Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1986.

GŁÓWNE ZADANIA 2 KOP Na 1986 ROK: Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1986r. Nr 090 z dnia 28.11.1985r. przyjęto do realizacji następujące zadania:

W pracy partyjno-politycznej: Główny wysiłek skoncentrować na sprawnym przeprowadzeniu w warunkach 2 KOPK kampanii przedzjazdowej oraz wdrażaniu uchwały X Zjazdu partii i kolejnych posiedzeń plenarnych KC PZPR.

Działalność ideowo-wychowawcza, szkoleniową i organizacyjną dowództw, sztabów, organów partyjno-politycznych, partyjnych, młodzieżowych i społecznych w 2 KOPK, ukierunkować na dalsze umacnianie gotowości bojowej, zwłaszcza stanu moralno-politycznego, dyscypliny i socjalistycznych stosunków międzyludzkich, pogłębianie więzi wojska ze społeczeństwem oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

W szkoleniu DOWÓDZTW I WOJSK w 2 Korpusie OPK: Doskonalenie wojsk w osłonie działań bojowych ZFB i desantu w strefie odpowiedzialności korpusu we współdziałaniu z ich siłami i środkami OPL oraz udziale w obronie wybrzeża morskiego, we współdziałaniu z Pomorskim OW i Marynarką Wojenną. Kontynuacja badań w zakresie zwalczania dużych grup nieprzyjaciela powietrznego oraz skrzydlatych rakiet manewrujących od strony morza.

W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Doskonalić zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych aktywnych środków walki w warunkach inten­sywnych zakłóceń radioelektronicznych, we współdziałaniu z sąsiadami wewnętrznymi i wojskami operacyjnymi w rejonie obrony korpusu. Doskonalić system radiolokacyjnego wykrywania celów powietrznych na małych wysokościach, w tym rakiet manewrujących i celów o małej skutecznej powierzchni odbicia.

W 4 i 26 Brygadzie Artylerii OPK: Doskonalić skuteczność ogniową szczególnie w zwalczaniu celów na o małej skutecznej powierzchni odbicia, nagle pojawiających się stosując manewr przeciwrakietowy i zakłócenia radioelektroniczne. Doskonalić współdziałanie taktyczne i ogniowe z wojskami OPL ZFB oraz wojsk operacyjnych i desantów w rejonie obrony Korpusu.

W 26, 28 i 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Doskonalić Dowództwa i sztaby w organizacji i prowadzeniu działań bojowych lotnictwa na dalekich podejściach, w osłonie zespołów okrętów ZFB, desantów oraz przegrupowujących się wojsk, we współdziałaniu z OPL ZFB i wojsk operacyjnych. Personel latający w prowadzeniu zespołowych, manewrowych walk powietrznych oraz zwalczaniu celów powietrznych na małych wysokościach. Personel Nawigatorski we wprowadzaniu do walki grup myśliwców przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów naprowadzania.

3 stycznia

Na posiedzeniu Komitetu PZPR i Komisji Kontroli Partyjnej Korpusu, w związku z odejściem na inne stanowisko służbowe dotychczasowego I sekretarza KP PZPR Korpusu tow. płk mgr Jerzego CHMIELOWSKIEGO i dotychczasowego przewodniczącego KKP Korpusu tow. płk. mgr Jerzego KULESZY – na ww. stanowiska wybrano: I sekretarza KP PZPR Korpusu – tow. ppłk. mgr Mariana TOMCZAKA; Przewodniczącego KKP Korpusu – tow. ppłk. dypl. Leszka RUTKOWSKIEGO.

Stan instancji i organizacji partyjnej 2 Korpusu na 01.01.1986 r. 3 Komitety PZPR szczebla ZT; 10 Komitetów PZPR szczebla pułkowego; 116 Podstawowych Organizacji Partyjnych ; 109 Grup Partyjnych. 4011 Członków i kandydatów PZPR; tym : 3182 członków i 829 kandydatów.

14 stycznia

Pożegnani do rezerwy:

 • płk Władysław PASIEWICZ – Z-ca Szefa Oddziału Wojsk Lotniczych 2 Korpusu OPK, w wojsku od 1949 r.
 • płk Zdzisław RAKOWSKI – Szef Wydziału Zdrowia 2 Korpusu OPK, w wojsku od 1946 r.
 • płk Władysław GWÓŹDŹ – Szef Wydziału Lotniskowego STiZ, w wojsku od 1945 r.
 • płk Władysław WOŻNIAK pomocnik szefa wydziału rozpoznania, w wojsku od 1955 r.

Dowódca Korpusu odchodzących Oficerów wyróżnił pucharem pamiątkowym.

15 stycznia

Pożegnani do rezerwy:

 • chor. szt. Józef BOŻEK – pomocnik szefa służb technicznych WAG, w wojsku od 1960 r.
 • chor. Stanisław ZWARYCZ – technik zapasowego SD, w wojsku od 1960 r.

Dowódca Korpusu odchodzących Chorążych wyróżnił pucharem pamiątkowym.

4 lutego

Przeprowadzono trening na współdziałanie taktyczne sił i środków w strefach PŁSD GRYFICE WITKOWO, BABKI, SZCZAWNO na temat: Zwalczanie dużych grup SNP oraz rakiet manewrujących w ramach osłony przegrupowania wojsk operacyjnych we współdziałaniu z wojskami OPL. Realizowano następujące zadania szkoleniowe: Organizacja działań bojowych do odparcia pierwszego zmasowanego nalotu oraz osłony przegrupowania Wojsk Operacyjnych przechwytywanie i zwalczanie grupowych celów manewrujących i rakiet manewrujących. Kontrola wykonania zadań ogniowych w wybranych dywizjonach rakietowych. Realizacja kierowania działaniami bojowymi we współdziałaniu z OPL .Dokumentację treningu opracował zespół oficerów sztabu pod kierownictwem ppłk. Ryszarda KRAJNIKA. W treningu wzięli udział: z 2 Korpusu OPK – 26 BA OPK, 26 plm OPK, 27 i 28 brt; z 3 Korpusu OPK – 79 spa, 62 plm OPK, 31 i 32 brt; z 4 DLM WL – 2 plm WL; z OPL POW – 55, 75, 83 paplot, 10 brt; z 3 pzrel – siły i środki 1 kzrl.

4 lutego

Pożegnani do rezerwy:

 • ppłk Roman SOŁTYSIK – oficer łączności specjalnej, w wojsku od 1950 r

Dowódca Korpusu wyróżnił odchodzącego Oficera pucharem pamiątkowym.

18 luty

Zgrupowanie 26 BA OPK na lotnisku m. Płoty. W bieżącym roku do wykonania strzelań bojowych na poligonie w ZSRR D-ca Wojsk OPK (r-z nr 014 z 18.02.1986 r.) wyznaczył 26 BA OPK w składzie: grupa operacyjna SD; 40, 42, 43, 70 dr; grupy techniczne z 42 i 70 dr OP. Wyznaczone siły i środki realizowały ćwiczenie przygotowawcze (w ramach ćwiczenia Granit-86) na lotnisku PŁOTY w okresie od 1-30 kwietnia.

19 lutego

Baterie 57 mm armat plot. Zgodnie z Zarządzeniem Z-cy D-cy – Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 012 z 19.02.1986 r. 26 BA OPK przyjęła z 79 pa OPK, 5 baterii 57 mm armat plot do osłony dywizjonów ogniowych: 81 baplot; 82 baplot; 83 baplot; 84 baplot; 85 baplot. 36 do SZCZECIN POGODNO, 40 do KOŁCZEWO, 41 do MRZEŻYNO, 42 do USTRONIE MORSKIE, 43 do DARŁOWO, Gotowość bojową przedyslokowanych baterii ustalono na dzień 5 września 1986 r.

1 kwietnia

W wyniku pozytywnie zdanych egzaminów Dowódca Korpusu nadał klasy specjalności wojskowych: Klasę pierwszą żołnierzom zawodowym z JW: 5501-6, 5662-3, 3692-1, 5069-2, 2848-3, 3651-1, 3232-2, 1073-2, 2929-1, 4406-2, 4138-1, 2962-1, 2007-9. Klasę drugą żołnierzom zawodowym z JW: 5501-3, 4467-1, 1073-1, 4138-5, 4406-7. Trzecią klasę żołnierzom zawodowym z JW: 4138-5.

4 kwietnia

Za bezwypadkową, bezawaryjną jazdę i osobiste zdyscyplinowanie D-ca Korpusu nadał tytuł i brązową odznakę WZOROWEGO KIEROWCY – 166 kierowcom – żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

11 kwietnia

Uzbrajania samolotów. Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK rozkazem nr 032 z 11.04.1986 r. ustalił następujące zasady uzbrajania samolotów w wyższych stanach gotowości bojowej:

 • W 28 plm OPK: Mig-23MF: z 2x R-23T i 2x R-60; 12 Mig-23MF 2x R-23R i 4x R-60; pozostałe samoloty z 2x R-13M i 2x R-60; wszystkie: – działko GSz-23 samoloty MiG-23U – pociskami 4x R-33J.
 • W 26 i 34 plm OPK: MiG-21 bis: uzbrajać w: 2x R-13M i 2x R-3R oraz działka pokładowe GSz-23; Samoloty MiG-21UM – pociski 2x R-3S.
 • W 19 leh: Lim-5 – działka pokładowe; We wszystkich jednostkach: samoloty TS-11 – działka pokładowe.

Dowódca Korpusu upoważnił dowódców pułków do przezbrojenia samolotów wg własnej decyzji w zależności od otrzymanego zadania i warunków atmosferycznych, nakazując jednocześnie utrzymywanie dwie trzecie samolotów w gotowości do działań.

11 – 12 kwietnia

W KRAKOWIE odbyła się narada kierowniczej kadry propagandy i agitacji sił zbrojnych na temat: Formy i metody merytorycznego doskonalenia kwalifikacji oficerów w zakresie organizacji propagandy wizualnej i działalności agitacyjnej. Korelacja działań pionu propagandowego i kulturalno-oświatowego wojska w dziedzinie realizacji bieżących zadań ideowo-wychowawczych Sił Zbrojnych.

Naradę prowadził szef propagandy i agitacji GZP WP – gen. bryg. Lesław WOJTASIK. Na naradzie omówiono i zaprezentowano praktycznie formy i treść propagandy wizualnej zewnętrznej i wewnętrznej, w tym zwłaszcza świetlic żołnierskich do obligatoryjnego zastosowania we wszystkich jednostkach wojskowych. Z Korpusu w naradzie uczestniczył mjr Zenon SZPARAGA.

14 kwietnia

Potwierdzili kwalifikacje pilota i nawigatora: Klasa mistrzowska: 4 pilotów i 2 nawigatorów. Pierwsza klasa: 44 pilotów i 21 nawigatorów. Druga klasa: 9 pilotów i 17 nawigatorów. Trzecia klasa:23 pilotów i 16 nawigatorów. Na stałe kwalifikacje zdobyło:. Klasę mistrzowską: 2 pilotów i 1 nawigator. Klasę pierwszą: 34 pilotów i 15 nawigatorów.

14 – 18 kwietnia

Szkolenie rezerwy. Na bazie 43 eskadry lotniczej przeszkolono 42 żołnierzy rezerwy różnych specjalności. Szkoleniem kierował kpt. Tadeusz MAZUR.

15 – 17 kwietnia

Kurs w CSS WR. W CSS WR w BEMOWIE PISKIM Zastępca ds. Liniowych WOPK gen. bryg. pil. Marian BONDZIOR przeprowadził kurs instruktorsko-metodyczny dla kierowniczej kadry pionu liniowego Wojsk OPK.

Dowództwo Korpusu reprezentowali płk Z. BADOCHA i mjr H. NAZAREWICZ. W kursie uczestniczyli też zastępcy ds. Liniowych Brygad i pułków lotniczych Korpusu. Najwięcej czasu szkolący i szkoleni poświęcili analizie nowowprowadzanemu Programowi z Broni Strzeleckiej – PSBS-86, szukając zagrożeń jakie może przynieść jego wprowadzenie podczas szkolenia teoretycznego oraz praktycznych strzelań na strzelnicach. Jednostki Korpusu nie posiadały atestowanych strzelnic spełniających wymogi instrukcji. Ustaliliśmy z Zastępcami częstotliwość prowadzenia strzelań na najbliższych strzelnicach garnizonowych, w których przyjdzie im odbywać strzelania inspekcyjne. Gen .BONDZIOR obiecał przekonać Dowódcę Wojsk OPK aby szczególnie dla jednostek i pododdziałów rakietowych i radiotechnicznych przydzielił większy limit kilometrów na pojazdy i środki finansowe.

Szkoleni w części praktycznej odbyli wszystkie nowowprowadzone rodzaje strzelań obowiązujących żołnierzy WOPK i stwierdzili, że największym zagrożeniem jest strzelanie nr1 z kbkAK. Wspólnie z Zastępcami doszliśmy do wniosku, że dowódcy pododdziałów uzbrojonych w kbkAK muszą w pierwszej kolejności przystąpić do szkolenia teoretycznego, stąd polecenie wprowadzenia w każdej kompanii, baterii, eskadrze – skrzynki dowódcy plutonu wyposażonej w określone przybory do szkolenia strzeleckiego.

Rozpatrując nowowprowadzone zagadnienia w dziale: Porządku Wojskowego, uczestnicy zasygnalizowali wzrost roli i odpowiedzialności szefa pododdziału w przygotowaniu żołnierzy do służby wewnętrznej i warty oraz rolę oficera dyżurnego. Zasygnalizowano potrzebę wzrostu roli pododdziału alarmowego, jego szkolenia, wyposażenia adekwatnych do czekających go nowych zadań.

W analizie zagrożeń w naszym Korpusie stwierdziliśmy zbyt dużą różnorodność uzbrojenia strzeleckiego w pododdziałach batalionu, dywizjonu, eskadrze (karabinek kbkAK, pm wz. 43/52, pm.63 i ckm oraz rkm pamiętające początki lat 50-ych, a nawet czasu wojny).

Wysoki stopień utrzymywania gotowości do działań bojowych, najwyższy w Wojskach OPK – utrzymywany bez przerwy przez dwa do trzech tygodni non stop, co wykluczało zorganizowanie szkolenia i strzelania całością stanu osobowego. Duża odległość oddalonych; krt, brt, dr do strzelnic garnizonowych MW, POW,WL – podrażająca koszty szkolenia.

24 kwietnia

Odbyła się XVIII Konferencja Przedzjazdowa. Prezydium przewodniczył ppłk Jerzy CHMIELOWSKI. Gośćmi Konferencji byli: Z-ca Szefa Gł. Zarządu Politycznego – Szef Propagandy i Agitacji – gen. bryg. Lesław W0JTASIK i Z-ca D-cy Wojsk OPK ds. Politycznych – gen. bryg. Mieczysław WŁODARSKI. Uczestniczyło 125 delegatów. Konferencja obradowała w sali Klubu Garnizonowego P0W. Wybrano delegatów na Konferencję PZPR Wojsk OPK /14.05./, na której z 2 Korpusu OPK na delegatów na X Zjazd PZPR /29.06.-3.07.1986 r./ wybrano: płk dypl. Bogdana SĘDZIAKA – przodującego dowódcę 2 BRt /ur. 1942 r., pochodzenie robotnicze, w PZPR od 1965 r./; ppłk mgr Mariana TOMCZAKA – I sekretarza komitetu PZPR 2 Korpusu OPK /ur. 1936 r., pochodzenie inteligenckie, w PZPR od 1961 r./.

29 kwietnia – 2 maja

W wyniku awarii elektrowni atomowej w CZARNOBYLU (ZSRR) Polska znajdowała się w strefie skażeń promieniotwórczych. Szybkie, z pełnym zaangażowaniem podjęte przez służbę zdrowia Korpusu działania profilaktyczne w znacznym stopniu złagodziły ewentualne skutki skażeń dla zdrowia i życia kadry i rodzin, a zwłaszcza dzieci. Podano m.in. jod dla około 3000 dzieci. Za ofiarną pracę Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK podziękował personelowi służby zdrowia i wyróżnił nagrodami pieniężnymi lekarzy i pielęgniarki: kpt. Stanisława TKACZYKA, kpt. Tadeusza STĘPNIA, por. Marka ŁOPATTO, pp. Lidię CHRZAN, Małgorzatę DREIER i Krystynę GAWRYCH.

5 maja

W związku z remontem nawierzchni drogi startowej lotniska BABIE DOŁY, 34 plm OPK przebazowano na lotnisko SZYMANY. Przewidywany powrót pułku na macierzyste lotnisko – jesienią 1986 r. Przebazowanie pułku wykorzystano do ćwiczenia bojowego i logistycznego sił i środków, w warunkach polowych.

7 – 22 maja

Strzelania bojowe na poligonie w ZSRR realizowano wykonując wg Szkoły Ognia WR następujące zadania: nr 8 i nr /7,7/ P.O.Z.O. przez 40,42,43 dr. i nr 3 TU przez 70 dr. W czasie strzelań bojowych wszystkie zadania wykonano, a cele zniszczono. Brygada za to zadanie otrzymała ocenę 4,52, co świadczy o wysokich umiejętnościach składów osobowych dywizjonów i grupy operacyjnej. D-ca Korpusu wyróżnił Dowództwo Brygady, d-ców dywizjonów i oficerów sztabu Wydziału Artylerii nagrodami pieniężnymi.

10 maja

W jednostce rakietowej 3 Korpusu OPK w BYTOMIU odbyła się narada organizatorów ruchu przodownictwa i współzawodnictwa w jednostkach rakietowych Wojsk OPK. Na naradzie wymieniono doświadczenia w zakresie dostosowania wymogów instrukcyjnych ruchu przodownictwa do specyfiki jednostek rakietowych oraz zapoznano się z proponowanymi rozwiązaniami popularyzatorskimi gospodarzy. Naradzie przewodniczył Z-ca Szefa Zarządu Politycznego Wojsk OPK – płk Waldemar ŁUKASZEWICZ. Z 2 Korpusu OPK uczestniczył – mjr Zenon SZPARAGA.

12 maja

W 78 pr OPK przebywał Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian SIWICKI w towarzystwie wiceministrów Obrony Narodowej i Dowództw: WOPK i Korpusu. Dla wizytujących zorganizowano pokaz pracy bojowej oraz zapoznano z bazą szkoleniową i warunkami socjalno-bytowymi kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

15 maja – 1 czerwca

W rejonie obrony korpusu ćwiczyli strzelanie pociskami rakietowymi klasy powietrze-powietrze do bomb świetlnych na poligonie USTKA piloci WAL na samolotach MiG-23 z lotniska SŁUPSK i na samolotach SU-22 z lotniska PIŁA.

16 maja – 6 czerwca

Przeprowadzono w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk OPL w m. USTKA strzelania bojowe baterii art. plot. i obsług PKM-2 oraz w okresie od 15 czerwca do 20 lipca 1986 r. strzelania bojowe przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych STRZAŁA-2M. Powoływanie żołnierzy rezerwy wykonywano w formie doskonalącego ćwiczenia taktycznego. W sumie przeszkolono:

 • Z 4 BA OPK: – trzy baterie 57 mm armat plot żołnierzy rezerwy, trzynaście obsług PKM-2 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, dwadzieścia sześć obsług PKM- 2 żołnierzy rezerwy.
 • Z 26 BA OPK: – dwanaście obsług PKM-2 żołnierzy służby zasadniczej, 25 strzelców-przeciwlotników z obsług ppzr STRZAŁA-2M.
 • Z 2 BRt: – po jednej baterii 37 mm armat plot żołnierzy rezerwy z 22, 23, 27 brt; z 26 plm – dwie baterie 37 mm armat plot żołnierzy rezerwy; z 28 plm – dwie baterie 37 mm armat plot żołnierzy rezerwy.

22 – 23 maja

Na terenie 34 plm OPK w GDYNI BABICH DOŁACH odbyło się programowe szkolenie teoretyczno-metodyczne kadry służby partyjno-politycznej poświęcone głównie rozwinięciu działalności propagandowej i wychowawczej w kampanii przedzjazdowej. Interesującym i bardzo pouczającym elementem szkolenia było spotkanie z tow. Stanisławem MICHALSKIM, członkiem KC PZPR, dyrektorem Teatru WYBRZEŻE. Tow. S. MICHALSKI przedstawił najważniejsze problemy pracy KC w okresie przedzjazdowym, głównie w zakresie kultury, omówił sytuację w środowisku aktorskim oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. NIE LAKIEROWAC RZECZYWISTOŚCI. NIE BÓJMY SIĘ SZCZEREJ, PARTYJNEJ, OTWARTEJ I KRYTYCZNEJ WYMIANY POGLĄDÓW. PRÓBY UPIĘKSZANIA RZECZYWISTOŚCI SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE. NIE PROWADZĄ DO NICZEGO DOBREGO powiedział m. in. tow. S. MICHALSKI.

9 czerwca

W związku z pracami remontowymi lotniska w SŁUPSKU – 28 plm OPK i 19 leh. przebazowano na lotnisko w PIENIEŻNICY, a 50 PWL do ZEGRZA POMORSKIEGO. Przebazowanie sił i środków wykonano w formie ćwiczenia taktyczno-bojowego pułku: manewr rzutu powietrznego oraz kołowego.

18 – 19 czerwca

Przeprowadzono ćwiczenie z siłami i środkami rozpoznania wojsk OPK na temat: Planowanie, organizacja i prowadzenie rozpoznania przez wydzielone siły i środki Wojsk OPK. W czasie ćwiczenia przeprowadzono szkolenie rozpoznania powietrznego, doskonalenie plutonów fotograficznych LSF w zakresie odczytywania wyników rozpoznania powietrznego, doskonalenie obiegu informacji rozpoznania. Ćwiczeniem kierował płk Adam CZABANOWSKI, a pod względem rozpoznania płk Ryszard BROŹYŃSKI.

21 czerwca

Obchodzono w Korpusie uroczyście, zgodnie z ceremoniałem wojskowym DZIEŃ PRZODOWNIKA. Z tej okazji D-ca Korpusu najlepszym oficerom, chorążym, podoficerom zawodowym, żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i pracownikom wojska nadał tytuły wyróżniające: WZOROWY DOWÓDCA – odznaka srebrna – 11 dowódcom, – odznaka brązowa – 2, WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU – odznaka brązowa – 2 szefom, WZOROWY ŻOŁNIERZ – odznaka brązowa – 3 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ – 108 pracownikom wojska.

24 – 26 czerwca

X Sportowe zawody strzeleckie odbyły się w 26 plm OPK ZEGRZE POMORSKIE. Wzięło udział 6 reprezentacji jednostek Korpusu. Puchar Dowódcy 2 Korpusu OPK zdobył zespół 4 BA OPK – wynikiem 571,62 pkt Puchar Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPK ds. Liniowych zdobył zespół 50 PWL – wynikiem 356,42 pkt. Indywidualnie I miejsce w konkurencji z pistoletu wojskowego zajął mjr Czesław SZPEK z 34 plm OPK – wynikiem 131 pkt.

26 czerwca

Rozformowanie szkolnej baterii technicznej 26 dt OPK. Na podstawie zarządzenia Z-cy D-cy – Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 039 z dnia 26.06.1986 r. w 26 dywizjonie technicznym 4 BA OPK do dnia 5.08.1986 r. rozformowano szkolną baterię techniczną.

2 lipca

Pożegnano do rezerwy:

 • płk Kazimierz KRAWCZYK – Kwatermistrz Służb Technicznych i Zaopatrzenia, w wojsku od 1949 r.
 • płk Ryszard PACHOLEC – Z-ca ds. Politycznych 2 BRt, w wojsku od 1951 r.
 • ppłk Ewald PIESIEWICZ – oficer rozpoznawczy grupy kierowania SO, w wojsku od 1950 r.
 • płk Bonifacy ROBAK – Dowódca SD, w wojsku od 1950 r.
 • płk Franciszek SZIMA – Szef Wydziału Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego, w wojsku od 1944 r.
 • ppłk Jan WOLSKI – starszy pomocnik szefa Wydziału Szkolenia, w wojsku od 1950 r.
 • st. chor. Tadeusz SIDORKO – technik urządzeń radioelektronicznych, w wojsku od 1962 r.
 • chor. Jan DEPTUŁA – oficer ds. ubezpieczenia lotów w wojsku od 1954 r.

Dowódca Korpusu zwolnionych do rezerwy wyróżnił pucharem pamiątkowym.

19 lipca

Pożegnano do rezerwy:

 • płk Zbigniew LIPOWSKI – szef Oddziału Łączności i UL, w wojsku od 1950 r.
 • ppłk Jan KRĘŻEL – oficer kierunkowy grupy kierowania SD, w wojsku od 1949 r.
 • mjr Marian WYWIAŁ – nawigator kierunku grupy kierowania SO, w wojsku od 1961 r.

Dowódca Korpusu wyróżnił odchodzących Oficerów zegarem ściennym (płk Z. Lipowski) i pucharami (pozostałych).

25 lipca

Pożegnano do rezerwy:

 • ppłk Tadeusz ŁAGÓDKA – Dowódca Batalionu Zaopatrzenia 34plm OPK, w wojsku od 1955 r.

Dowódca Korpusu wyróżnił żegnanego Oficera radiomagnetofonem EMILIA.

5 sierpnia

W 26 plm OPK ZEGRZE POMORSKIE sformowano szkolną kompanię samochodową z zadaniem szkolenia dowódców drużyn samochodowych od 1 września 1986 r.

11 – 16 sierpnia

W 34 plm OPK – dowódca ppłk pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ, na zlecenie Inspekcji Sił Zbrojnych, Komisja z DW OPK przeprowadziła kompleksową kontrolę. Pułk otrzymał ocenę ogólną – dobrą /3,7O/. Szczególnie wysoko oceniono wyszkolenie bojowe i polityczne (4,01). Bardzo dobrze wykonano zadania bojowe w ramach ćwiczeń taktycznych. Dowódca Korpusu za powyższe wyróżnił dowództwo pułku nagrodami pieniężnymi.

18 sierpnia – 5 września

Przeprowadzono programowe szkolenie poligonowe pododdziałów chemicznych na OSPWL w m. OKONEK. Program i zadania szkoleniowe zrealizowano całkowicie, wzrósł poziom wyszkolenia bojowego pododdziałów chemicznych. Osiągnięto pełną sprawność obsług, drużyn i plutonów w kompleksowym prowadzeniu rozpoznania i likwidacji rzeczywistych skażeń w warunkach współczesnego pola walki. W ramach poligonu w dniach od 23.08. do 1.09. przeprowadzono zawody taktyczno-techniczne plutonów chemicznych. I miejsce zajął pluton chemiczny z 26 BA OPK – dowódca por. Jerzy KLUPA, st. sierż. Krzysztof PANKOWSKI. Szkoleniem poligonowym dowodził ppłk Leszek RUTKOWSKI.

26 sierpnia

Pożegnano do rezerwy:

 • ppłk Stanisław FLADER – st. pomocnik Szefa Wydziału Organizacyjno-Szkoleniowego, w wojsku od 1950r.
 • ppłk Tadeusz ŻYZNOWSKI – st. inż. Wydziału Inżynieryjno-Lotniczego oddziału Wojsk Lotniczych 2 KOPK, w wojsku od 1965 r.

Dowódca Korpusu zwalnianych wyróżnił pucharami pamiątkowymi.

5 września

Nowy d-ca 2 BRt. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0138 z 5.09.1986 r. płk dypl. Bogdan SĘDZIAK – D-ca 2 BRt został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe. Pod dowództwem płk SĘDZIAKA 2 BRt odnotowała znaczne sukcesy: bardzo dobrze wykonane zadanie na poligonie w ZSRR w ćwiczeniu OCEL0T-85 – wyróżnienie w rozkazie Ministra Obrony Narodowej. Na stanowisko dowódcy 2 BRt wyznaczony został płk dypl. Józef BANAŚ.

26 września

Nowy d-ca 28 plm OPK. Zgodnie z rozkazem MON Dowódca 28 plm OPK płk dypl. pil. Bogdan SOKOŁOWSKI wyznaczony został we wrześniu 1986 r. na inne stanowisko służbowe. Pułk pod dowództwem płk SOKOŁOWSKIEGO odnotował znaczne sukcesy, m.in. bardzo dobrze wykonane zadanie bojowe na poligonie w ZSRR w ćwiczeniu OCEL0T85. Wyróżnienie w rozkazie szkoleniowym Ministra Obrony Narodowej; dobra ocena z kontroli kompleksowej Sztabu Generalnego WP w 1986 r. Obowiązki Dowódcy objął: ppłk dypl. pil. Franciszek KLIMCZUK.

Wrzesień

Obowiązki dowódcy 4 BA OPK zdał płk dypl. Mieczysław KOŹBIAŁ, obowiązki dowódcy objął: płk dypl. Marian DUL.

Wrzesień – październik

Kurs z podoficerami mianowanymi na stopień plutonowego. Dowództwo Korpusu reagując na uwagi Komendantów Szkół Podoficerskich o ledwie dostatecznym wyszkoleniu ogólnowojskowym i umiejętnościach instruktorsko-metodycznych kandydatów do szkół podoficerskich, zdecydowało zorganizować i przeprowadzić trzytygodniowy kurs z podoficerami mianowanymi na stopień plutonowego w latach: 1984, 1985 i 1986r. w jednostkach Korpusu i którzy nie przeszli stosownego przeszkolenia.

Na dowódcę kursu wyznaczono mjr. Henryka NAZAREWICZA, na dowódcę kompanii por. Zdzisława KOWALCZYKA, na szefa kursu st .sierż. Bogdana KOSICKIEGO, a na dowódców plutonów: st. chor. Włodzimierza PAŁĘGĘ, st. chor. Adama PIETRZYKA. Kurs przeprowadzono na terenie WDW SAMOCIĄŻEK.

Na kurs przybyło 74 plutonowych. Zajęcia teoretyczne wspólnie z kadrą kursu prowadzili też z wybranych przedmiotów oficerowie Sztabu Korpusu. Strzelania z broni osobistej, karabinka kbkAK oraz rzutu granatem bojowym prowadzono na strzelnicy garnizonowej w BYDGOSZCZY. Porządek dnia opracowany był jak dla poborowych. Dzień zaczynał się o 06:00, a kończył się o 22:00. Zorganizowane zajęcia teoretyczne obejmowały 8 godzin lekcyjnych. Zwiększona była ilość czasu na podniesienie ledwie dostatecznej sprawności fizycznej kursantów.

Elementem motywującym była zapowiedź Dowódcy Korpusu gen. PIETZAKA o przyśpieszonym awansie do stopnia sierżanta dla trzech kursantów, którzy uzyskają najwyższe lokaty na końcowych egzaminach z oceną b. dobrą.

Ponad 40-stu kursantów na zakończenie kursu honorowo oddało krew w 10 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką. Cała kadra kursu też dołączyła się do tej szczytnej inicjatywy.

Jedynym elementem złamania b.dobrej dyscypliny osobistej było spożycie alkoholu przez część kursantów w wieczór poprzedzający zakończenie kursu. Wśród pijących był jeden z przedstawionych do awansu. Na wniosek komendanta kursu, zamykający szkolenie Zastępca ds. Liniowych Dowódcy 2 Korpusu OPK – płk dypl. Zbigniew BADOCHA , po uzgodnieniu z Dowódcą – awans cofnął.

Dowódca Korpusu znając dynamikę postępu zdobytej wiedzy teoretycznej, a szczególnie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich zapowiedział organizowanie w latach następnych podobnych kursów przez wszystkie Brygady dla swoich nowowcielonych do zawodowej służby żołnierzy oraz z pułków lotnictwa myśliwskiego i pododdziałów bezpośredni podległych Sztabowi Korpusu.

5 października

Dowódca Korpusu nadał 134 – żołnierzom służby zasadniczej – kierowcom, tytuł i brązową odznakę WZOROWY KIEROWCA. Jest to wynik bezwypadkowej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz osobistego zdyscyplinowania wyróżnionych kierowców.

10 października

Po jesiennej sesji egzaminacyjnej Dowódca Korpusu nadał klasy kwalifikacyjne specjalisty wojskowego:

 • I klasa: JW 5501 – 7 ofic., chor. i podoficerów zawodowych, JW 5662 – 2, JW 3692 – 1, JW 5069 – 4, JW 2848 – 2, JW 3651 – 2, JW 4406 – 4, JW 4138 – 1.
 • II klasa: JW 5501- 4, JW 2929 – 3, JW 3232 – 3 , JW 4406 – 8
 • III klasa: JW 4138 – 6

11 października

W sali konferencyjnej GKO odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Po wygłoszeniu oficjalnego referatu i odczytaniu rozkazów, Dowódca Korpusu udekorował wyróżniających się żołnierzy zawodowych i pracowników wojska odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi oraz wręczył nominacje na wyższe stopnie wojskowe.

13 października

Pożegnano do rezerwy:

 • płk Jan PAWŁOWSKI – Dyżurny Odpowiedzialny SD, w wojsku od 25.09.1950 r.
 • ppłk Marian PAWLACZYK – oficer SD, w wojsku od 25.09.1950 r.
 • ppłk Edward BARAN – Z-ca Szefa WŁ ds. Politycznych, w wojsku od 1952 r.
 • ppłk Henryk CYMKOWSKI – oficer Oddziału Wojsk Łączności i UL, w wojsku od 1947 r.

Dowódca Korpusu wyróżnił zwalnianych Oficerów pamiątkowymi pucharami.

16 października

11 Warsztaty Sprzętu Łączności obchodziły 25-lecie. Za osiągnięcia w służbie Dowódca Wojsk OPK wyróżnił medalem ZA ZASŁUGI DLA WOJSK OPK: st. chor. Jana HINZA, st. chor. Janusza KUJAWĘ, st. chor. Włodzimierza VOGLA, Ob. Norberta NAGORNEGO, Ob. Klemensa MAKOWSKIEGO, Ob. Ryszarda DRAŹKOWSKIEGO.

Dowódca Korpusu wyróżnił najbardziej zasłużonych dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

30 października

Obowiązki dowódcy 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM zdał: płk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI, obowiązki dowódcy pułku objął: z dniem 20 listopada ppłk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI.

22 listopada

Pożegnano do rezerwy:

 • płk Stanisław RUDNIEWSKI – Szef Wydziału Sprzętu Uzbrojenia i Elektroniki Służb Technicznych i zaopatrzenia, w wojsku od 1954 r.

Dowódca Korpusu wyróżnił żegnanego Oficera pucharem pamiątkowym.

Ocena minionego roku:

Do najlepszych jednostek lotniczych Korpusu pod względem poziomu bezpieczeństwa wykonywanych lotów zaliczono: 19 leh w SŁUPSKU – d-ca ppłk pil. Piotr ZATWARNICKl, 43 el w BYDGOSZCZY – d-ca kpt. pil. Jan BOBOWSKI, 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM – d-ca ppłk pil. Wojciech GÓRSKI.

19 leh za Bezpieczeństwo Lotów zdobyła puchar przechodni Dowódcy Wojsk OPK.

W celu podniesienia poziomu wyszkolenia specjalistycznego w SNOSP przeprowadzono w 1986 r. konkurs na najlepiej urządzoną i wyposażone bazę szkoleniowe oraz wyniki szkolenia specjalistycznego. W ramach konkursu: urządzono i wyposażono 3 sale wykładowe; wykonano kilkadziesiąt pomocy szkoleniowych; opracowano nowe programy i konspekty szkolenia specjalistycznego. W efekcie uzyskano wyższe oceny z wyszkolenia specjalistycznego. 20% żołnierzy służby zawodowej zdobyło III klasę specjalisty wojskowego. I miejsce w konkursie zajęła sekcja NOSP 28 plm OPK – kierowane przez chor. Romana KOŁACZKOWSKIEGO.

Najlepsze rezultaty w dyscyplinie w 1986 roku osiągnęła 26 BA OPK w GRYFICAHC – dowódca płk Michał KONKOWSKl. Ponadto: 64 dr w HEL-BÓR – d-ca mjr Mirosław ULAT0WSKI, 37 dr w GLICKU k. NOWOGARDU – dowódca ppłk Edward KORNICKI, 70 dr 26 BR OPK w ZAŁOMIE k. ŚWINOUJŚCIA – dowódca ppłk Eugeniusz SUCHŁABOWICZ, 2 el 28 plm OPK w SŁUPSKU – dowódca mjr pil. Jerzy BEKUS – to jednostki, które przez, ostatnie dwa lata nie spowodowały wypadków nadzwyczajnych i przestępstw.

Najlepsze rezultaty w sporcie osiągnęłą 2 Brygada Radiotechniczna – Z-ca D-cy ds. Liniowych – płk Zdzisław BIERNACKI, st. Instruktor WF ppłk Mieczysław BIAŁOBŁOCKI – wynikiem 4,57 zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji ZT i Oddziałów. 2 Węzeł Łączności – wynikiem 4,58 zajął I miejsce wśród jednostek bezpośrednio podległych. Duży wkład w organizację i wysoki poziom wyszkolenia fizycznego i sportu w Korpusie wnieśli oficerowie sztabu odpowiedzialni, za te dziedziny wyszkolenia żołnierzy – ppłk Mieczysław SODKIEWICZ i ppłk Bernard BARCZAK. Dowódca Korpusu najbardziej zasłużonych organizatorów sportu, dowódców i sportowców wyróżnił nagrodami pieniężnymi, urlopami i pochwałami w rozkazie.

Najlepszy w kulturze: KLUB GARNIZONOWY – GDYNIA BABIE DOŁY – kierownik mjr Bogusław BEDNARSKI wyróżniony SREBRNĄ LIRĄ przez redakcję WIRAŻY za całokształt działalności kulturalno-oświatowej w środowisku.

Szkolenie i wychowanie: Działalność szkoleniowo-propagandowa w 1986 roku prowadzona była na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, o czym świadczą: wysoki wskaźnik wiedzy społeczno-politycznej – 3,74, ofiarność kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w czynach społecznych i świadczeniach na cele humanitarne. Dla uczczenia X Zjazdu PZPR oraz 10-rocznicy powstania Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej podjęto i zrealizowano prace społeczne na rzecz wojska o wartości 35,8 mil. zł i gospodarki narodowej o wartości 5,3 mil. zł. Wykonane prace społeczne przyczyniły się do podniesienia poziomu technicznego obsługiwanego sprzętu wyglądu estetycznego pomieszczeń koszarowych oraz gotowości bojowej jednostek. Wykonane prace na rzecz gospodarki narodowej podniosły prestiż wojska w oczach społeczeństwa.

Za najlepsze wyniki i największe zaangażowanie Dowódca Korpusu wyróżnił dyplomem uznania i pucharem: Jednostkę Wojskową 2284 i Jednostkę Wojskową 4669.

12 grudnia

Dowódca Korpusu – gen. bryg. pil. Henryk PIETRZAK i Zastępca Dowódcy d/s Politycznych płk Kazimierz SZELĄG spotkali się z najlepszymi organizatorami szkolenia politycznego i wychowawcami, których Dowódca wyróżnił dyplomami uznania, nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. /R-z nr 0110 z 12.12.1986 r. s. 312/

22 grudnia

Pożegnano do rezerwy:

 • st. chor. Szczepan LINIEWSKI – chorąży Ośrodka Koordynacji Ruchu Lotniczego, w wojsku od 1954 r.
 • sierż. szt. Stanisław LEWANDOWSKI – podoficer biura meteorologicznego, w wojsku od 1963 r.

Dowódca Korpusu wyróżnił zwalnianych pamiątkowym pucharem.