Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1985.

Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK do szkolenia wojsk w 1985 r. Nr 0130 z dnia 30. 11. 1984 r. przyjęto do realizacji następujące zasadnicze zadania:

W PRACY PARTYJNO-POLITYCZNEJ:

 • planuje się skoncentrować na polityczno – propagandowym zdyskontowaniu najważniejszych kampanii politycznych roku;
 • przygotowanie organizacyjne oraz polityczne składów osobowych do udziału w kampanii wyborczej Sejmu, obchody 40-lecia zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim i powrotu Ziem Północnych i Zachodnich do Macierzy i 30-lecia Układu Warszawskiego;
 • Oczekuje się, że odpowiednie ich wykorzystanie, a także realizacja uchwał IX Zjazdu, plenarnych posiedzeń KC PZPR oraz wytycznych GZP WP i Zarządu Politycznego Wojsk OPK do działalności partyjno – politycznej zapewni wysoki stan moralno – polityczny składów osobowych, gwarantujący wykonanie zadań szkoleniowo – bojowych roku.

II. GŁÓWNE ZADANIA W SZKOLENIU DOWÓDZTW I WOJSK:

 • W 2 Korpusie Obrony Powietrznej Kraju: Osłona działań bojowych ZFB w strefie odpowiedzialności korpusu, współdziałanie z wojskami OPL ZFB oraz siłami i środkami Wojsk OPL własnych i sojuszniczych. Organizacja obrony obiektów w nowym rejonie obrony KOPK z wykonaniem strzelań bojowych na poligonie ZSRR. W dalszym ciągu prowadzić badania zwalczania dużych grup nieprzyjaciela powietrznego oraz rakiet manewrujących od strony morza.
 • W 2 Brygadzie Radiotechnicznej: Radiolokacyjne zabezpieczenie działań bojowych aktywnych środków walki w osłonie ZFB w strefie odpowiedzialności korpusu we współdziałaniu z sąsiadami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Organizacja zabezpieczenia radiolokacyjnego działań WR i LM w nowym rejonie obrony korpusu oraz strzelań bojowych na poligonie w ZSRR.
 • W 4 i 26 Brygadzie Rakietowej OPK: Udział w osłonie ZFB w portach, bazach morskich i na przybrzeżnych torach wodnych, we współdziałaniu z LM korpusu, środkami OPL ZFB, wojsk operacyjnych i LM wojsk frontu.
 • W 4 Brygadzie Rakietowej: Organizacja obrony rakietowej obiektów w nowym rejonie obrony korpusu wykorzystaniem strzelań na poligonie w ZSRR.
 • W 26, 28 i 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Udział w osłonie ZFB w morskim rejonie OP Nr 2, bazach i portach morskich we współdziałaniu z WR korpusu, środkami OPL ZFB, wojsk operacyjnych i LM wojsk frontu. W dalszym ciągu prowadzenie badań z zakresu zwalczania dużych grup nieprzyjaciela powietrznego oraz rakiet manewrujących od strony morza.
 • W 26 i 28 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK: Udział w obronie obiektów w nowym rejonie obrony korpusu z wykonaniem strzelać bojowych na poligonie w ZSRR.

Ponadto:

 • w 19 leh prowadzić szkolenie w celu utrzymania nawyków pilotażowo-bojowych pilotów oraz zabezpieczyć działalność usługową Wojsk OPL i Marynarki Wojennej;
 • w 43 el prowadzić szkolenie personelu latającego w celu zabezpieczenia działalności usługowej sztabu korpusu.
 • Prowadzić działalność metodyczną i nadzór specjalistyczny nad szkoleniem lotniczym kluczy transportowo-łącznikowych w pułkach lotniczych;
 • w 50 pwl wykonać zadania obsługowo-naprawcze wyszczególnione w Wytycznych Szefa Wojsk Lotniczych.

Styczeń

Doskonalenie gotowości bojowej i mobilizacyjnej. R-zem nr 01 Dowódcy 2 Korpusu OPK z dn. 12 stycznia 1985 r. wprowadzono nowe zasady organizacji “dnia gotowości bojowej i mobilizacyjnej”. Załączone do rozkazu Wytyczne Szefa Sztabu – Z-cy D-cy 2 Korpusu OPK z dn. 12. 01 . 1985 r. ujednolicają i szczegółowo precyzują organizację, treść i formy doskonalenia gotowości bojowej we wszystkich grupach osobowych.

Zmiana na stanowisku dowódcy 4 BA OPK 15 stycznia 1985 r. /r-z MON nr 08 / – dowódca 4 BA OPK płk Franciszek ŻYGIS – odszedł na wyższe stanowisko służbowe W czasie 3-letniej działalności, Brygada odniosła znaczne sukcesy szkoleniowe uzyskując w 1982 i 1984 r. wyróżnienie w rozkazie ministra obrony narodowej. Stanowisko dowódcy 4 Brygady Artylerii OPK objął: płk Mieczysław KOŹBIAŁ.

Luty

Pożegnanie z bronią. Z dniem 5 lutego 1985 r. ppłk Stanisław KOZIK – szef sztabu 28 plm OPK – w wojsku od września 1952 r., wyróżniony przez Dowódcy Korpusu nagrodą pieniężną 10.000,-

Ćwiczenia na współdziałanie. W dn. 19 – 20, lutego 1985 r. przeprowadzono ćwiczenie taktyczno-bojowe na współdziałanie sił i środków w strefach PłSD GRYFICE, WITKOWO, BABKI, SZCZAWNO na temat: Zwalczanie dużych grup ŚNP w osłonie przegrupowania wojsk operacyjnych we współdziałaniu z OPL. Ćwiczeniem kierował dowódca Korpusu gen. bryg. Ryszard MICHALIK, Zastępca: szef sztabu – płk Henryk PIETRZAK.

Dokumentację ćwiczenia opracował zespół oficerów sztabu pod kierunkiem płk Antoniego SIEKIERY. Zespołem grupy kierowania celami na SD dowodził ppłk Edward PRYCZEK. Pomocniczą grupą kierowania celami na PłSD-27 – ppłk Jan KOTLINSKI, a na PłSD-31 – mjr Konrad STRULAK.

Zespół kontrolno-badawczy w składzie: ppłk Edward PRYCZEK, ppłk Marek PAWLACZYK, ppłk Edward ZIÓŁKOWSKI.

W ćwiczeniu realizowano zadania szkoleniowe w zakresie planowania i organizacji działań bojowych podczas zwalczania dużych grup SNP nieprzyjaciela oraz rakiet manewrujących, manewru krt, zwalczanie systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, odpieranie uderzeń pojedynczych i grupowych SNP na małych i średnich wysokościach przez obsługi dr w warunkach zakłóceń radioelektronicznych, zwalczania rakiet manewrujących.

Dobre wyniki w służbie finansowej. W lutym służbę finansową WAG sprawdzała Kontrola Gospodarcza Wojsk OPK – oceniając jej działalność na 4,04, co potwierdza wysoki poziom jej pracy. Dowódca Korpusu podziękował personelowi służby i wyróżnił nagrodami pieniężnymi: ppłk. Bonifacego RZEPECKIEGO, kpt. Henryka GNATA, st. chor. Henryka CHEŁMINIAKA, p. Genowefę SIEKIERĘ, p. Annę CICHOSZ, p. Eleonorę PALUCH, p. Danutę GRACZYK.

W 34 plm OPK szkolenie ogólnowojskowe i porządek wojskowy na “cztery”. Tak oceniła to komisja z Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego, która w lutym kontrolowała pułk, wystawiając za ten dział ocenę 3,66. Złożyły się na to dobre wyniki z wyszkolenia fizycznego, zwłaszcza pilotów, dobrze przygotowany przegląd musztry przez BŁ i UL oraz dobre wyniki w strzelaniu z broni osobistej kadry i żołnierzy I-szego roku służby.

Dowódca Korpusu podziękował kadrze pułku i najbardziej zasłużonych wyróżnił nagrodami pieniężnymi.

Przybyło pilotów przeszkolonych na MiG-23. Rozpoczęte w 1984 r. i zakończone w 1985 r. przeszkolenie 16 młodych pilotów – absolwentów WOSWL w 28 plm OPK na samoloty MIG-23 przeprowadzone na dobrym poziomie organizacyjnym, merytorycznym i bezpieczeństwa lotów – zaowocowało bezawaryjnym przebiegiem szkolenia i szybkim osiągnięciu przez szkolonych pilotów wysokich umiejętności pilotażowych na sprzęcie nowej generacji.

Dowódca Korpusu złożył gratulacje młodym pilotom, podziękował organizatorom kursu i najbardziej zaangażowanych wyróżnił nagrodami pieniężnymi.

Marzec

Ćwiczenie na współdziałanie PŁSD 1 i 2 Korpusu OPK i 4 DLM WL. W dniach 11 – 13 marca 1985 r. przeprowadzono ćwiczenie taktyczno-bojowe na współdziałanie sił i środków w strefach PŁSD WŁADYSŁAWOWO, SŁUPSK, CHOJNICE, WARSZAWA, LIPOWIEC na temat: Organizacja osłony przegrupowujących się wojsk sojuszniczych na rubieży rz. WISŁA i w rejonach odpoczynków. Ćwiczeniem kierował: z-ca d-cy Wojsk OPK ds. liniowych, a w rejonie Korpusu – dowódca. W ćwiczeniu wzięli udział z naszego Korpusu: 4 BA OPK, 28, 34 plm OPK, 21, 22, 23 brt; oraz wydzielone siły: 1 KOPK i 4 DLM WL, OPL POW, OPL WOW i OPL MW.

Trening WIESIENNAJA GRAZA 85. W dniach 25 – 28 marca 1985 r. przeprowadzono trening na współdziałanie ze związkami WL i OPK M4L NRD, GWRN, PGWR, WOPL POW, OPL MW oraz całością sił naszego Korpusu. Temat: Realizacja taktycznego współdziałania rozwiniętych w nadmorskim rejonie związków taktycznych Wojsk OPK, Wojsk Lotniczych, Wojsk OPL OW i OPL flot sojuszniczych.

Treningiem kierował – z-ca ministra – dowódca Wojsk Lotniczych i OPK NAL NRD, z-ca kierownika na terytorium PRL – d-ca Wojsk OPK PRL. Wojskami 2 Korpusu dowodził – d-ca gen. bryg. Ryszard MICHALIK.

W treningu wzięli udział:

 • z NAL NRD: 3 D OPK, Wojska OPL 5 Okręgu Wojskowego, środki OPL Marynarki Wojennej;
 • z WP: całość sił i środków 2 Korpusu OPK, 4 elm WL/po 4 załogi z 2, 9, 41 plm/ WOPL POW / 55, 75, 83 paplot, 10 brt/, środki OPL Marynarki Wojennej;
 • z AR: 71 KLM, 125 DLM, 157 BR, 40 BR GWRN, 239 ELM, 325 pr. OPK PGWR.

26 plm OPK w PIENIĘŻNICY: W związku z remontem nawierzchni startowej lotniska ZEGRZE POMORSKIE w okresie od 13. 04 do 31. 10. 1985 r, 26 plm OPK przebazowano na lotnisko zapasowe do PIENIĘŻNICY. Przebazowanie wykorzystano do przećwiczenia manewru bojowego i logistycznego pułku lotniczego oraz działań bojowych z lotniska zapasowego.

Kwiecień

Kurs instruktorsko-metodyczny dowódców batalionów. W dniach od 1 do 5 kwietnia 1985 r. przeprowadzono kurs instruktorsko-metodyczny dowódców batalionów. Celem kursu było przygotowanie dowódców do organizowania szkolenia, podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej, zapoznanie z organizacją zajęć, metodyką szkolenia i pracy wychowawczej.

Całością kursu kierował Z-ca D-cy. Korpusu ds. Liniowych płk Zbigniew BADOCHA. Kurs prowadzony był na bazie: 26 plm OPK Zegrze Pomorskie – prowadził szef WL płk PASIEWICZ, 23 dr – prowadzący płk WASĄG, w Sobieszewie – prowadzący płk FLADROWSKI, 21 brt – prowadzący płk Bogdan SĘDZIAK i 23 dr – (część ogólnowojskowa) prowadzący z-ca D-cy ds. Liniowych.

Przybyło specjalistów wojskowych. Z dniem 1 kwietnia 1985 r. w wyniku pomyślnie zdanych egzaminów nadano klasę specjalisty wojskowego:

I klasę: w 2 BRT – 31 chor. i podoficerów zawodowych, w 4 BA OPK – 11, w 26 BA OPK – 2, w 26 plm OPK – 3, w 28 plm OPK – 2 i w 34 plm OPK – 1.

II klasę: – 22 oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych i pracownikom wojska.

III klasę: – 18 chorążych, podoficerów zawodowych i szeregowym.

Jednocześnie 21 chorążych i podoficerów zawodowych potwierdziło klasę mistrzowską.

Formowanie 78 pułku artylerii OPK w Mrzeżynie. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 026/org. Z dnia 19 kwietnia 1985 roku, rozkazem Dowódcy Wojsk OPK nr 041/org. z dnia 29 maja 1985 r. oraz rozkazami: Dowódcy 2 Korpusu OPK nr 041/ org. z dnia 20 czerwca 1985 r. i Dowódcy 26 BA OPK nr 037/org. z dnia 27 czerwca 1985 r. rozpoczęto formowanie 78 pr OPK w MRZEŻYNIE. Na terenie i obiektach rozformowanego 24 OSSS Wojsk OPK. Termin zakończenia formowania wyznaczono na 30 września 1986 r.

Dowództwo pułku:

 • Dowódca – ppłk dypl. inż. Wojciech KOŁODZIEJ;
 • Szef Sztabu – mjr dypl. inż. Mieczysław KACZMAREK;
 • Z-ca ds. politycznych – ppłk mgr Roman MISIAK;
 • Z-ca ds. liniowych – mjr dypl. Zbigniew PAROL;
 • Z-ca ds. technicznych – mjr mgr inż. Antoni BRZEZIŃSKI;
 • Kwatermistrz – ppłk Stanisław POTOCKI.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe. W dniach 23 – 24 kwietnia 1985 r. przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe na temat: Organizacja i prowadzenie operacji przeciw powietrznej na ZTDW z uwzględnieniem nowych środków bojowych. Ćwiczeniem kierował D-ca:. gen. bryg. Ryszard MICHALIK.

Mistrz Techniki Remontowej 2 Korpusu OPK. Tytuł ten zdobyła (na 8 jednostek startujących w konkursie) – eskadra techniczna 26 plm – d-ca por. inż. Ryszard OSIOWY. Konkurs wprowadził dla pododdziałów remontowych d-ca Wojsk OPK Zarządzeniem nr pf 106/OPK z dnia 05.07.1976 r. Ma on charakter wieloetapowy. I etap na szczeblu Korpusu, II etap na szczeblu Wojsk OPK. Na szczebel Wojsk OPK zakwalifikowano: eskadrę techniczną 26 plm, eskadrę techniczną 28 plm i Warsztaty Elektroniczne 2 BRt.

12 Składnica Sprzetu Lotniczo-Technicznego po roku działalności. 12 SSLT powstała na bazia sekcji przechowania sprzętu lotniczego składnicy toruńskiej, przeniesionej do nowo wybudowanych obiektów w OSOWCU pod BYDGOSZCZĄ w końcu 1983 r. Przez rok działalności przewieziono z TORUNIA tysiące ton sprzętu, zagospodarowano i urządzono kwatery dla żołnierzy służby zasadniczej, wykonano małą architekturę terenu koszar, załatwiono mieszkania dla kadry, wykonano bazę szkoleniową, zintegrowano środowisko kadry i żołnierzy służby zasadniczej, nawiązano owocną współpracę z miejscowym społeczeństwem.

Maj

Eskadra 34 plm OPK W SŁUPSKU. W związku z remontem drogi startowej lotniska BABIE DOŁY, w okresie od 29. 04 do 30. 05. 1985 r. przebazowano eskadrę lotniczą 34 plm OPK na lotnisko w SŁUPSKU. Przebazowanie wykorzystano do ćwiczenia lotów taktycznych i doskonalenia działań z lotniska zapasowego, manewru rzutu kołowego. Eskadra lata na osiemnastu MIG-21 Bis, trzech MIG-21 UM, dwóch TS-11.

Zmiana na stanowisku dowódcy 34 plm OPK. Dotychczasowy dowódca pułku płk Jerzy PACZESNIAK rozkazem MON przeniesiony został na inne stanowisko służbowe. Pułk pod dowództwem pułkownika J. PACZESNIAKA za wzorowe wykonywanie zadań szkoleniowych był trzykrotnie wyróżniany w Rozkazie Ministra Obrony Narodowej. Dowództwo pułku objął, z dniem 2 maja, ppłk dypl. pil. Mieczysław WALENTYNOWICZ.

Szkolenie rezerw. W maju 1985 r. przeprowadzono szkolenie 19 oficerów i chorążych, 80 podoficerów i szeregowych rezerwy stanowiących uzupełnienie formowanej na wypadek wojny 45 eskadry lotnictwa łącznikowego i rozpoznania skażeń.

Rozbudowa inżynieryjna obiektów. Mimo rozlicznych trudności fachowych i materiałowych rozbudowano i oddano do użytku w systemie gospodarczym w maju 1985 r. następujące obiekty: RCN dla PŁSD CHOJNICE i WITKOWO oraz RCN i RCO na lotnisku BABIE DOŁY.

Dowódca Korpusu podziękował kadrze i żołnierzom zasadniczej służby wojskowej za wysiłek w realizacji budów oraz wyróżnił nagrodami pieniężnymi najbardziej zasłużonych.

Zmiana na stanowisku dowódcy 2 Korpusu OPK. W maju 1985 r. dotychczasowy Dowódca Korpusu – gen. bryg. nawig. Ryszard MICHALIK przeszedł na wyższe stanowisko służbowe do Dowództwa Wojsk OPK. Obowiązki dowódcy Korpusu objął – płk dypl. pil. Henryk PIETRZAK , dotychczasowy szef sztabu Korpusu.

Gen. bryg. MICHALIK podpisał jako dowódca Korpusu ostatni rozkaz nr 047 z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie zgrupowania pododdziałów osłonowych. Płk PIETRZAK – jako dowódca Korpusu podpisał pierwszy rozkaz nr 048 z dnia 31 maja 1985 r. w sprawie treningu ZENIT-8.

Loty z autostrady. W dniach 30 i 31 maja 1985 r. przeprowadzono szkolenie w lotach z autostrady na samolotach TS-11 i MIG-21 Bis z pilotami 26, 28 i 34 plm OPK, którzy po raz pierwszy wykonywali to zadanie. Loty przebiegły bezpiecznie, za co Dowódca Korpusu wyraził personelowi latającemu i zabezpieczającemu podziękowanie.

Zawody plutonów fotograficznych. W dniach od 14 do 17 maja 1985 r. w PIENIĘŻNICA odbyły się zawody eliminacyjne plutonów fotograficznych 2 Korpusu OPK. Celem zawodów było podniesienie na wyższy poziom szkolenia specjalistów z zakresu opracowywania wyników lotniczego rozpoznania fotograficznego w warunkach polowych oraz sprawdzenie opanowania zagadnień teoretycznych.

Najlepszy w Korpusie okazał się pluton fotograficzny 26 plm OPK – d-ca chor. Zenon DOBRZYŃSKI, który zdobył PUCHAR PRZECHODNI Dowódcy 2 Korpusu OPK. Na szczebel Wojsk OPK zakwalifikowano: pluton fotograficzny 26 plm OPK i pluton fotograficzny 28 plm OPK.

Czerwiec

Trening ZENIT-85. W dniach 4 i 5 czerwca 1985 r. przeprowadzono trening jednolitego systemu OP państw UW, w którym wzięły udział współdziałające siły i środki OPL NRD, CSRS, ZSRR i Wojska Polskiego. Z 2 Korpusu: całość sił 2 BRT, 4 i 26 BA OPK, 26, 28 i 34 plm OPK oraz pododdziały tyłowe i zabezpieczające. Ponadto wzięły udział jednostki OP operacyjnie podporządkowane 2 Korpusowi OPK: GO 4 elm WL i po jednej eskadrze z 2, 9 i 41 plm WL; GO WOPL POW, SD i po dwie baterie rakiet plot z 55, 75 i 83 paplot, SD szefa OPL 16 DPanc, 10 brt. Z Marynarki Wojennej: GO OPL MW, SD i po jednej baterii z 7, 8 i 9 daplot; GO 3 pzrel, bzrel w m. LIDZBARK oraz 1, 2 i 3 kzrel na ćwiczebnych pozycjach 14 bzrel.

Szkolenie dowódczo-metodyczne nieetatowych kluczy rozpoznania powietrznego. Przeprowadzono w dniach 11 – 13 czerwca 1985 r. na 26 plm OPK w PIENIEŹNICY na temat: Prowadzenie rozpoznania małowymiarowych celów naziemnych i nawodnych z samolotów myśliwskich. Ćwiczeniem kierował płk Stefan BARTCZAK.

Ćwiczenia na współdziałanie z Marynarką Wojenną w ramach ćwiczenia MW BARAKUDA-85. Przeprowadzono w dniach 18 i 19 czerwca 1985 r. z udziałem sił i środków PŁSD-21, 22 i 28 na temat: Osłona działań bojowych ZFB w rejonie odpowiedzialności Korpusu oraz współdziałanie z OPL wojsk operacyjnych. Ćwiczeniem kierował płk Henryk PIETRZAK.

Obchody Dnia Przodownika W dniu 22 czerwca 1985 r. przeprowadzono uroczyste obchody DNIA PRZODOWNIKA. Z tej okazji Dowódca Korpusu spotkał się z najlepszymi żołnierzami i pracownikami wojska oraz nadał tytuły:

 • WZOROWY DOWÓDCA – odznaka srebrna – 12 dowódcom;
 • WZOROWY DOWÓDCA – odznaka brązowa – 3 dowódcom;
 • WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU – odznaka srebrna – 5 szefom;
 • WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU – odznaka brązowa – 1;
 • WZOROWY ŻOŁNIERZ – odznaka złota – bomb. Krzysztof SAŁATA z 24 dr 4 BA OPK;
 • WZOROWY ŻOŁNIERZ – odznaka srebrna – 1 żołn. sł. zasadniczej;
 • PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ – 105 pracowników wojska.

Zawody strzeleckie. 24-26.06.1985 r. w Bydgoszczy Puchar Dowódcy 2 KOPK zdobył zespół JW 3692. Puchar Zastępcy Dowódcy ds. Liniowych zdobył zespół JW 4138. Indywidualnie w konkurencji z pistoletu wojskowego zwyciężył chor. Bogdan NOWOTNY z JW 4406.

Lipiec

szkolenie pododdziałów chemicznych 2 KOP. W dniach od 1-27.07.1985 r. w OSWL OKONEK przeszkolono pododdziały chemiczne jednostek 2 KOPK. Dowódcę zgrupowania był mjr Jerzy MIKSA. Postawione zadanie wykonano. Jednocześnie w dniach 6-7 lipca 1985 r. przeprowadzono zawody taktyczno-techniczne plutonów chemicznych. I miejsce zajął pluton chemiczny z 28 plm OPK (kpt. Jan Brzeziński i st. sierż. Wiesław OPALA).

Ćwiczenie przygotowawcze do OCELOT-85. Przeprowadzono w dniach 3.07. do 5.08.1985 r. nt.: Organizacja obrony obiektów w nowym rejonie obrony korpusu, z wykonaniem manewru na zgrywanie przygotowawcze. Celem ćwiczenia było doskonalenie wykonania manewru na duże odległości, organizacji obrony w nowym miejscu i w nowych obiektach oraz zwalczanie celów niskolecących typu CRUISE.

Pozegnanie z bronią. Z dniem 5 lipca 1985 r. ppłk Tadeusz PELC – oficer grupy ostrzegania o zagrożeniu w powietrzu SD, w wojsku od 1950 r., ppłk Jan WŁODARCZYK – st. inżynier wydziału inżynieryjno-lotniczego, w wojsku od 1952 r., mjr Jan RAMOS – oficer służby ruchu lotniczego, w wojsku od 1952 r. Zwolnionych, Dowódca Korpusu wyróżnił pucharami pamiątkowymi.

Odwaga i opanowanie w powietrzu w cenie: W dniu 24 lipca 1985 r. w czasie lotu na poligon USTKA zapalił się w powietrzu pilotowany przez mjr pil. Edwarda STROIKA – samolot Lim-5 z 19 leh. Pilot wykazał opanowanie i gdy samolot zaczął spadać nie reagując na stery – katapultował się ratując życie.

W dniu 20 lipca 1985 r. w 26 plm OPK por. inż. pil. Władysław GŁODEK pilotując samolot MiG-21 bis, stwierdził brak zasilania (awaria prądnicy i rozładowanie akumulatora), przez co utracił łączność, przyrządy pilotażowo-nawigacyjne nie działały, nie mógł wypuście podwozia sposobem zasadniczym itp. Mimo tego, przy pomocy kolegi z pary, kpt. inż. pil Zbigniewa PRASZCZAŁKA (który posługując się sygnałami wzrokowymi doprowadził samoloty na lotniska), wylądował bezpiecznie ratując życie i samolot. Dowódca Korpusu za mistrzowskie opanowanie techniki pilotażu, zachowanie spokoju oraz podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach krytycznych wyróżnił mjr pil Edwarda STROIKA i por. pil. Władysława GŁODKA nagrodami pieniężnymi.

Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym Nr 3 – Gdańsk w 2 Korpusie OPK. Zarządzeniem nr pf 64 Z-cy Dowódcy – szefa sztabu Wojsk OPK z dnia 25 lipca 1985 r. – dla efektywniejszego wykorzystania, polepszenia organizacji pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej 3 OKRL – Gdańsk został włączony organicznie w skład 2 Korpusu OPK. Wszystkie prace związane z przejęciem Ośrodka zakończono w grudniu 1985 roku.

Sierpień

Pożegnanie z bronią. Z dniem 1 sierpnia ,1985 r. ppłk Zygfryd ANDRZEJEWSKI – oficer wydziału politycznego, w wojsku od 1956 r. Dowódcę Korpusu wyróżnił żegnanego nagrodą pieniężną. Z dniem 9 sierpnia 1985 r. mjr Henryk SULIK – oficer operacyjny sztabu, w wojsku od 1964 r. Dowódca Korpusu wyróżnił żegnanego nagrodą pieniężną.

Ćwiczenia doświadczalne. W dniu 2 sierpnia 1985 r. przeprowadzono doświadczalne, dwustronne ćwiczenie taktyczne-specjalistyczne, nt. Prowadzenie działań bojowych przez plm OPK podczas odpierania nalotu przeciwnika wykonującego uderzenie na bazę Marynarki Wojennej i na obiekt w głębi rejonu obrony korpusu. W ćwiczeniu wzięli udział: 26, 28 i 34 plm OPK, 4 BA OPK, 21, 22, 23 brt 2 BRt, 144 brrel, zmiany dowodzenia na PłSD-2l, 22 i 23. Dokumentację ćwiczenia opracował zespół pod kierownictwem płk. Henryka SYGNOWSKIEGO. Grupę kierowania celami na SD Korpusu dowodził ppłk Edward PRYCZEK. Ćwiczeniem kierował Zastępca Dowódcy Korpusu ds. Liniowych płk Zbigniew BADOCHA.

Statuetka Ikara za 1000 godzin w powietrzu. Z okazji 41 rocznicy Lotnictwa Polskiego w dniu 23 sierpnia 1985 r. Dowódca Korpusu za ofiarne służby i uzyskanie 1000 godzin nalotu na samolotach naddźwiękowych wyróżnił STATUETKĄ IKARA:

 • mjr. pil, Zbigniewa FALKOWSKIEGO z 26 plm;
 • mjr. dypl. pil. Lecha JANKOWIAKA z 28 plm;
 • mjr. pil. Stanisława SZAFRUGĘ z 28 plm;
 • mjr. pil. Tadeusza GORAJA z 34 plm.

Wrzesień

Pożegnanie z bronią. Z dniem 4 września 1985 r. ppłk Jan KAMIŃSKI – dyżurny odpowiedzialny SD, w wojsku od 1950 r., ppłk Jan GRYBKO – szef służby meteorologicznej, w wojsku od 1952 r., ppłk Jan GOTOWICZ – starszy oficer wydziału operacyjnego, w wojsku od 1950 r., mjr Franciszek KIEŁPIŃSKI – oficer wydziału rozpoznawczego, w wojsku od 1954 r.

Zwolnionych oficerów Dowódca Korpusu wyróżnił pamiątkowymi pucharami.

Z dniem 26 września 1985 r. ppłk Kazimierz KRAJNIK – kwatermistrz – z-ca d-cy 26 BA OPK, w wojsku od 1946 r. Dowódca Korpusu żegnanego wyróżnił radioodbiornikiem.

11 Warsztaty Sprzętu Łącznści na „cztery”. W dniach od 11-13.09.1985 r. 11 Warsztaty Sprzętu Łączności – kierownik mjr Zdzisław LEWANDOWSKI z-ca kierownika – mjr Andrzej MICHALSKI – zostały poddane Inspekcji Sił Zbrojnych MON – ocena 3,88 oraz kontroli gospodarczej Wojsk OPK – ocena 3,80. Za osiągnięcia dobrych wyników Dowódca Korpusu podziękował składowi osobowemu Warsztatów i wyróżnił nagrodami pieniężnymi, tytułami „WZ” kierownictwo oraz najlepszych żołnierzy i pracowników.

Październik

Nadanie odznak. Za osiągnięcia w bezawaryjnej i bezwypadkowej jeździe oraz osobiste zdyscyplinowanie Dowódca Korpusu nadał z dniem 5 października 1985 r., 126 żołnierzom tytuł i brązową odznakę WZOROWY KIEROWCA.

Świeto Wojska Polskiego. 11 października w Sali Konferencyjnej GKO odbyła się zbiórka stanu osobowego Dowództwa i Sztabu Korpusu. Wręczono tradycyjnie: odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe.

Awans generalski dowódcy Korpusu: 12 października Przewodniczący Rady Państwa PRL gen armii Wojciech JARUZELSKI w Belwederze wręczył nominację na stopień generała brygady dowódcy 2 Korpusu OPK płk. dypl. pil. Henrykowi PIETRZAKOWI.

Wybory do Sejmu. 13 października 1985 r. odbywały się wybory do Sejmu PRL. Żołnierze służby zasadniczej sztabu Korpusu i jednostek przyległych głosowali w obwodzie zamknięty Nr 4L z siedzibie w WAG. Przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej był mjr Janusz WAŁEK.

Sformowanie WAK-9. Zgodnie z zarządzeniem Z-cy Dowódcy – szefa sztabu Wojsk OPK nr 085 z dnia 31 października 1985 r. sformowano do obsługi 12 SSLT i SD, WAK-9 kierownik ppłk Franciszek KOMENDARCZYK. Termin gotowości – 31.12.1985 r.

Pożegnanie z bronią. Z dniem 18 października 1985 r. ppłk Józef PIERÓG – oficer sztabu, w wojsku od 1950 r. Wyróżniony przez dowódcę korpusu pucharem pamiątkowym.

Listopad

Pożegnanie z bronią. Z dniem 20 listopada 1985 r. płk Marek ZIÓŁKOWSKI – szef sztabu 2 BRt, w wojsku od 1953 r. Dowódca Korpusu wyróżnił żegnanego oficera aparatem fotograficznym ZENIT.

Ocena minionego roku.

Bardzo dobra ocena uzyskana przez wojska lotnicze i radiotechniczne za ćwiczenie OCELOT-85 (strzelania bojowe na poligonie w ZSRR). Bardzo dobra ocena ze strzelań na poligonie w Ustce uzyskana przez pododdziały osłonowe.

Zdobyto tytułów i odznak: WZOROWY ŻOŁNIERZ – 1454, WZOROWY KIEROWCA – 265 i DRUŻYNY SŁUŻBY SOCJALISTYCZEJ – 101.

Zrealizowano czyny społeczne na rzecz: wojska – 5 mln. 150 tys. zł, społeczeństwa – 2 mln. 600 tys. zł.

Oddano honorowo: – 1618 litrów krwi.

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym MON medalem Za Osiągnięcia w Służbie Woskowej: 2 BRT – d-ca płk dypl. Bogdan SĘDZIAK i 28 plm OPK – d-ca płk dypl. pil. Bogdan SOKOŁOWSKI, za najlepsze wyniki w całokształcie działalności szkoleniowo-bojowej, w tym zwłaszcza za bardzo dobre oceny ze strzelań bejowych na poligonie w ZSRR.

Wyróżnieni w rozkazie szkoleniowym dowódcy WOPK 39 dywizjon ogniowy 26 BA OPK – d-ca ppłk Zygmunt GAIK – za osiągnięcie najlepszych wyników wśród dywizjonów Wojsk OPK w 1985 r.

Mistrzowie Walki 1985 r. Por. inż. pil. Dariusz KOZŁOWSKI 34 plm OPK – zwycięzca zawodów użyteczno-bojowych Wojsk OPK.

Osiągnięcia sportowe 1985 r.: Wicemistrzostwo wojska polskiego w trójboju wojskowym – zespół 4 BA OPK i pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym WOPK 2 Korpus OPK (kolejno po raz trzeci).

Najlepsza jednostka w sporcie na szczeblu Korpusu, w grupie ZT i oddziałów – 4 BA OPK – d-ca płk Władysław MASŁ0WSKI, w grupie JW bezpośrednio podległych – 19 leh – d-ca ppłk Piotr ZATWARNICKI.

Dowódca Korpusu w rozkazie szkoleniowym wyróżnił:

 • Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w dyscyplinie i działalności specjalistycznej eskadrę techniczną 28 plm OPK – d-ca, kpt. Marek CZARNECKI;
 • Za wysoki poziom wykonywanych prac okresowych i remontowych – eskadrę techniczną 34 plm OPK – d-ca, kpt. Andrzej KOTOWSKI;
 • Za utrzymanie wysokiej gotowości bojowej – 2 Węzeł Łączności – d-ca, ppłk Adam IWANOWTCZ.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w całokształcie działalności:

 • 22 brt – d-ca, mjr Antoni KRASZEWSKI;
 • 43 eskadrę lotniczą – d-ca, kpt. Jan BOBOWSKI;
 • 20 RWNS – d-ca, ppłk Zdzisław ŻYŁA;
 • 11 WSŁ – d-ca, mjr Zdzisław LEWANDOWSKI.

Osiągnięcia w wojskowej ospodarce rolnej 1985 r. Jednostki wojskowe Korpusu wypracowały następujące wskaźniki:

 • zagospodarowano 358 ha użytków rolnych (104% planu);
 • powierzchnia produkcji pod folią – 10.723 m (1O1% planu);
 • produkcja żywca wieprzowego netto 301 ton (104% planu);
 • produkcja drobnego inwentarza 5,3 ton (486% planu);
 • chów owiec 104 szt.;
 • przetwórstwo warzyw i owoców 276 ton.

W sumie wypracowano zysk 26,1 min zł, z czego na polepszenie wyżywienia żołnierzy przeznaczono 6,3 min zł. Dowódca Korpusu za osiągnięcia gospodarcze wyróżnił nagrodami pieniężnymi kwatermistrzów jednostek i najbardziej zasłużonych dowódców.

Przodujące pododdziały: W wyniku współzawodnictwa w 1985 r. d-ca Korpusu nadał tytuł:

 • Przodujący Batalion Radiotechniczny – 28 batalionowi radiotechnicznemu, d-ca ppłk Henryk HINC;
 • Przodujący Dywizjon Rakietowy – 26 dywizjonowi technicznemu z 4 BA OPK, d-ca ppłk mgr inż. Roman WIKTOR;
 • Przodująca Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego – 2 eskadrze lotniczej 28 plm OPK, d-ca mjr inż. pil. Jerzy Bekus;
 • Przodujący Pododdział Specjalistyczny – batalionowi łączności i UL 34 plm OPK, d-ca mjr Zdzisław ROSIŃSKI.

Osiągnięcia w kulturze. Nadanie dla zespołu pracowników KG GDYNIA BABIE DOŁY przez redakcję WIRAŻY – wyróżnienia SREBRNA DELTA – za całokształt działalności kulturalno-oświatowej w środowisku.