Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1979.

Styczeń

Przygotowanie zapasowego SD Korpusu do dowodzenia. Rozpoczęto prace adaptacyjne na SD-2 Korpusu w KOLECZKOWIE do wymagań dowodzenia wojskami korpusu przy wyłączonym z dowodzenia sektorem z PłSD-21 WŁADYSŁAWOWO na czas instalowania zautomatyzowanych systemów dowodzenia: WEKTOR-2W, WOZDUCH-1M. Termin zakończenia prac adaptacyjnych i włączenie SD-2 Korpusu w system dowodzenia określono na dzień 1 maja br.

Luty

Przeszkolenie pilotów i mechaników lotniczych na nowy typ samolotu. W ośrodku szkolenia lotniczego Sił Powietrznych ZSRR przebywało na trzy miesięcznym kursie 14 pilotów i 26 inżynierów i mechaników lotniczych z 28 plm OPK przeszkalających się na samoloty MiG-23.

Adaptacja lotniska RĘDZIKOWO do wymagań samolotu MiG-23. Rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe na lotnisku stałego bazowania 28 plm OPK do wymogów techniczno-eksploatacyjnych samolotów MiG-23.

Marzec

Przekazanie obowiązków Dowódcy 2 Korpusu OPK. Minister Obrony Narodowej rozkazem personalnym Nr 036 z dnia 15 marca br. wyznaczył nowego Dowódcę Korpusu. Obowiązki dowódcy w dniu 27 marca zdał: gen. bryg. pil. Jerzy RAKOWSKI, obowiązki objął: płk dypl. pil. Marian BONDZIOR.

Maj

Rozpoczęcie prac adaptacyjno-technicznych na PłSD-21. Z dniem 2 maja rozpoczęły się prace adaptacyjne pomieszczeń PłSD-21 od wymogów technicznych nowoinstalowanych systemów zautomatyzowanego dowodzenia typu: WEKTOR-2WE, WOZDUCH-1M i wielu urządzeń łączności wewnątrz PłSD i z dywizjonami 4 BR OPK i krt z 21 brt.

Rozpoczęcie szkoleń kadry dowództw, sztabów i SD do obsługi nowej techniki zautomatyzowanego dowodzenia. Dowódca Korpusu polecił rozpoczęcie przeszkalania kadry dowódczej z jednostek wchodzących w podporządkowanie PłSD-21 oraz Sztabu i SD Korpusu na krótko i długoterminowych kursach. W pierwszej kolejności szkoleniem objęto kadrę planowaną do obsługi zsd WEKTOR-2WE, PORI, AUMAZ i kabin sprzęgania i łączności 5 F-24. Wykładowcami byli oficerowie ze Sztabu i RW Korpusu, 4 BA OPK i 2 BRt. Do końca br. przeszkolono ponad 460 osób.

Przeszkalanie personelu inżynieryjno-technicznego z 28 plm OPK. Dowódca Korpusu polecił rozpoczęcie przeszkalania kadry służby inżynieryjno-lotniczej pułku i 50 PWL na samolot MiG-23 MF. Wykładowcami dwóch kursów 2 miesięcznych byli piloci i inżynierowie szkoleni w ZSRR. Wszyscy uzyskali uprawnienia do samodzielnej obsługi samolotu.

Sierpień

Dowódca Korpusu polecił rozpoczęcie przeszkalania pilotów i kadry służby inżynieryjno-lotniczej 34 plm OPK na samolot Mig-21 bis dwutorowo. Część pilotów, inżynierów i techników rozpoczęła szkolenie w ośrodkach Sił Powietrznych ZSRR, a większość w kraju. Rozpoczęto też przygotowywać stosowną bazę szkoleniową nowego samolotu.

Wrzesień

Wspaniały jubileusz por. mgr Sylwestra JAKUBOWSKIEGO. Inspektor służby spadochronowo-ratowniczej Korpusu por. Sylwester JAKUBOWSKI wykonał jubileuszowy 3500 skok ze spadochronem. Ta ilość skoków daje Jemu I m. w Wojskach OPK i IV m. w Wojsku Polskim.

Przebazowanie 1 elm z 34 plm OPK na lotnisko w PENEMUNDE w NRD. W ramach wymiany eskadr lotniczych 1 elm przebazowała się na lotnisko PENEMUNDE w NRD, a na lotnisko w BABICH DOŁACH wylądowała eskadra z WL i OPK NAL NRD. Obie eskadry oprócz działalności propagandowo-wycieczkowej wykonywały loty bojowo-zapoznawcze w rejonach lotnisk.

Październik

Finał zawodów użyteczno-bojowych Wojsk OPK. W corocznym finale pododdziały reprezentujące korpus wywalczyły tytuły i miejsca:

 • I m. i tytuł Zespołowego Mistrza Walki Powietrznej WOPK – zdobył klucz lotniczy z 34 plm OPK w składzie: mjr pil. Jan ZEMAN – dowódca wraz z mjr. pil. Andrzejem STAWSKIM, kpt. pil. Czesławem PAZUREM i kpt. pil. Bogusławem MAMIŃSKIM;
 • II m. i tytuł Indywidualnego wicemistrza Walki Powietrznej WOPK – zdobył kpt. pil. Zbigniew WOJTAN z 26 plm OPK.
 • I m. i tytuł Mistrzowskiego Dywizjonu Ogniowego WOPK wywalczył 40 do – dowódca kpt. Wojciech KOŁODZIEJ.

Listopad

Zakończenie rozwinięcia i wdrożenie do eksploatacji urządzeń zsd na PłSD-21. 11 bm. zakończyły się intensywne prace na PłSD-21 związane z rozwinięciem i wdrożeniem do eksploatacji technicznej zautomatyzowanego systemu dowodzenia WEKTOR-2WE. Trwały one od czerwca do października br. kiedy to oddano do eksploatacji. Komisyjne przekazanie zestawu użytkownikowi odbyło się 11 bm.

Wyróżnienie odpowiedzialnych terminowego zakończenia prac na PłSD-21. Dowódca Korpusu, doceniając ogromny wysiłek i wkład pracy w rozwinięciu i wdrożeniu zestawu – na uroczystym spotkaniu podziękował przedstawicielom radzieckim oraz wyróżnił ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami uznania, m.in. Jurija POŁOZOWA, Wiktora MICHAJŁOWA, Aleksandra MAKINA, Walerego TKACZENKĘ, a ponadto J. POŁOZOWA i W. MICHAJŁOWA – medalem pamiątkowym Za Zasługi dla Wojska OPK. Z kadry Sztabu Korpusu zostali wyróżnieni: ppłk Longin CHĘĆ medalem pamiątkowym Za Zasługi dla Wojsk OPK, a nagroda pieniężną: płk Stefan GÓRCZAK, płk Zbigniew LIPOWSKI, płk Zdzisław TOŁŁOCZKO, ppłk Hieronim GRZELECKI, mjr Roman NITKA i kpt. Józef Adam IWANOWICZ.

Ocena minionego roku:

Korpus rozpoczął intensywne prace organizacyjno-szkoleniowo-adaptacyjne związane z przygotowaniem lotnisk i obiektów do zainstalowania nowych systemów zautomatyzowanego dowodzenia, nowych typów samolotów bojowych i wyszkoleniem odpowiedniej ilości pilotów, kadry inżynieryjno-lotniczej i technicznej obsługi SD wszystkich szczebli dowodzenia. Godnym podkreślenia jest fakt, że powyższe gigantyczne prace odbywały się z zachowaniem pełnej zdolności bojowej Wojsk Korpusu.

W Wojskach Lotniczych: Był to rok wdrażania samolotów typu MiG-23 MF i MiG-21 bis – zaliczanych do tzw. “supertechniki wojskowej”. Wiązało się to z przygotowaniem lotnisk, przeszkoleniem pilotów, mechaników i wybudowaniem bazy szkoleniowej.

W Wojskach Rakietowych: Minister Obrony Narodowej wyróżnił 26 BA OPK medalem Za osiągnięcia w służbie wojskowej – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI. Zdobycie przez 22 do 4 BA OPK – dowódca ppłk Kazimierz REC, zastępca ds. technicznych kpt. Tadeusz KRZYŻOWSKI – I m. w WP w konkursie na najlepiej eksploatowane urządzenie radioelektroniczne (SNR). Uzyskanie dobrych ocen przez dywizjony 4 i 26 BA OPK za strzelania bojowe na poligonie w ASZUŁUKU. Uzyskanie bardzo dobrych ocen za strzelania bojowe baterii plot z 4 i 26 BA OPK.

W Wojskach Radiotechnicznych: Pododdziały 2 BRt otrzymały wysoki poziom gotowości bojowej SD, PłSD pomimo prowadzonych prac adaptacyjnych do przyjęcia nowych urządzeń i zestawów zautomatyzowanego dowodzenia. Pododdziały wykrywały i rozpoznawały obiekty powietrzne w całym zakresie pola radiolokacyjnego oraz zabezpieczały działania bojowe lotnictwa i artylerii.

W Służbach Techniki i Zaopatrzenia: Działalność służb TiZ ukierunkowana była na dalsze doskonalenie materiałowo-techniczne i gospodarczo-bytowe. W konkursie Mistrz Techniki Remontowej – 50 PWL zajęły II m. w WP. Efektem działalności szkoleniowo-produkcyjnej – jest dalsza rozbudowa inżynieryjna obiektów korpusu. Zakończono budowę obiektu automatyzacji i dowodzenia dla PłSD-28 i 23. Ponadto trwały prace przy budowie obiektu DELFIN i SD krt w WAŁCZU, CHYNOWIE, ŁEBIE. Na izbie chorych 26 BA OPK uruchomiono szósty zestaw stomatologiczny typu UNIT.

Wyróżnienia za realizację zadań szkoleniowo-wychowawczych, bojowych i gotowości bojowej za br. przez:

 • Ministra Obrony Narodowej:
  • 26 BA OPK w GRYFICACH – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI.
 • Dowódcę Wojsk OPK:
  • 1 elm 28 plm w SŁUPSKU – dowódca mjr dypl. pil. Bogdan SOKOŁOWSKI;
  • 2 elm 34 plm OPK w BABICH DOŁACH – dowódca mjr pil. Andrzej LEŚNIK;
  • 40 do 26 BA OPK w KOŁCZEWIE – dowódca kpt. inż. Wojciech KOŁODZIEJ;
  • 19 leh w SŁUPSKU – dowódca mjr pil. Piotr ZATWARNICKI.
 • Dowódcę 2 Koprusu OPK:
  • 50 PWL w SŁUPSKU – dowódca ppłk Józef GACZYŃSKI;
  • 2 elm 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM – dowódca mjr pil. Zbigniew SACHARYN;
  • eskadra techniczna 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM – dowódca mjr mgr inż. Wacław OSTROWSKI;
  • 22 brt w CHOJNICACH – dowódca ppłk Krystian OKÓLSKI;
  • 22 do 4 BA OPK w HELU – dowódca ppłk Kazimierz REC;
  • 36 do 26 BA OPK w SZCZECINIE – dowódca ppłk Bronisław ROKICKI.