Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1972.

31 stycznia

Przekazanie obowiązków dowódcy 2 Korpusu OPK. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej obowiązki dowódcy 2 Korpusu OPK zdał: gen. bryg. pil. Andrzej RYBACKI, obowiązki objął: płk pil. dr Władysław HERMASZEWSKI, wyznaczony rozkazem Nr 0256 z dnia 26.11.1971 r. Generał RYBACKI awansował na Zastępcę ds. Liniowych Dowódcy Wojsk OPK.

13 lutego

Udział pododdziałów Korpusu w odprawie wart na Placu Zwycięstwa. W uroczystej odprawie wart na Placu Zwycięstwa przed Grobem Nieznanego Żołnierza w WARSZAWIE, 2 Korpus OPK reprezentowały pododdziały z 26 BA OPK i 26 plm OPK.

14 lutego

Odznaczenie złotym medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK. Dowódca Wojsk OPK wyróżnił 26 plm OPK – złotym medalem Za zasługi dla Wojsk OPK.

Luty

Wyposażone brygad artylerii urządzeniami kontrolno-treningowymi. Dowództwo Wojsk OPK wyposażyło Sztaby 4 i 26 BA OPK w urządzenia AKORD – przeznaczone do trenowania pracy bojowej i obiektywnej kontroli obsług SD dywizjonów oraz dowództwa brygady i dywizjonu.

Marzec

Pierwszy kurs pań na specjalność planszecisty SD Korpusu. Wprowadzenie planszecistek na SD Korpusu. W marciu rozpoczęto nabór i szkolenie pań na stanowiska planszecistki SD, dotychczas zajmowane przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W składzie SD Korpusu była kompania obsługi SD, której ostatnim dowódcą był por. Stefan KIEŁBASA. Kierowniczką pierwszej grupy planszecistek (30 pań) została Tatian MICHAJLISZYN. Pozytywne rezultaty pracy pań – planszecistek przekonały przełożonych do szkolenia następnych chętnych, przed którymi postawiono bardzo wysokie wymagania z maturą włącznie.

Od 6 do 7 kwietnia

Finał Zawodów Radiotelegrafistów SD Korpusu. Sztab Wojsk OPK przeprowadził finałowe zawody o tytuł Najlepszego radiotelegrafisty i telegrafisty Wojsk OPK. W konkurencji radiotelegrafistów I miejsce zajął st. szer. Stanisław KLIMEK, a II miejsce st. szer. Jerzy KUŚNIERZ.

Kwiecień

Mistrzostwa WP w szachach. Kpt. Zygmunt PIOCH z 4 BA OPK reprezentujący Korpus zdobył II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Szachowych WP.

Maj

Ustalenie Święta 34 plm OPK i nadanie imienia. Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr PF 8/MON z dnia 4 maja br. nadał 34 plm OPK imię Bohaterów Kępy Oksywskiej i ustalił doroczne święto na dzień 9 maja.

1 i 9 maja

Uroczysta odprawa warty na Starym Rynku w BYDGOSZCZY. Dowództwo garnizonu z władzami miasta zorganizowały uroczystości z okazji Święta Pracy i zakończenia II Wojny Światowej. Dowódca garnizonu – dowódca POW wyznaczył do uroczystej odprawy wart przy Pomniku Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w BYDGOSZCZY, pododdziały bezpośrednio podległe Sztabowi Korpusu.

Od 12 do 17 czerwca

Finał II zawodów LM o tytuł Mistrza Walki. W rozegranych II zawodach o tytuł Mistrza Walki Wojsk OPK, generalny sukces zdobyli piloci korpusu:

  • Tytuł honorowy i odznakę Mistrza Walki Zespołowej zdobyli piloci 34 plm OPK w składzie: kpt. pil. Aleksy ANTONIEWICZ, kpt. pil. Jan ZEMAN, por. pil. Jerzy PACZEŚNIAK, por. pil. Jan SADOWSKI i mjr pil. Ignacy UTKIEWICZ.
  • Tytuł honorowy i odznakę Mistrza Walki Indywidualnej zdobył pilot 26 plm OPK kpt. pil. Bogdan SOKOŁOWSKI z 26 plm OPK.

Nagrody w mieniu MON, wręczył Szef Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Zdzisław CHOCHA. Będący na lotnisku, słynny pilot i pionier polskiego lotnictwa – Michał SCIPIO DEL CAMPO, oświadczył: “Mam skalę porównawczą, której wy nie macie. Jestem zachwycony postępem. Przeżywam tu z Wami wielką chwilę. To wspaniała manifestacja lotnictwa…”.

Lipiec

Finały amatorskiej twórczości z GKO. Zespół artystyczny 12 prt zdobył I miejsce w Wojskach OPK.

8 lipca

Przekazanie obowiązków dowódcy 34 plm OPK w BABICH DOŁACH. Obowiązki dowódcy 34 plm OPK zdał: płk dypl. pil. Henryk DAŃKO, obowiązki objął: mjr dypl. pil. Marian GNIADY.

Od 4 do 9 września

I Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów WRiArt. Oddział WRiArt. Korpusu zorganizował i przeprowadził pierwsze zawody rakietowo-strzeleckie o tytuł Mistrzowskiego Dywizjonu Ogniowego. W finałowej rozgrywce spotkały się: 45 i 46 dywizjony z 4 BA OPK oraz 38 i 41 dywizjony 26 BA OPK. Tytuł zgodnie z oczekiwaniami zdobył już słynny 46 dywizjon pod dowództwem kpt. Franciszka BUJALSKIEGO. II i III m. zdobyły 45 i 41 dywizjony.

Wrzesień

Finał operatorów urządzeń WOZDUCH. Szefostwo WRT Wojsk OPK przeprowadziło pierwszy finał dla operatorów urządzenia WOZDUCH, I miejsce zdobyli operatorzy 12 prt.

Od 20 września do 3 października

Inspekcja Sił Zbrojnych MON. Wojska i Sztab 2 Korpusu OPK poddane zostały wnikliwej kontroli wyszkolenia prowadzonej przez Inspekcję Sił Zbrojnych. Poza Sztabem Korpusu kontrolą objęto: 26 BA OPK, 26 i 34 plm OPK, 13 prt, 10 bz 26 plm OPK 35 dd 34 plm OPK i 2 WŁ. Ocena ogólna Korpusu – dobrze (3,58).

Lipiec – wrzesień

Zawody pododdziałów baterii osłonowych plot. Na poligonie artyleryjskim w MRZEŻYNIE Szefostwo WRiArt WOPK przeprowadziło zawody artylerii plot Wojsk OPK o tytuł Mistrzowskiej baterii osłonowej 37 i 57 mm. Baterie 2 Korpusu OPK zdobyły:

  • I miejsce 56 bateria osłonowa plot kalibru 37 mm z 26 BA OPK;
  • II miejsce 87 bateria osłonowa plot kalibru 57 mm z 26 BA OPK.

Od 2 do 6 października

Finał zawodów rakietowo-strzeleckich w Wojskach OPK. W finale zawodów rakietowo-strzeleckich Szefostwa WRiArt Wojsk OPK tytuł Mistrzowski dywizjon rakietowy WOPK reprezentanci 2 Korpusu OPK zdobyli miejsca i tytuły:

  • Tytuł i odznakę Mistrzowski dywizjon ogniowy WR OPK – zdobył 46 doar 4 BA OPK – dowódca kpt. Franciszek BUJALSKI.
  • Tytuł i odznakę Najlepszy oficer naprowadzania WR – zdobył ppor. Jan NIEWIŃSKI.
  • Tytuł i odznakę Najlepsza obsługa RSWP – zdobyła obsługa 45 doar 4 BA OPK.
  • Tytuł i odznakę Najlepsza obsługa startowa – zdobyła obsługa 46 doar 4 BA OPK.

11 i 12 października

Święto Wojska Polskiego. Przededniu Święta Ludowego Wojska Polskiego w Sztabie Korpusu odbyła się akademia i zbiórka stanów osobowych sztabu i pododdziałów podległych. Wręczono tradycyjnie odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. Uroczystość odbyła się w sali kina LOTNIK.

12 października

Awans generalski dowódcy korpusu. Przewodniczący Rady Państwa PRL prof. Henryk JABŁOŃSKI w BELWEDERZE wręczył akt nominacyjny na stopień generała brygady Dowódcy 2 Korpusu OPK – Władysławowi HERMASZEWSKIEMU.

14 października

Otwarcie Sali Tradycji 2 Korpusu OPK. Na terenie Sztabu Korpusu w bloku Nr 4 na parterze przygotowano ekspozycję historii korpusu od 1957 r. wraz z elementami powstania LWP wg wytycznych GZP WP. Oficjalne otwarcie zbiegło się z 15-leciem powstania korpusu. W uroczystości uczestniczył Dowódca Wojsk OPK – gen. dyw. pil. Roman PASZKOWSKI i delegacje jednostek tworzących korpus.

Listopad

20 rocznica utworzenia 50 PWL. Pierwotnie warsztaty powstały jako PWL-4 10 DLM OPL w SŁUPSKU. Działalność produkcyjną PWL rozpoczęły w czerwcu 1953 r. Od 1958 r. PWL remontuje samoloty Lim – różnych wersji, a od 1968 r. rozpoczął remont samolotów MiG-21.

Listopad

Wyróżnienia jednostek korpusu przez Dowódcę WOPK. Podsumowując dokonania minionego roku, Dowódca Wojsk OPK za osiągnięcie najlepszych wyników w szkoleniu bojowym i politycznym nagrodził: Pucharem przechodnim: 2 Korpus OPK, 26 plm OPK, 12 prt i 19 leh.

Grudzień

Pomoc Korpusu Polskim Liniom Lotniczym LOT. Szef Sztabu Generalnego WP polecił dowódcy Korpusu wydzielenie do dyspozycji Polskich Linii Lotniczych LOT radiostacji R-140 z obsługą. Dowódca Korpusu polecił z batalionu łączności 28 plm OPK wydzielić radiostacje R-140 wraz z obsługami. Obsługi zabezpieczały utrzymanie łączności radiowej w relacji ZIEMIA – SAMOLOT na trasie: WARSZAWA – KANADA – USA. Obsługi niezawodnie zabezpieczyły łączność na każdym etapie lotu samolotu LOT.

Ocena minionego roku.

Wojska Korpusu wykonały na poziomie dobrym postawione zadania w rozkazie Dowódcy Wojsk OPK na br.

Wojska Radiotechniczne i WRE. Utrzymano w wysokiej sprawności sprzęt i w wysokiej gotowości zmiany bojowe. Na ogólną ilość 53 celów kontrolnych, wykryto 52 – 98%. Na ogólną ilość 374 celów powietrznych w czasie ćwiczeń i treningów – wykryto 367 celów – 98,1%. Inspekcja Sił Zbrojnych oceniła 13 prt na ocenę dobrą (3,68).

Lotnictwo Myśliwskie. Przydzielony limit nalotu jednostkom lotniczym do listopada wykonano: Na zadania szkolno-bojowe w 88%, na zadania w ćwiczeniach w 85%. Najwyżej oceniono 26 plm OPK, ponadto piloci pułku przeszkolili 15 pilotów w WOS Wlot na samolot MiG-21. Wszyscy szkoleni absolwenci osiągnęli zaplanowany poziom wyszkolenia uzyskując III klasę pilota.

Wojska Rakietowe i Artyleria. Zreorganizowano 26 dt 4 BA OPK, tworząc na jego bazie szkołę podoficerską, szkolącą specjalistów montażu oaz dystrybucji paliwa i utleniacza dla dywizjonów 4 i 26 BA OPK. Pododdziały 26 BA OPK podczas Inspekcji Sił Zbrojnych uzyskały ocenę dobrą. Dwa dywizjony 4 BA OPK – 46 i 45 wywalczyły I i II miejsce w finałach zawodów rakietowo-strzeleckich.

Szkolenie Ogólnowojskowa i działalność metodyczna. Weszły już do tradycji prowadzone przez Zastępcę ds. Liniowych Korpusu płk. dypl. Zbigniewa BADOCHY kursy instruktorskie dla dowódców batalionów (równorzędnych), kadry pionu liniowego co kwartał. Efekty były już widoczne w tegorocznej Inspekcji. Systematycznie podnosi się sprawność fizyczna składu osobowego korpusu. Inspekcja oceniła ją już na 4.07 (dobrze). Występujące pododdziały w uroczystościach wojskowych na różnym szczeblu bardzo dobrze zaprezentowały wyszkolenie musztry zespołowej i pojedynczego żołnierza.