Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1980.

Styczeń

Powołanie Rady Wojskowej Korpusu. 3 bm. dowódca korpusu powołał swój organ kolegialny w skład którego weszło 10 członków stałych i 2 niestałych członków Rady Wojskowej.

Luty

Zakończenie kursów przeszkalających personel inżynieryjno-lotniczy. 29 bm. dowódca korpusu w rozkazie Nr PF 23 dokonał podsumowania szkoleń teoretycznych jakie prowadzono z personelem inżynieryjno-lotniczym na nowe typy samolotów: MiG-23 MF i U, MiG-21 bis i U. Szkoleniem objęto głównie kadrę z 28 i 34 plm OPK oraz 50 PWL. Dowódca wyróżnił nagrodą pieniężną organizatorów szkoleń i wykładowców. Najlepszych słuchaczy wyróżnił krótkoterminowymi urlopami.

Marzec

Podsumowanie szkolenia w służbie samochodowej. Za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu teoretycznym oraz umiejętnościach praktycznych w 1979 r. Dowódca Korpusu rozkazem PF 40 z dnia 21.03.1980 r. nadał brązową odznakę Wzorowy Kierowca, 98 żołnierzom zasadniczej służby wojskowej. Najlepsze rezultaty uzyskali m.in.: kpr. Jan WILK, st. szer. Edwin JABŁOŃSKI, st. szer. Janusz NOWAK, st. szer. Henryk WYSOCKI, st. szer. Leon JANKOWSKI, st. szer. Piotr KURAK, plut. Franciszek MACIEJUK i st. szer. Ireneusz ZAJĄKAŁA.

Kwiecień

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk: BIZMUT-80. 8 bm. przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe, połączone z przyszłym treningiem systemu dowodzenia wojsk OPK przewidywanego na czerwiec br.

Kwiecień – Maj

Obchody Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w Korpusie. Tegoroczne obchody Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy odbywały się w jednostkach korpusu w okresie przypadającym 35-rocznicy zwycięstwa nad Niemcami, 25-leciem podpisania Układu Warszawskiego oraz 35-leciem podpisania układu polsko-radzieckiego o przyjaźni i współpracy. W ocenie komisji najwyżej oceniono działalność ośrodków GKO w 4 BA OPK, najwyżej oceniono GKO z 34 plm OPK, a wśród KŻ – 22 dr OPK 4 BA OPK. 4 BA OPK i GKO 34 plm OPK uczestniczyły w ogólnopolskim przeglądzie działalności kulturalno-oświatowej. Oceniając rezultaty dowódca korpusu przydzielił najlepszym jednostkom dotacje finansowe na rozwój twórczości artystycznej. Dotacje otrzymały: 4 BA OPK, 34 plm OPK, 26 BA OPK. Ponadto dowódca wyróżnił najbardziej zasłużonych pracowników kultury m.in. mjr. Bogusława BEDNARSKIEGO, mjr. Edwarda POPIOŁKA, kpt. Kazimierza CZAPLIŃSKIEGO, Halinę GOŁĘBIEWSKĄ, Urszulę WARCHOŁ, Helenę LASKOWSKĄ, Halinę CHLEBEK, Małgorzatę SULWIŃSKĄ i innych.

Czerwiec

Trening systemu dowodzenia Wojsk OPK. W dniach 6 – 7 bm. przeprowadzono trening systemu dowodzenia OP nt: Organizacja i prowadzenie działań bojowych Wojsk OPK we współdziałaniu z siłami i środkami OP innych RSZ w jednolitym systemie OP państw UW. Ćwiczenie to przygotowywało dowództwo, sztaby, SD, system łączności wszystkich szczebli dowodzenia do ćwiczenia układowego pk. GRANIT-80.

Ćwiczenie z Wojskami Obrony Powietrznej państw UW pk. GRANIT-80. W dniach od 12 do 18 bm. prowadzono wspólne ćwiczenia z wojskami OP państw uczestników UW. Ćwiczenie to obok planowanego ćwiczenia z wojskami korpusu pk. ARGON-80 było głównym przedsięwzięciem szkoleniowym korpusu w br. Zadania postawione przed wojskami korpusu zostały w pełni wykonane. W lipcu br. dowódca wyróżnił najbardziej zasłużonych nagrodą pieniężną.

Rozpoczęcie przygotowania wydzielonych sił do ćwiczenia pk. ARGON-80. Rozpoczęły się przygotowania i kompletowanie składów osobowych wytypowanych jednostek do najważniejszego zadania sprawdzającego zdolność bojową na poligonie w ZSRR.

Lipiec

Inspekcja Sztabu ZSZ Układu Warszawskiego w Korpusie. W dniach od 14 do 21 bm. Sztab ZSZ PU UW przeprowadził inspekcję wyszkolenia: sztabu korpusu i p.b.p oraz 26 BA OPK, 2 BRt i 26 plm OPK. Ocena ogólna inspekcji dobra (4,31). Jest ona wyższa od oceny z 1978 r. o 0,47 stopnia.

Inspekcję prowadziła komisja pod kierownictwem:

 • przewodniczący: gen. płk lotn. J. D. PODGORNYJ;
 • z-ca przewodniczącego: gen. bryg. pil. Andrzej RYBACKI;
 • sekretarz komisji: płk dypl. Antoni HRUSZWICKI.

Lipiec – sierpień

Rozpoczęcie ćwiczenia z wojskami pk. ARGON-80. Zgodnie z rozkazem szkoleniowym MON do szkolenia Sił Zbrojnych PRL przeprowadzono dwuetapowe, kompleksowe cykliczne ćwiczenia z wojskami korpusu pk. ARGON-80, połączone ze strzelaniami bojowymi WR i LM na poligonach SZ ZSRR.

Pierwszy etap ćwiczenia w okresie 23 lipca do 22 sierpnia br. Etap ten przebiegał na terytorium kraju. Wojska wyjeżdżające zgrupowano w rejonie lotniska PIENIĘŻNICA: GO i SD Korpusu, 2 BRt, 2 WŁ i brt oraz w rejonie lotniska SŁUPSK i PłSD-23: GO brygad, plm i strzelające dywizjony. Zakończeniem zgrupowania wyjeżdżających wojsk było ćwiczenie sprawdzające przeprowadzone przez Dowództwo Wojsk OPK. Etap zgrywania dowództwa, sztabu i SD Korpusu z Grupami Operacyjnymi i SD brygad i plm odbywał się także w atmosferze rozpoczęcia się napięć i niepokojów w środowiskach robotniczych w różnych częściach kraju oraz w Kierowniczych Greniach Politycznych. Kadra i żołnierze zasadniczej służby wojskowej obu zgrupowań byli informowani na bieżąco. Drugim elementem wpływającym na ćwiczących był przebieg i rezultaty Olimpiady w MOSKWIE.

Sierpień

Drugi etap ćwiczenia ARGON-80 w okresie od 17 sierpnia do września br. Drugi etap najważniejszego ćwiczenia w Wojskach OPK i w 2 Korpusie OPK rozpoczął się od załadunku wyjeżdżającej kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w PIENIĘŻNICY i SŁUPSKU. Piloci odlecieli na lotnisko ćwiczenia rzutem powietrznym.

W pierwszym rzucie kolejowym jechała kadra 2 BRt ze sprzętem radiotechnicznym i radiostacjami 2 WŁ pod dowództwem płk SAJDAKA. W kolejnych dowództwo ćwiczących wojsk wraz z pozostałą kadrą, żołnierzami zasadniczej służby i rzutem kwatermistrzowskim. Całkowitym zaskoczeniem dla nas był widok koczujących żołnierzy na peronie stacji kolejowej w CZEREMSZE już na terytorium ZSRR, zamiast w drodze do KAZACHSTANU.

Kolejnym zaskoczeniem dla jadących eszelonem żołnierzy była informacja Polskiego Radia o zmianie na szczytach władzy PZPR i rządu. Wydarzenia rozgrywające się w WARSZAWIE musiały także zaskoczyć i Rosjan, którzy nie chcieli nam podstawić do dalszej drogi swoich pociągów. Mieliśmy niezaplanowany postój w BRZEŚCIU nad BUGIEM, który wykorzystaliśmy do pierwszych zakupów i zwiedzania miasta i twierdzy. Przełożeni czas ten spędzili przy telefonach interweniując gdzie się da, aby móc udać się do stacji docelowej. Determinacja dowódcy eszelonu płk Michała KONKOWSKIEGO dała w końcu pozytywne wyniki i Białorusini podstawili nam wagony osobowe.

Rzut naziemny wyruszył ze znacznym opóźnieniem i w niewłaściwej kolejności. Dopiero w HOMLU dogonił nas I rzut – 2 BRt, gdzie przez ok. 6 godzin “brataliśmy się”. Po tym czasie rzut pod dowództwem płk SAJDAKA wyszedł na czoło i dotarł do stacji ASZUŁUK.

Po przyjeździe na poligon ćwiczący udali się w wyznaczone rejony i SD, i rozpoczęli gorączkowe przygotowania do strzelań. Dowódcą ćwiczących wojsk był gen. Marian BANDZIOR wspomagany przez wszystkich etatowych zastępców: płk ŁUKASZEWICZA, BADOCHĘ, GÓRCZAKA i ŚLIWIŃSKIEGO oraz szefów rodzajów wojsk: płk PIETRZYKA, płk WASĄGA i płk FLADROWSKIEGO. Dowódcami brygad rakietowych byli: płk KONKOWSKI i ppłk JEMIOŁO. Pododdziałami zabezpieczającymi SD korpusu i brygad oraz strzelających dywizjonów byli: mjr RATAJCZAK, mjr NAZAREWICZ. Ogółem w ćwiczeniu na terenie ZSRR wzięło udział ponad 650 osób.

Uzyskane wyniki: Wszystkie strzelające dywizjony: 36, 70 i 71 z 26 BA OPK oraz 44 i 45 z 4 BA OPK trafiły wszystkie cele uzyskując ocenę bardzo dobrą. Lotnictwo wykonało swoje strzelania do celów powietrznych też na ocenę bardzo dobrą. Działalność dowództwa, sztabu i SD korpusu oraz GO 4 i 26 BA OPK i 2 BRt oceniono na ocenę bardzo dobrą.

Strzelania bezpośrednio na poligonie kontrolował Wiceminister ON gen. broni Tadeusz TUCZAPSKI, dowódca WOPK gen. dyw. Longin ŁOZOWICKI w towarzystwie przedstawicieli MON i WOPK SZ ZSRR.

Powrót do kraju odbył się inną trasą przez WOŁGOGRAD, gdzie wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić słynny KURHAN MAMAJA.

Październik

Podsumowanie ćwiczenia pk. ARGON-80. 3 bm. Dowódca Wojsk OPK wyróżnił: dowództwa, sztaby: korpusu brygad oraz strzelające i zabezpieczające strzelania jednostki wojskowe za uzyskane bardzo wysokie rezultaty Strzelań bojowych.

Ocena minionego roku.

Rok zakończył się osiągnięciem bardzo wysokich ocen podczas Inspekcji Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i strzelań bojowych na poligonach w ZSRR. Rok charakteryzował się powstaniem napięć i niepokojów społecznych w kraju oraz zmianami na najwyższych stanowiskach w PZPR i w rządzie.

W Wojskach Lotniczych: Poprawiło się bezpieczeństwo lotów. Przezbrojono 34 plm OPK na nowe samoloty Mig-21 bis, zwiększając w ten sposób możliwości bojowe lotnictwa korpusu. Z dużym sukcesem zakończyło się szkolenie pilotów z 26 i 34 plm OPK startu i lądowania z autostrady na samolotach MiG-21 i TS-11 ISKRA. Wzorowo zabezpieczono strzelanie na poligonie morskim pilotów z Węgierskiej Armii Ludowej.

W Wojskach Rakietowych: Sprawnie zabezpieczono proces wdrożenia nowowprowadzonego na uzbrojenie zautomatyzowanego zestawu WEKTOR-2WE.

W Wojskach Radiotechnicznych: Pomyślnie zrealizowano zadania związane z wprowadzeniem do wojsk nowego sprzętu radiolokacyjnego: K-66, JAWOR-M2, NAREW i zautomatyzowanych systemów dowodzenia WEKTOR-1pm, AUMAZ, DUNAJEC oraz przeszkoleniem obsług. Skutecznie zabezpieczono potrzeby wojsk lotniczych i rakietowych w kraju, zgrupowaniach poligonowych i poligonach w ZSRR.

W Służbach Zaopatrzenia i Techniki: Sprawnie zabezpieczono proces wdrożenia nowowprowadzonego na uzbrojenie wojsk lotniczych, WR i WRT sprzętu najnowszej techniki. Dobrze wykorzystano potencjał remontowy. Poprawiono warunki pracy, zakwaterowania, wyżywienia oraz stanu sanitarno-higienicznego.

W Wyszkoleniu Ogólnowojskowym: Na wysokim poziomie przeprowadzono kursy instruktorsko-metodyczne na wszystkich szczeblach dowodzenia z kadra dowódczą ZT, oddziałów i pododdziałów. Efekty widoczne były podczas inspekcji i kontroli kompleksowych i problemowych. Na dobrym poziomie utrzymała się sprawność fizyczna i kondycyjna strzelecka składów osobowych. Poprawnie uległo utrzymanie porządku wojskowego. Reprezentanci korpusu w rywalizacji sportowej w Wojskach OPK uzyskali bardzo wysokie rezultaty.

Za osiągnięcie najlepszych wyników z realizacji szkoleniowo-wychowawczej MON wyróżnił medalem pamiątkowym Za osiągnięcia w służbie Ojczyzny:

 • 2 Korpus OPK – dowódca gen. pil. Marian BONDZIOR;
 • 26 Brygada Artylerii OPK – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI;
 • 2 Brygada Radiotechniczna – dowódca płk inż. Ryszard SAJDAK;
 • 26 pułk lotnictwa myśliwskiego – dowódca ppłk dypl. Bogusław WASILEWSKI.

Dowódca 2 Korpusu OPK wyróżnił:

 • 23 brt – dowódca ppłk mgr inż. Zygmunt GÓRNICKI;<.li>
 • 44 do – dowódca ppłk Mieczysław PIECHOCKI;
 • 68 do – dowódca ppłk Witold TARKIEWICZ;
 • 36 do – dowódca ppłk Bronisław ROKICKI;
 • 71 do – dowódca ppłk mgr inż. Jan WINIARSKI;
 • 19 leh – dowódca ppłk pil. Piotr ZATWARDNICKI;
 • 2 el 34 plm – dowódca ppłk pil. Piotr WIŚLICKI;
 • eskadra techniczna 28 plm – dowódca mjr Stanisław GRABEK;
 • 2 WŁ – dowódca ppłk Jerzy BARTCZAK.