOZAKOWSKIEGO. Rakiety przygotował dt – dowódca mjr Zbigniew PRZĘZAK. Pułk strzelał do celu powietrznego wykonującego lot na h – 8000 m, w odległości 80 – 120 km. Do celu strzelano ogniem ześrodkowanym z dwóch dywizjonów po 1 rakiecie. Cel zniszczono w odległości 80 km.

Od 21 maja do 3 czerwca

Z lotniska 34 plm OPK- BABIE DOŁY wykonywali ćwiczenie – strzelanie rakietami p-p do bomb świetlnych na poligonie morskim USTKA piloci WAL na samolotach MiG-21 bis.

7 czerwiec

Pożegnani do rezerwy: Ppłk pil. Bogdan ZARĘBA – oficer kierunku grupy kierowania SD, w wojsku od 15.06.1951 r. i st. chor. Jan ŁATNIK – chor. kierunku służby ruchu lotniczego w wojsku od 8 listopada 1954 r.

13 czerwiec

Z okazji Dnia Przodownika – Dowódca nadał tytuły:

 • WZOROWY DOWÓDCA – odznaka srebrna – 10 dowódcom, brązowa – 2 dowódcom.
 • WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU – odznaka srebrna – 2 szefom, brązowa – 2 szefom.
 • WZOROWY ŻOŁNIERZ – odznaka złota – 1 (otrzymał ją kpr. Dariusz CICHERSKI z 28 plm – to rzadkość).
 • PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ – 96 pracowników wojska.

Od 14 do 29 czerwca

Przeprowadzono zawody wśród etatowych i nieetatowych straży pożarnych. Wykazały one bardzo dobre przygotowanie sekcji do działań przeciwpożarowych. 6 etatowych straży – ocena bardzo dobra, a na 29 nieetatowych straży pożarnych – 23 oceny bardzo dobre, 4 – dobre, a tylko 2 dostateczne. Najlepszymi okazały się straże pożarne w grupie etatowych: z JW 2828 – I miejsce, nieetatowych: z JM 3637 – I miejsce.

29 czerwiec

W 28 plm OPK odbyły się Korpuśne Zawody Strzeleckie. Puchar Dowódcy Korpusu zdobył zespół JW 3692. Puchar Zastępcy Dowódcy ds. Liniowych zdobył zespół JW 2929. Indywidualnie najlepszymi strzelcami zostali: kadra zawodowa por. Czesław HRUT z JW 3346 – 283 pkt (I miejsce w P-64 – 192 pkt.), służba zasadnicza st.szer. Aleksander TOMASZEWSKI – 339 pkt.

14 lipca

W POZNANIU zmarł były dowódca 2 Korpusu OPK – gen dyw. pil. Tadeusz KREPSKI. Pochowany został na cmentarzu JUNIKOWSKIM w POZNANIU z honorami wojskowymi.

Od 1 do 31 sierpnia

Strzelania bojowe obsług przenośnych plot. zestawów rakietowych STRZAŁA-2M. Obsługi PKM-2, ppzr STRZAŁA-2M oraz baterii armat 37 i 57 mm wykonały strzelanie bojowe zaliczeniowe na ogólne ocenę bardzo dobre. Przeszkolono 781 żołnierzy rezerwy i 212 żołnierzy służby zasadniczej./p>

31 sierpień

Pożegnany do rezerwy: kpt. Jerzy WOLIKOWSKI – oficer kierunku grupy dowodzenia, w wojsku od 1 sierpnia 1970 r.

1 września

25 lat 4 Brygady Artylerii OPK: Tradycje bojowe i szkoleniowe 4 Brygady Artylerii OPK datują się od 1963 r., kiedy to na bazie 60 samodzielnego pułku artylerii powołano do życia 60 Brygadę Artylerii Obrony Powietrznej Kraju, która od 1967 r. przyjęła nazwę 4 Brygady Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża, otrzymała od społeczeństwa Trójmiasta – sztandar, wręczony Brygadzie przez gen. broni. Jerzego BORDZIŁOWSKIEGO.

Skład osobowy Brygady szybko opanował nowoczesną technikę bojową, uzyskując ocenę bardzo dobrą z praktycznego strzelania na poligonie w ZSRR w 1964 r., przy jednoczesnej rozbudowie inżynieryjnej stanowisk ogniowych oraz intensywnym rozwoju organizacyjnym z pięciu do dwunastu dywizjonów ogniowych, zapewniając pełną obronę przeciwlotniczą granic powietrznych i obiektów północnej Polski.

Potwierdzeniem wysokiego mistrzostwa bojowego składu osobowego Brygady jest pięciokrotne zdobycie tytułu mistrzowskiego i trzykrotnie wicemistrzowskiego dywizjonu Wojsk Rakietowych OPK.

Za wybitne osiągnięcia w służbie, szkoleniu i dyscyplinie Brygada była wielokrotnie wyróżniana przez Ministra Obrony Narodowej i Dowódcę Wojsk OPK, m.in.: Medalem Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej w latach: 1971, 1973, 1974, 1982 i 1984, w Dyrektywie Szkoleniowej MON w latach: 1968, 1969 i 1970. Tytułem Najlepszego Związku Taktycznego Wojsk OPK w latach: 1969, 1970, 1971 i 1974. Medalem Za Zasługi Dla Wojsk OPK w latach: 1973 i 1982.

Za ofiarną służbę, wysiłek żołnierski i zaangażowanie we wzorowym wykonywaniu zadań obrony powietrznej Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Jan WALISZKIEWICZ wyróżnił specjalnym listem gratulacyjnym najbardziej zasłużonych oficerów, chorążych i podoficerów Brygady.

Wrzesień

Obowiązki Dowódcy 2 Brygady Radiotechnicznej w BYDGOSZCZY zdał: płk dypl. Józef BANAŚ, obowiązki Dowódcy objął: ppłk dypl. Wojciech KRUPIŃSKI.

Od 27 do 28 września

Odbyły się zawody w specjalności łączności. Puchar Szefa Wojsk Łączności i UL zdobył zespół JW 4406.

Indywidualnie: radiotelegrafiści: żołnierze zawodowi – sierż. Leszek WŁODARCZYK z JW 3637 – I m. i żołnierze służby zasadniczej – st. kpr. Arkadiusz BUKOWSKI z JW 3651 – I miejsce.

Telefoniści: żołnierze zawodowi – chor. Tadeusz KAWONOWSKI z JW 3637 – I miejsce i pracownicy cywilni – Mariola DUBIELA z JW 4406 – I miejsce.

Październik

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w konkursie patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży. Współpraca 2 Korpusu OPK z Klubem Oficerów Rezerwy Zakładów Radiowych UNITRA – ELTRA w BYDGOSZCZY w zakresie patriotycznego wychowania oraz bogate tradycje i wielostronne doświadczenia. Wśród nich do najwartościowszych, z uwagi na wielowątkowy charakter należą wspólne podróże wojskowo-historyczne. W odpowiedzi na ogłoszony przez MON konkurs Patriotyczno-obronne wychowanie młodzieży, zespół w składzie: ppłk Zenon SZPARAGA – 2 Korpus OPK, mgr Andrzej SOBOTA, inż. Brunon WÓDZKI, inż. Kazimierz ZBOROWSKI, ( wszyscy z ZR UNITRA-ELTRA). Opracował doświadczenia zdobyte w toku organizacji, przebiegu, dokumentowania i wykorzystania dorobku wspólnych podróży wojskowo-historycznych. Praca zatytułowana: Wspólne podróże wojskowo-historyczne kadry jednostki wojskowej i członków Klubu Oficerów Rezerwy zakładu pracy skuteczną formę patriotyczno-obronnego wychowania – zyskała uznanie w oczach komisji MON i znalazła się w grupie 25 prac wyróżnionych przez ministra Obrony Narodowej (na ok. 250 prac nadesłanych).

Jesienią dokonano przeglądu Sal Tradycji w Jednostkach Korpusu pod kątem ich aktualności oraz możliwości zwiększenia stanu posiadania w tej dziedzinie. Aktualny stan jest następujący;

 • 2 Korpus OPK – zbudowano w 1972 r. gruntownie zmodernizowano w 1987/88 r.
 • 2 BRT – zbudowano 1976 r. wymaga modernizacji.
 • 21 brt – WŁADYSŁAWOWO – istnieje kącik tradycji w osobnym pomieszczeniu nadaje się na Salę tradycji.
 • 23 brt – SŁUPSK – istnieje kącik tradycji w osobnym pomieszczeniu nadaje się na Salę tradycji.
 • 22 brt – CHOJNICE 1 – kącik tradycji na 2 regałach w sali wykładowej. Brak pomieszczeń na Salę tradycji.
 • 28 brt – GRYFICE – kącik tradycji – 2 regały w sekretariacie d-cy, brak pomieszczenia na Salę tradycji.
 • 27 brt – WITKOWO – nie ma nic – brak pomieszczeń.
 • 4 BA OPK – GDYNIA – zbudowana w 1973 r. zmodernizowana gruntownie w 1985 r, sala aktualna.
 • 26 BA OPK – GRYFICE – zbudowana w 1968 i odnowiona w 1986 r.
 • 26 plm OPK – ZEGRZE – zbudowana w 1972 i uaktualniona w 1987 r.
 • 28 plm OPK – SŁUPSK – zbudowana w 1976 i zmodernizowana w 1981 r, uaktualniona w 1987 r.
 • 34 plm OPK – BABIE DOŁY – zbudowano w 1972 i zmodernizowana w 1987 r.

Baza wychowania na tradycjach jest, więc spora. Istnieje zapotrzebowanie do jej powiększania nawet w małych jednostkach.

11 październik

Przewodniczący Rady Państwa PRL gen. armii Wojciech JARUZELSKI w Belwederze wręczył nominację na stopień generała brygady Dowódcy 2 Korpusu OPK płk. dypl. pil. Janowi WALISZKIEWICZOWI. Stan osobowy 2 Korpusu OPK z radością przyjął wiadomość awansu Dowódcy do stopnia generała brygady.

W Sztabie Korpusu odbyła się zbiórka stanu osobowego Dowództwa, Sztabu Korpusu oraz odznaczonych i awansowanych Zastępców i Dowódców Jednostek Korpusu. Wręczono tradycyjnie odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej GKO.

Październik

Oblot SNR. Celem sprawdzenia sprawności technicznej i gotowości bojowej stacji naprowadzania rakiet w 26 BA OPK – dokonano ich oblotu. Oblot SNR jako obiektywny i podstawowy sposób sprawdzenia wykazał pełną zdolność bojową sprawdzanych zestawów oraz bardzo dobre opanowanie sprzętu przez obsługi dywizjonów.

Dowództwo Korpusu przekazało 26 plm OPK w podporządkowanie 4 DLM im. gen. bryg. SMAGI w MALBORKU. Pułkiem dowodził płk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI.

25 październik

Pożegnani do rezerwy:

 • ppłk Janusz RAFACZ – komendant WDW Sobieszewo, w wojsku od 15 września 1947 r.
 • ppłk Jerzy OLEK – st. oficer wydziału samochodowego, w wojsku od 25 września 1947 r.
 • chor. Henryk POBIEDZIŃSKI – chor. ruchu lotniczego SD, w wojsku od 21 października 1962 r.

Listopad – ocena minionego roku:

Wojska 2 Korpusu OPK efektywnie wykonały zadania szkoleniowe, wychowawcze i gospodarcze. Sztaby ZT i oddziały zdobyły dalsze doświadczenia w dowodzeniu własnymi oraz operacyjnie podporządkowany siłami i środkami podczas działań w jednolitym systemie OP państw – stron Układu Warszawskiego. Dobrze przygotowano wojska Korpusu do ćwiczenia OCELOT-88 i TARCZA-88 oraz treningu taktycznego na współdziałanie ZT i oddziałów OPK armii sojuszniczych.

W wojskach lotniczych – dobrze przygotowano do prowadzenia walk powietrznych. Usprawniono proces przekazywania dowodzenia samolotami w powietrzu, w tym w działaniach na pełny zasięg z lądowaniem na lotniskach współdziałania. Uzyskano postęp w organizacji prowadzenia działań i zwalczania powietrznych elementów systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Przygotowano kolejne grupy pilotów do prowadzenia działań drogowych odcinków lotniskowych. Uzyskano dalsze doświadczenia w zwalczaniu kierowanych tarcz powietrznych na poligonie w ZSRR.

W jednostkach rakietowych i artylerii – podważono umiejętności wykrywania i zwalczania celów w warunkach zakłóceń radioelektronicznych. Dobrze wykonano zadania na poligonie w ZSRR uzyskując doświadczenie w niszczeniu celów dyżurujących w strefach na dalekich podejściach z wykorzystaniem zestawu S-200. Bardzo dobrze wykonały strzelały bojowe na poligonie pododdziały osłonowe.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej – dobrze zrealizowano zadania radiolokacyjnego zabezpieczenia wojsk Korpusu. Uzyskano wysoką ocenę działalności brygady w ćwiczeniu OCELOT-88 szczególnie za zabezpieczenie działań lotnictwa myśliwskiego na poligonie w ZSRR. Usprawniono eksploatację i bojowe wykorzystanie RLS RT 17 z 223 krt.

Dowódca WOJSK OPK w rozkazie szkoleniowym wyróżnił: 2 eskadrę lotniczą 28 plm OPK w SŁUPSKU – d-ca mjr pil. Ryszard DRZYMAŁA – za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w szkoleniu pilotów promocji 1986.

Dowódca Korpusu wyróżnił: za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności i szkolenia nadał miano:

 • Przodującej eskadry lotnictwa myśliwskiego – 2 eskadrze lotniczej 28 plm OPK w SŁUPSKU – d-ca mjr pil. Ryszard DRZYMAŁA.
 • Przodującego Batalionu Radiotechnicznego – 21 batalionowi radiotechnicznemu w WŁADYSŁAWOWIE – d-ca mjr Krzysztof GRYSZKO.
 • Przodującego Dywizjonu – 25 dywizjonowi ogniowemu 4 BA OPK w DĄBRÓWCE – d-ca ppłk Eugeniusz SIDOR.
 • Przodującego Pododdziału Specjalistycznego – Polowym Warsztatom Lotniczym – kierownik ppłk Józef GACZYŃSKI.

Dowódca Korpusu w rozkazie szkoleniowym wyróżnił dyplomem:

 • dywizjon techniczny 78 pr OPK w MRZEŻYNIE – d-ca. ppłk Zbigniew PRZĘZAK – za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności oraz wzorowe wykonanie zadań na poligonie w ZSRR.
 • 38 dywizjon ogniowy 26 BA OPK w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM – d-ca ppłk Władysław TRZECIAK, – za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności.
 • 44 dywizjon ogniowy 4 BA OPK w USTCE – d-ca ppłk Antoni BILSKI, – za uzyskanie wysokich rezultatów w całokształcie działalności, w tym zwłaszcza za wysoki poziom wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • 67 dywizjon ogniowy 26 BA OPK w ŁAZACH-UNIEŚCIU – d-ca ppłk Andrzej ZYCH, – za uzyskanie wysokiego poziomu wyszkolenia i gotowości bojowej.
 • Batalion Zaopatrzenia 28 plm OPK w SŁUPSKU – d-ca mjr Henryk OCHNIAK, – za bardzo dobre zabezpieczenie działalności pułku.
 • Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów w BYDGOSZCZY – d-ca ppłk Zdzisław ŻYŁA, – za uzyskanie znaczących rezultatów w działalności produkcyjnej i szkoleniowej.
 • Eskadrę techniczną 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM – d-ca kpt Zenon PIETRYKOWSKI, – za uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w działalności specjalistycznej.
 • 33 kompanię radiotechniczną 2 BRT – d-ca mjr Jerzy BAŃKA, – za osiągnięcia w całokształcie działalności szkoleniowej oraz zdobycie tytułu mistrzowskiego pododdziału WRT Wojsk OPK.
 • 43 eskadrę lotniczą w BYDGOSZCZY – d-ca mjr Jan BOBOWSKI, – za uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w wyszkoleniu lotniczym, dyscyplinie i porządku wojskowym.

Najlepsi w dyscyplinie:

 • 66 dywizjon rakietowy 26 BR OPK w NAĆMIERZU-WICKO MORSKIE – d-ca ppłk Lesław KMICIKIEWICZ.
 • 45 dywizjon rakietowy 4 BR OPK w SMOŁDZINIE – d-ca kpt Henryk MAŁKOWSKI.
 • 43 eskadra lotnicza w BYDGOSZCZY – d-ca mjr Jan BOBOWSKI.

Wymienione jednostki osiągnęły w 1988 r. najlepsze wyniki w dyscyplinie, nie notując przez ostatnie dwa lata wypadków nadzwyczajnych i przestępstw – za co dowódca Korpusu wyróżnił je Pucharem.

Grudzień

Obowiązki dowódcy 34 plm OPK w GDYNII-BABIE DOŁY zdał: ppłk dypl. pil. Andrzej SKALSKI, obowiązki objął: płk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI 6 marca 1989 r.

Roczne sprawozdanie z przyznanych WOS: Wprowadzenie przez Szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP nowej odznaki strzeleckiej znalazło żywy oddźwięk wśród stanu osobowego Korpusu. Szczególnie cieszy duża ilość zdobytych odznak przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Szczegółowe ilości zdobytych WOS przedstawia poniższa tabela:

Lp. ZT Oddział BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA RAZEM
kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w kadra ż.z.s.w
1. Sztab Korpusu 30 22 2 3 1 0 33 25
2. 2 BRt 64 48 24 3 0 0 88 51
3. 4 BR OP 44 60 19 5 0 0 63 65
4. 26 BR OP 48 64 21 18 0 0 69 82
5. 26 plm 20 5 0 0 0 0 20 5
6. 28 plm 3 3 1 4 0 0 4 7
7. 34 plm 12 18 4 0 2 0 18 18
8. 78 pr 8 3 6 0 0 0 14 3
RAZEM: 229 223 77 33 3 0 309 256

Roczne sprawozdanie z zużycia amunicji strzeleckiej: Przydzielony limit amunicji strzeleckiej w zasadzie zgodny był z zapotrzebowaniem i zabezpieczał w pełni potrzeby realizacji programu strzelań programowych, zawodów sportowych, strzelań na WOS, przystrzeliwań i pozorowanie epizodów pola walki:

 • 5,6 mm sport. zw. 524.000 szt., zużyto 350.000 szt.
 • 7,62 mm do TT 120.000 szt., zużyto 110.000 szt.
 • 9 mm 125.000 szt., zużyto 100.000 szt.
 • 7.62 mm wz. 43 ps 500.000 szt., zużyto 470.000 szt.
 • 7.62 mm Kb-l 27.000 szt., zużyto 18.000 szt.

W lepszym wykorzystaniu przydzielonego limitu amunicji stał na przeszkodzie brak własnych atestowanych strzelnic oraz duża odległość do strzelnic MW i POW.

Roczna ocena wyszkolenia ogólnowojskowego i porządku wojskowego jednostek Korpusu. Wpływ na roczną oceną jednostki miały rezultaty uzyskane podczas: Inspekcji Sił Zbrojnych WP, kontroli kompleksowych DWOPK i kontroli problemowych Wydziału Szkolenia Dowództwa 2 Korpusu OPK. Rezultaty przedstawiają się następująco:

Lp. ZT ODDZIAŁ WYSZKOLENIE OGÓLNOWOJSKOWE OCENA OGÓLNA PORZĄDEK WOJSKOWY
Regul. Musztra Wyszk. strzel. Wyszk. fizyczne
1. 2 BRt 3.19 3.44 3.80 3.55 3.47 3.51
2. 4 BR OP 3.63 3.54 3.99 3.88 3.75 3.53
3. 26 BR OP 3.41 3.56 3.97 3.80 3.68 3.60
4. 26 plm 3.08 3.44 3.81 3.63 3.48 3.41
5. 28 plm 3.31 3.59 3.77 3.47 3.67 3.52
6. 34 plm 3.19 3.48 3.57 3.82 3.51 3.45
7. 78 pr 3.29 3.67 2.88 3.59 3.35 3.51
RAZEM: 3.30 3.53 3.68 3.68 3.56 3.50

Rezultaty pododdziałów bezpośrednio podległych:

Lp. PODODDZ. WYSZKOLENIE OGÓLNOWOJSKOWE OCENA OGÓLNA PORZĄDEK WOJSKOWY
Regul. Musztra Wyszk. strzel. Wyszk. fizyczne
1. 2 WŁ 3.45 3.70 3.95 4.09 3.79 3.60
2. WAG 3.45 3.48 3.56 3.57 3.52 3.52
3. 12 SSLT 3.45 3.80 3.75 3.83 3.65 3.90
4. 43 el 3.45 3.57 4.00 3.59 3.66 3.82
5. 19 leh 3.45 3.57 3.70 3.55 3.56 3.80
6. 50 PWL 3.45 3.58 3.75 3.87 3.66 3.67
RAZEM: 3.45 3.62 3.78 3.75 3.64 3.72