Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1987.

GŁÓWNE ZADANIA 2 KOP Na 1987 ROK: Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1987 roku nr 0108 z dnia 3.12.1986 r. przyjęto do realizacji następujące zadania:

W pracy partyjno-politycznej: Główny wysiłek ideowo-wychowawczy, szkoleniowy i organizacyjny dowództw, sztabów, organów partyjno-politycznej organizacji partyjnych, młodzieżowych i społecznych skierować na:

 • Umacnianie gotowości bojowej wojsk korpusu, zwłaszcza stanu moralno-politycznego oraz zapewnienie wysokiej sprawności techniki bojowej;
 • Pozyskiwanie dla linii politycznej i programowej partii powszechnego poparcia wszystkich środowisk wojskowych poprzez kształtowanie wysokich walorów ideowych, obywatelskich i zaangażowanych postaw, zwłaszcza aktywne krzewienie marksistowsko-leninowskiej ideologii oraz rozwijanie motywacji wzorowej służby i pracy zdecydowane poprawę skuteczności przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w dyscyplinie, głównie przestępczości i wypadkom nadzwyczajnym, w tym zdarzeniom popełnianym pod wpływem alkoholu. Udzielenie stosownej pomocy dowództwu 26 plm w usprawnieniu i podniesieniu poziomu działalności szkoleniowo-wychowawczej bezwzględne eliminowanie z życia jednostek i pododdziałów wszelkich przejawów naruszeń norm współżycia żołnierskiego;
 • Konsekwentne rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania oraz racjonalizacji i nowatorstwa.

W szkoleniu DOWÓDZTW I WOJSK w 2 Korpusie OPK: W 2 Korpusie OPK: Osłona działań bojowych ZFB /portów, baz i okrętów w morzu/ we współdziałaniu z siłami i środkami Wojsk Lotniczych, Wojsk OPL i Marynarki wojennej, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych, systemów rozpoznawczo-uderzeniowych i rakiet manewrujących.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych LM i WR korpusu, we współdziałaniu z siłami i środkami rozpoznania Wojsk OPK, Marynarki Wojennej, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych oraz lotów na małych wysokościach.

W tym celu przyjęć, rozwinąć oraz wdrożyć do pracy bojowej nowy sprzęt radiolokacyjny i automatyzacji:

 • w 21 brt – ST-68, PRW-17, NUR-32;
 • w 22 brt – NUR-31;
 • w 23 brt – 64Ż6, 5M-85, NUR-32;
 • w 27 brt – PRW-17, NUR-31, RPT-21;
 • w 28 brt – 64Ż6, P-18, NUR-32;
 • w 11 krt – RPT-21.

W 4 Brygadzie Artylerii OPK: Osłona działań bojowych ZFB /portów, baz i okrętów w portach, na redzie i na przybrzeżnych torach/, we współdziałaniu z siłami i środkami OPL ZFB, 9 FOW i wojsk lądowych, w warunkach stosowania zakłóceń radio-elektronicznych. Wdrożenie i doskonalenie współdziałania z LM oraz 26 BA OPK po wprowadzeniu w system OPK PZR S-200.

W 26 Brygadzie Artylerii OPK: Osłona działań ZFB /portów, baz i okrętów w morzu/ ześrodkowanym ogniem zestawów rakietowych różnych typów na głębokość ich zasięgu, we współdziałaniu z siłami i śro­dkami OPL ZFB, 8 FOW oraz wojsk lądowych, w warunkach stosowania zakłóceń radioelektronicznych. Wdrożenie i doskonalenie współdziałania z LM i sąsiednimi jednostkami WR po wprowadzeniu w system OPK PZR S-200.

W 26 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Organizacja i prowadzenie działań bojowych na dalekich podejściach w zwalczaniu rakiet manewrujących samolotów rozpoznawczych i zakłócających, we współdziałaniu z 28 plm OPK, 2 plm 4 DLM WL, 239 ULM PGWR oraz 26 BA OPK wyposażony w PZR S-200, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych.

W 28 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Organizacja i prowadzenie działań bojowych na dalekich podejściach w osłonie ZFB i zwalczaniu elementów powietrznych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych we współdziałaniu z 26 i 34 plm OPK, 9 plm 4 DLM WL oraz 26 BA OPK, wyposażona w PZR S-200 w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych.

W 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Organizacja i prowadzenie działań bojowych w osłonie działań ZFB, bez i portów morskich, we współdziałaniu z 28 plm, 41 plm 4 DLM Wojsk Lotniczych, wojskami OPL i siłami Marynarki Wojennej oraz 4 ba OPK, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych.

W służbach i pododdziałach kwatermistrzowskich: Organizacja tyłowego zabezpieczenia działań bojowych wojsk w warunkach garnizonowych i polowych.

W służbach i pododdziałach technicznych: Organizacja technicznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk w warunkach garnizonowych i polowych.

Od 8 stycznia do 15 marca

W 28 plm OPK przeszkolono teoretycznie 12 pilotów promocji 1986 na samoloty nowej generacji MiG-23MF, przygotowując ich do praktycznego szkolenia w powietrzu. Kierownikiem szkolenia był ppłk dypl. pil. Leszek JANK0WIAK – z-ca dowódcy 28 plm OPK ds. szkolenia. Egzaminy przyjęła Komisja z Korpusu pod kierownictwem szefa lotnictwa płk dypl. pil. Bogusława WASILEWSKIEGO.

Celem doskonalenia zdolności obronnej wojsk 2 Korpusu w styczniu 1987 r. przeprowadzono następujące ćwiczenia i treningi:

 • Trening sztabowy nt. Ocena sytuacji w procesie wypracowania decyzji na organizację obrony powietrznej działań bojowych 2 FB /portów, baz i okrętów na morzu/ z uwzględnieniem współdziałających i operacyjnie podporządkowanych sił i środków OP innych rodzajów sił zbrojnych, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych, systemów rozpoznawczo-uderzeniowych i rakiet manewrujących. W treningu wzięła udział kierownicza kadra KOPK oraz 2 BRt. Trening prowadził Dowódca Korpusu.
 • Ćwiczenie dowódczo-sztabowe nt.: Organizacja OP działań bojowych 2 FB /portów, baz i okrętów na morzu/ z uwzględnieniem użycia operacyjnie podporządkowanych i współdziałających sił i środków OPL, POW, MW, VVZ i PGWR, w warunkach stosowania przez nieprzyjaciela zakłóceń radioelektronicznych, systemów rozpoznawczo-uderzeniowych i rakiet manewrujących. W ćwiczeniu wzięli udział: kierownicza kadra korpusu, 2 BRt, 4 i 26 BA OPK, plm i brt OPK. Ćwiczenie prowadził Dowódca Korpusu.
 • Metodyczne szkolenie taktyczno-bojowe nt. Zwalczanie SNP nieprzyjaciela wykonujących nalot dużymi grupami samolotów i uderzenia pociskami manewrującymi CRUISE w intensywnych zakłóceniach radioelektronicznych. Szkolenie przygotował st. d-ca 21-PłSD. Uczestniczyli: 4 BA OPK, 34 plm OPK, 21 brt OPK, 3 kzrel.

Luty

W ramach doskonalenia zdolności obronnej wojsk 2 KOPK przeprowadzono trening taktycznego współdziałania między PłSD: WARSZAWA-LIPOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-CHOJNICE nt. Organizacja i prowadzenie działań współdziałających wojsk korpusów OPK, WL, WOPL i MW w osłonie przegrupowujących się wojsk w warunkach działań systemów rozpoznawczych i uderzeniowych, celów na małych wysokościach oraz stosowania intensywnych zakłóceń radioelektronicznych przez ŚNP nieprzyjaciela. Z 2 KOPK uczestniczyli: 4 BA OPK, 34 i 28 plm OPK, 21,22 i 23 brt OPK. Spoza korpusu w treningu brali udział: 3 DA OPK, 1 plm OPK, 4 i 6 brt OPK, 3 kzrel. Trening prowadził dowódca 1 Korpusu OPK.

Szkolenie zbiorowe kierowniczej kadry wojsk OPK połączone z ćwiczeniem BIZON-87 nt. Organizacja i prowadzenie działań bojowych w ramach operacji przeciwpowietrznej z uwzględnieniem osłony rozwinięcia wojsk operacyjnych do operacji strategicznej. Uczestniczyła kierownicza kadra DWOPK i KOPK. Ćwiczenie prowadził Dowódca Wojsk OPK.

Ćwiczenie taktyczno-tyłowe nt. Techniczne i kwatermistrzowskie zabezpieczenie działań bojowych w okresie zimowym. Ćwiczyli: kierownicza kadra, szefowie służb i pododdziały STiZ: 4 BA OPK, 34 i 28 plm OPK, 21,22 i 23 brt OPK. Ćwiczenie prowadził: Z-ca Dowódcy Korpusu ds. TiZ.

23 luty

W 78 pr OPK zorganizowano w czterech turnusach /od 23 lutego do 13 czerwca 1987 r./ kurs przygotowujący oficerów różnych szczebli dowodzenia /WOPK, Sztabu Korpusu, 26 i 4 BA OPK oraz SD/ do sprawnego wdrażania i użycia bojowego wprowadzonego do systemu OP nowego PZR typu S-200 WEGA. Szkoleniem kierował dowódca 78 pr OPK – ppłk Wojciech KOŁODZIEJ.

Marzec

Od 1985 r. do marca 1987 r, wykonano modernizację Klubu Garnizonowego dla potrzeb kulturalnych środowiska. Wyremontowano pomieszczenia biurowe, bibliotekę, klub młodzieżowy IKAR z pracowniami: fotograficzne, modelarstwa, muzyczne oraz klubem komputerowym. Wnętrzom nadano ładny, nowoczesny wygląd. Inicjatorem i projektantem wystroju był Zastępca Dowódcy Korpusu ds. Politycznych płk Kazimierz SZELĄG. Roboty wykonano w większości siłami miejscowego WAK-4 i żołnierzami zasadniczej służby wojskowej.

Jednostki Korpusu siłami własnymi oraz 75 kompanii liniowej wykonywały w 1987 r. następujące zadania planu budownictwa łączności: a) 2 BRt, 4 i 26 BA OPK – montaż urządzeń stacyjnych na RCN /Ł-631/ GRYFICE, /Ł-642/ CHOJNICE, /Ł-652/ WŁADYSŁAWOWO, /Ł-665/ SŁUPSK, /Ł-666/ WITKOWO; b) 2 BRT i 34 plm – budowa sieci kablowej na osiedlu BABIE DOŁY; budowa sieci kablowej na zam. Ł-930 w BABICH DOŁACH; c) 2 BRT, 4 i 26 BA, 26 i 34 PLM, 2 WŁ – adaptacja obiektów Z-511 KOLECZKOWO oraz 2439 BROJCE jako zapasowe PŁSD.

Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK w uznaniu kwalifikacji, zdyscyplinowania i bezwypadkowej jazdy nadał R-zem nr pf 32 z 23 marca 1987 r. – 118 najlepszym kierowcom z jednostek korpusu – tytuł i odznakę brązową WZOROWEGO KIEROWCY.

Od 16 do 21 marca

Komisja Sztabu Generalnego WP przeprowadziła kontrolę dowództwa, sztabu, dywizjonu dowodzenia oraz 39 i 40 do 26 BA OPK. Zakres kontroli kompleksowej obejmował: działalność ideowo-wychowawcza, wyszkolenie ogólnowojskowe i porządek wojskowy, wyszkolenie bojowe i polityczne, stan uzbrojenia i sprzętu, działalność służb kwatermistrzowskich oraz działalność dowódczo-sztabową. Za całokształt działalności objęty kontrolą uzyskano oceny: dowództwo, sztab i dd – 3,58 /dobrze/, 39 do – 3,57 /dobrze/, 40 do – 3,51 /dobrze/. W ocenie dowództwa korpusu jest to dobry wynik, za co wyróżniono 20 najbardziej zaangażowanych oficerów, chorążych i podoficerów oraz przydzielono do dyspozycji dowódców kontrolowanych jednostek 200 tys. /łącznie/ funduszu nagrodowego.

Od 23 do 27 marca

Z-ca D-cy ds. Liniowych płk dypl. Zbigniew BADOCHA zorganizował i przeprowadził kurs instruktorsko-metodyczny dla kadry dowódczej /batalion i równorzędny/. Zadaniem kursu było przygotowanie uczestników do organizowania szkolenia, podniesienia poziomu ich wiedzy, doskonalenia i utrwalenia nawyków metodycznych, zapoznanie z prawidłową organizacją zajęć, metodyką szkolenia i pracy wychowawczej. Kurs prowadzono w grupie ogólnowojskowej oraz specjalistycznych: 1. grupa WR – na bazie 42, 66, 67 dr i 78 pa; 2. grupa WRT – na bazie 231 krt; 3. grupa WL – na bazie 28 plm OPK.

4 kwietnia

Potwierdziło klasę:

 • Mistrzowską – 13 pilotów i nawigatorów;
 • I klasę – 54 pilotów i nawigatorów;
 • II klasę – 29 pilotów i nawigatorów;
 • III klasę – 11 pilotów i nawigatorów.

4 maja

78 pr OPK włączono w system obrony powietrznej 2 Korpusu OPK, który przystąpił do pełnienia dyżurów bojowych 50 % dr S-200 w gotowości bojowej nr 2 oraz zmianą dyżurną na SD pułku.

7 maja

Pożegnani do rezerwy:

 • płk pil Czesław BIL – st. inspektor Bezpieczeństwa Lotów, w wojsku od 7.10.1949r.
 • płk pil. Kazimierz MAŁECKI – Dowódca 26 plm OPK, w wojsku od 16.11. 1959r.
 • chor. Ryszard WOŹNIAK – st. mechanik samolotu – 1952-1956 służba zasadnicza, od 1962 żołnierz zawodowy.
 • sierż. szt. Władysław DWORZECKI – chorąży wydziału org. mob. w wojsku od 1968r.

Zwalnianych Dowódca wyróżnił pamiątkowymi pucharami.

Od 11 do 15 maja

W dniach 11-15 maja 1987 r. 78 pr OPK, 28 plm OPK, 37 do 26 BA OPK, 71 do 26 BA OPK, kontrolowane były przez oficerów dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW. Sprawdzone zagadnienia gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zdolności dowództw jednostek do prowadzenia działań bojowych oraz realizacji zadań wynikających z rozwoju Wojsk OPK, zostały ocenione na ocenę bardzo dobrą i dobrą. Za powyższe dowódca Korpusu wyróżnił dowództwa kontrolowanych jednostek nagrodami pieniężnymi oraz przydzielił do ich dyspozycji fundusz nagrodowy dla podległej kadry.

Od 15 do 26 maja

Grupa ze składu 4 BA OPK w składzie: grupa operacyjna SD, 44,45,46 i 68 dr OPK, grupy techniczne S-75M i S-125M wykonały strzelania bojowe na poligonie w ZSRR. Wykonywano wg Szkoły Ognia WR zadania bojowe: nr /7,7/ POZO i 1 MH przez 44, 45 i 46 dr; nr 3 TV przez 68 dr. Zużyto do zadania nr / 7,7/ POZO i 1 MH po 3 rakiety 20DP i do zadania nr 3 TV – 2 rakiety 5W27U.

21 maja

Dowódca Korpusu ustalił następujące warianty uzbrojenia samolotów w wyższych stanach gotowości bojowej i w czasie działań bojowych:

 • W 28 plm OPK samoloty MIG-23 MF: 12 samolotów z 2 x R-2H 12 x R-60; 12 samolotów z 2 x R-23R i 4 x R-60; pozostałe samoloty z 2 x R-13M i 2 x R-60; działko GSz-23.
 • W 26 i 34 plm OPK samoloty MIG-21 BIS: 8 samolotów z 2 x R-3R i 2 x R-60; pozostałe samoloty z 2 x R-3R i 2 x R-3M; działko GSz-23.
 • W 28 plm OPK samoloty MIG-23UB, w 26 i 34 plm OPK samoloty MIG-21UM w wyższych stanach gotowości bojowej uzbrajać wg decyzji dowódcy pułku, warianty uzbrojenia ustalać w zależności od potrzeb. Samoloty te uzbrajać w ostatniej kolejności.
 • W 19 leh na samolotach Lim-5 – działka pokładowe.
 • We wszystkich jednostkach lotniczych w wyższych stanach gotowości bojowej na samolotach TS-11 uzbrajać działka pokładowe.

Od 23 maja do 7 czerwca

Z lotniska 26 plm OPK ZEGRZE POMORSKIE ćwiczyli strzelania pociskami rakietowymi klasy powietrze-powietrze do bomb świetlnych na poligonie morskim USTKA piloci WAL na samolotach MIG-21 MF.

W wiosennej sesji egzaminacyjnej nadano klas:

 • Klasę pierwszą: JW 5501 – 12 żołnierzom i pracownikom, JW 5662 – 3, JW 3692 – 4, JW 5069 – 1, JW 2848 – 14, JW 3651 – 3, JW 4406 – 3;
 • Klasę drugą – 3 podoficerom zawodowym;
 • Klasę trzecią – 4 chorążym i podoficerom zawodowym.

30 maja

Przeprowadzono mistrzostwa jednostek bezpośrednio podległych w biegach narodowych. Zwyciężył zespół JW 4138 – WAG wynikiem 872 pkt, Ocena 5.00.

Od 2 do 3 czerwca

Przeprowadzono egzaminy w ramach pierwszej eliminacji OLIMPIADY TAKTYCZNEJ WOJSKA POLSKIEGO. Na szczebel Wojsk OPK zakwalifikowali się zwycięscy wg kolejności zajętych miejsc:

 • W grupie pierwszej: kpt. inż. pil. Janusz OLCZAK, kpt. inż. nawig. Edward SZŁYKOWICZ, por. inż. Grzegorz JĘDRZEJEWSKI.
 • W grupie drugiej: mjr dypl. pil. Jerzy WOŁYŃSKI, mjr dypl. Leszek SITAREK, kpt. dypl. inż. pil. Ryszard STRZAŁA.

16 czerwca

Pożegnani do rezerwy:

 • płk Józef WIERCIOCH – szef Wydziału Samochodowego, w wojsku od 7.09.1953r.
 • ppłk Tadeusz ZARZYCKI – st. inżynier, Wydziału Inż.-Lotu., w wojsku od 1.10.1953r.

20 czerwca

Z okazji Dnia Przodownika dowódca Korpusu wyróżnił:

 • Tytułem i odznaką WZOROWY DOWÓDCA, srebrną – 15 dowódców pododdziałów, brązową – 1;
 • Tytułem i odznaką WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU, srebrną – 4 szefów kompanii
 • Tytułem i odznaką WZORÓW ŻOŁNIERZ, srebrną – 1 żołnierza służby zasadniczej;
 • Tytułem i odznaką PRZODOWNIKA PRACY SOCJALISTYCZNEJ, 103 pracowników wojska.

Od 22 czerwca do 4 lipca

Celem doskonalenia organizacji i przegotowania bojowego do prowadzenia działań bojowych na terytorium współdziałających stron dokonano wymiany eskadr lotniczych między 26 plm OPK, a 2 plm 3 DOPK NAL NRD. Ze strony 26 plm OPK w ćwiczeniu wzięło udział 80 ludzi, w tym 17 pilotów oraz 12 samolotów MIG-21 Bis i 2 MIG-21UM.

W czerwcu przeprowadzono na szczeblu Korpusu II etap Olimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej kierowników grup szkolenia politycznego, w której wzięło udział 15 zwycięzców eliminacji szczebla pułkowego. Zwyciężył ppor. Jacek RUBINKOWSKI, którego dowódca wyróżnił książką Dzieje kultury polskiej. Ośmiu najlepszych kierowników grup zakwalifikowano do III etapu na szczebel Wojsk OPK.

Od 2 do 31 lipca

Przeprowadzona została kontrola gospodarki finansowej przez starszego inspektora Kontroli Gospodarczej Wojsk OPK, który działalność służby finansowej WAG ocenił na dobrze. Za powyższe dowódca Korpusu szefa służby finansowej, kpt. Henryka GNATA i podległy personel wyróżnił nagrodami pieniężnymi.

Od 7 do 8 lipca

W 34 plm OPK przeprowadzono XI Sportowe Zawody Strzeleckie 2 KOPK. Puchar Dowódcy 2 KOPK zdobyła – 2 BRT; Puchar Z-cy D-cy ds. Liniowych – 2 KOPK – WAG.

Indywidualnie zwyciężyli: W strzelaniu z pistoletu wojskowego: mjr Czesław SZPEK z 34 plm OPK, w strzelaniu z kbkak: plut. Andrzej JANIAK z 2KOPK – WAG.

Lipiec

Obowiązki dowódcy 34 plm OPK w GDYNII – BABIE DOŁY zdał: płk dypl. pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ, obowiązki objął: mjr dypl. pil. Andrzej SKALSKI – w październiku.

Od 20 do 26 sierpnia

Na OSWL OKONEK przeprowadzono ćwiczenie poligonowe pododdziałów chemicznych. Ćwiczeniem kierował ppłk Leszek RUTKOWSKI. We współzawodnictwie na szczeblu Korpusu I miejsce zajął pluton chemiczny 4 BA OPK d-ca ppor. Jarosław PACIA. W grupie drużyn rozpoznania skażeń – I miejsce zajęła drużyna z 23 brt – szef zabezpieczenia chemicznego, por. Jarosław SOLARZ.

28 sierpnia

Pożegnani do rezerwy:

 • mjr Jan NOWAK – st. nawigator grupy kierowania SD, w wojsku od 1.10.1954r.
 • mjr Zygmunt TROJAKOWSKI – oficer grupy dowodzenia WRiA, w wojsku od 31.10.19 50r.

Zwalnianych oficerów Dowódca wyróżnił pamiątkowymi pucharami.

Od 29 do 30 września

Szef wojsk Łączności i UL przeprowadził Zawody Łączności. Celem zawodów było dalsze doskonalenie wyszkolenia specjalistycznego kadry, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i pracowników wojska oraz wyłonienie najlepszych łącznościowców. Puchar szefa Wojsk Łączności i UL 2 Korpusu zdobył: Zespół 4 Brygady Artylerii OPK – pkt. 60.

Indywidualnie zwycięzcami zostali. W konkurencji radiotelegrafistów: a) w grupie żołnierzy zawodowych plut. Leszek WŁODARCZYK z JW 3637, b) w grupie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej st .szer. Dariusz JASIENIECKI z JW 4406.

W konkurencji telegrafistów: W grupie żołnierzy zawodowych – st. chor. Krzysztof STAŃCZYK z JW 5069, w grupie pracowników wojska – Gertruda PATRYKA z JW 3637.

6 października

Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK pożegnał na Sali Tradycji 25 najlepszych żołnierzy służby zasadniczej odchodzących do rezerwy przedstawicieli jednostek Korpusu. Dziękując żołnierzom za ofiarną służbę, dowódca powiedział m. in.: Odchodzący w tych dniach do rezerwy, kolejny zastęp młodych obywateli w mundurach udowodnił, wykazywanym na poligonach i w codziennej służbie, bojowym mistrzostwem, społecznym zaangażowaniem, że zasłużyli na słowa najwyższego uznania.

Obowiązki Dowódcy 4 Brygady Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża w GDYNII-GRABÓWKU zdał: płk dypl. Marian DUL, obowiązki objął: płk dypl. Mieczysław KACZMAREK.

12 października

30-LECIE 2 KORPUSU OPK. Zasadnicza uroczystość odbyła się w Kinoteatrze POW, z udziałem pocztów sztandarowych pułków i brygad kombatantów, byłych żołnierzy Korpusu kadry i rodzin. Ponadto wręczono tradycyjnie odznaczenia państwowe.

16 października

Pożegnani do rezerwy:

 • płk Tadeusz PIETRZAK – szef Wydziału Organizacyjno-Szkoleniowego, w wojsku od 27.09.1949r.
 • ppłk Mieczysław DĄBROWSKI – szef Wydziału Szkolenia, w wojsku od 1.10.1954r.

Zwalnianych oficerów Dowódca wyróżnił pucharem.

23 listopada

Obowiązki Dowódcy 78 pr OPK w MRZEŹYNIE zdał: ppłk dypl. inż. Wojciech KOŁODZIEJ, obowiązki objął: mjr dypl. Zbigniew PAROL.

Ocena minionego roku:

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym Ministra Obrony Narodowej medalem ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ: 26 BA OPK w GRYFICACH – kolejno po raz drugi d-ca płk Michał KONKOWSKI; 34 plm OPK im. Bohaterów Kępy Oksywskiej w GDYNI-BABIE DOŁY poprzedni d-ca płk pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ.

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym DOWÓDCY WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU: 44 dywizjon ogniowy 4 Brygady Artylerii OPK w USTCE d-ca ppłk Antoni BILSKI. Za osiągnięcie bardzo dobrej oceny na poligonie w ZSRR oraz utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej.

Mistrzowie walki, wiedzy i sportu: mjr dypl. Leszek SITAREK.

26 BA OPK – zwycięzca taktycznej na szczeblu Wojska Polskiego w grupie akademickiej sztuki operacji taktyki Wojsk Lotniczych i OPK.

Por. Andrzej ŻARKOWSKI z 78 pa OPK – zwycięzca olimpiady taktycznej na szczeblu Wojska Polskiego w grupie nie akademickiej taktyki Wojsk Lotniczych i OPK.

Por. pil. Wiesław RADZIEWICZ z 28 plm OPK – mistrz Wojska Polskiego w wieloboju personelu latającego w grupie do lat 28.

Ppor. Jacek RUBINKOWSKI z-ca d-cy krt – najlepszy kierownik grupy szkolenia politycznego, 5 m. w olimpiadzie wiedzy społeczno-polit. na szczeblu WP.

W szkoleniu lotniczym: Uzyskano znaczny postęp w zwalczaniu rakiet manewrujących i systemów rozpoznawczo-uderzeniowych armii obcych, udoskonalono metody przyrządowego naprowadzania samolotów myśliwskich na cele powietrzne i wykonywanie ataków z manewru pionowego, przeszkolono grupę pilotów w wykonywaniu startów i lądowań z drogowego odcinka lotniskowego, wykonano praktycznie strzelania pociskami rakietowymi do bomby oświetlającej na poligonie morskim USTKA, opanowano zasady grupowych walk powietrznych.

Z oceny BL wynika, że ilość wypadków lotniczych w 1987r. w stosunku do poprzedniego zmniejszyła się o 35%, w tym zależnych od personelu o 46%. Najlepsze wyniki uzyskały: 34 plm OPK BABIE DOŁY i 43 el BYDGOSZCZ. Najsłabsze – 26 plm OPK ZEGRZE POMORSKIE – gdzie wydarzyła się katastrofa lotnicza i awaria samolotu. Za osiągnięcie najlepszych wyników dowódca korpusu wyróżnił nagrodami pieniężnymi urlopem i pochwałami 44 oficerów i chorążych lotnictwa.

Kadra w szkoleniu i wychowaniu: Kadra uczestniczyła w bezpośredniej pracy wychowawczej z żołnierzami w następujących formach: prowadzenie zajęć politycznych – ok. 520 oficerów i chorążych wykładowców i kierowników grup szkolenia politycznego: bezpośrednie prowadzenie informacji politycznych przez oficerów dowództw i sztabów jednostek: spotkania środowiskowe w ramach Dni Żołnierskich Spotkań oraz każdorazowo w czasie pobytu oficerów sztabu w jednostkach, udział dowódców i oficerów sztabu w zebraniach POP, ZSMP w jednostkach oraz w analizach dyscypliny w pododdziałach, w działalności lektorskiej na rzecz środowiska wojskowego i cywilnego. Ogółem w korpusie działa 4 nieetatowe zespoły lektorskie skupiające 60 oficerów oraz 40 lektoratów młodzieżowych, w których działalność prowadziło ok. 150 oficerów młodszych, chorążych i podoficerów czł. ZSMP. W 1987r. lektorzy wygłosili 1318 referatów dla 40130 uczestników w środowisku wojskowym oraz 493 referaty dla 26660 uczestników w środowisku cywilnym.

Osiągnięcia w kulturze: Zdobycie II miejsca drużynowo w szachach w mistrzostwach Wojska Polskiego. Zdobycie I miejsca i pucharu Dowódcy Wojsk OPK w spartakiadzie sportów obronnych wśród Kół Organizacji Rodzin Wojskowych. Zdobycie I miejsca i pucharu Dowódcy Wojsk OPK w roku 25-lecia Wojsk OPK w zawodach sportowo-żeglarskich. Nadanie dla zespołu pracowników KG Zegrze Pomorskie przez Redakcję WIRAŻE – wyróżnienia SREBRNA LIRA – za całokształt działalności kulturalno-oświatowej w środowisku.

Osiągnięcia sportowe: Miejsca zajęte przez korpus w mistrzostwach sportowych WOJSK OPK:

 • Strzelanie z PW kadry, ŁASK 27-28.04 – II m. trener: mjr KUBASIEWICZ;
 • Biegi na orientację, WROCŁAW, 6-8.05 III m. trener por. OWCZARCZYK;
 • Wielobój kadry do lat 28, BYDGOSZCZ, 22-24.O6 I m. trener ppor. WOCHYŃSKI;
 • Piłka ręczna, 22-24.06 BYDGOSZCZ, II m. trener por. KOCOT;
 • 0SF, 13-16.07 WARSZAWA, indywidualnie I m. trener mjr KUBASIEWICZ, OSF – zespołowo Warszawa. I m. trener chor. KAPUSTA;
 • Biegi narodowe, WARSZAWA, 13-16.07 I m. trener ppor. WOCHYŃSKI;
 • Wielobój żołnierski, WARSZAWA, 13-16.07 I m. trener por. CHUŁEK;
 • Pływanie, POZNAŃ, 24-27.08 I m. trener mjr KUBASIEWTCZ;
 • Piłka siatkowa, POZNAŃ, 24-27.05 III m. trener kpt. PLEBAN;
 • Strzelanie z kbks, BEMOWO PISKIE, 23-24.09 I m. trener chor JUSZCZYK;
 • Lekkoatletyka, SOBIESZEWO, 16-18.09 I m. trener ppłk MICEWICZ;
 • Wielobój personelu latającego, WROCŁAW, 5-7.10 I m. trener por. SZMAGLIŃSKI.

Najlepsza jednostka wojskowa w szkoleniu fizycznym:

 • W klasyfikacji ZT i oddziałów – I miejsce 4 BA OPK – oc. 4,05;
 • W klasyfikacji pododdziałów bezpośrednio podległych I miejsce 19 leh – ocena 3,80.

W działalności sportowej:

 • W klasyfikacji ZT i oddziałów: – I miejsce 26 BA OPK – ocena 4,62;
 • W klasyfikacji pododdziałów bezpośrednio podległych – I miejsce 50 PWL – ocena 4,55.

Puchar przechodni zdobyły: – 26 BA OPK i 19 leh.

Najlepszy magazyn techniczny Służby Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego: I miejsce Sekcja Przechowywania 12 SSLT – 500 pkt.

Osiągnięcia w wojskowej gospodarce rolnej: W poszczególnych działach produkcyjnych uzyskano następujące wielkości w stosunku do zakładanych planów:

 • zagospodarowanie użytków rolnych – 354,8 hektara – 101% planu;
 • produkcja warzyw przyspieszonych pod folią – 10,023m kw. – 102% planu;
 • produkcja żywca wieprzowego netto 313,4 tony – 114% planu;
 • produkcja drobnego inwentarza 1470 kg – 210% planu;
 • chów owiec – 43 stuki /ponad plan/;
 • przetwórstwo warzyw i owoców 309 ton – 118% planu.

Istotnym elementem działalności gospodarki rolnej było uzyskanie zysku rzędu 31,5 miliona złotych i przekazanie na polepszenie wyżywienia żołnierzy kwoty 9,7 min złotych.