Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1966.

Luty

Zmiany organizacyjne i strukturalne w plm. Rozpoczęto przeprowadzanie zmian organizacyjnych i strukturalnych we wszystkich pułkach lotnictwa myśliwskiego korpusu zgodnie z wprowadzonym nowym etatem.

Inspekcja Sił Zbrojnych Dowództwa i Sztabu Korpusu. Rozpoczęła się inspekcja prowadzona przez Głównego Inspektora Szkolenia MON w Sztabie i pododdziałach bezpośrednio podległych. Inspekcja zbiegła się z rozpoczęciem ćwiczenia z wojskami Korpusu, co znacząco wpłynęło na dyscyplinę i terminowość przeprowadzonych sprawdzianów i strzelań oraz egzaminów teoretycznych głównie wśród kadry dowództwa i sztabu, a przede wszystkim na ich wyniki. Zdecydowaną większość kontrolowanych działów oceniono na dobrze za wyjątkiem wyszkolenia ogólnowojskowego, które oceniono na niedostatecznie.

Jednostronne, wieloszczeblowe ćwiczenie z wojskami Korpusu. Od 15 do 19 bm. Główny Inspektor Szkolenia MON przeprowadził ćwiczenie w trzech etapach równocześnie z prowadzoną inspekcją dowództwa i Sztabu. Ćwiczenie charakteryzowało się bardzo dużym rozmachem operacyjnym angażującym wszystkie siły i środki bojowe Korpusu.

Wojska radiotechniczne celem poprawy istniejącego pola wykrywania obiektów powietrznych musiały wykonać manewr na nowe pozycje bojowe, aż 62% RLP, które wydzielały 48% RL. Manewr w bardzo brudnych warunkach atmosferycznych (mgła i gołoledź) oraz w nocy.

Cztery dywizjony rakietowe 60 BA OPK wykonały manewr na pozycje zapasowe.

W lotnictwie, aż 7 eskadr lotniczych przebazowało się na lotniska zapasowe, skąd wykonywały przydzielone zadania bojowe wraz z pozostałymi siłami pozostałymi na lotniskach zasadniczych. Jedynie 25 plm działał całością sił z zasadniczego lotniska. Pododdziały techniczne plm, brt, bz, ddl – wykonywały ogromną pracę, manewrując setkami pojazdów i sprzętu dla zabezpieczenia manewrujących pododdziałów bojowych. Ten ogromny ruch pojazdów różnego przeznaczenia odbył się bezawaryjnie, bezwypadkowo i wyznaczonym czasie. To musi imponować !!!

W ćwiczeniu do przechwycenia celów kontrolnych poderwano ogółem 306 grup samolotów LM w składzie 485 samolotów. Przechwycono 98 celów powietrznych, co stanowiło 84%.

Pododdziały 60 BA OPK na 42 cele – jednego nie ostrzelały, pododdziały artylerii lufowej plot przepuściły dwa cele.

Pododdziały 12 i 13 brt wykryły aż 116 celów na 117 w składzie 148 samolotów. Prowadzonych dobrze bez przerw było 91 celów, a z przerwami 25 celów powietrznych. Rozmach operacyjny ćwiczenia, ilość zaangażowanych sił i środków do odparcia 117 celów powietrznych był największy po II Wojnie Światowej na terenie Polski. Ćwiczenie udowodniło, że Dowództwo i Sztab Korpusu wraz z podległymi wojskami są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia skutecznych działań bojowych z potencjalnym nieprzyjacielem.

6 maj – 1 czerwiec

Przygotowanie i praktyczne strzelanie pociskami R-3S. Szefostwo Wojsk Lotniczych Wojsk OPK przeprowadziło w 26 plm OPK przygotowanie pilotów do praktycznego strzelania do celów powietrznych działających nad morzem z pocisków klasy p-p typu R-3S z samolotów MiG-21. Celami były: RM-3 i bomby SAB-100-75. W przygotowaniu i strzelaniu praktycznym udział wzięli piloci ze wszystkich plm Wojsk OPK. Uzyskano wiele wniosków organizacyjnych i praktycznych, które wykorzystywano w szkoleniu pilotów w następnych latach.

18 czerwca

Uruchomienie dalekopisu szyfrującego. Na WŁ Korpusu uruchomiono pierwszy dalekopis szyfrujący typu DALIBOR, w relacji sztab 2 Korpusu – Sztab Wojsk OPK. Uruchomienie dalekopisu szyfrującego w znaczący sposób poprawiło operatywność i znaczne skrócenie czasu przekazywanej niejawnej korespondencji między sztabami i meldunków sytuacyjnych.

21 lipca

Udział pilotów Korpusu w Centralnej Defiladzie Wojskowej. Dla uczczenia 1000-lecia powstania Państwa Polskiego i 21 rocznicy powstania PRL odbyła się Centrala Defilada Wojskowa w WARSZAWIE. W części lotniczej udział wzięło 62 pilotów z plm Korpusu lecących na samolotach Lim-2, Lim-5, MiG-19 i MiG-21. Za znaczący udział w obchodach przygotowujących uroczystości powstania 1000-lecia Państwa Polskiego odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego otrzymały: Dowództwo 2 KOPK, 25 plm OPK i 129 spa OPK.

12 października

Uroczystości z okazji Święta LWP. Na boisku WAG Korpusu odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Święta LWP. Duża część kadry, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników cywilnych otrzymała odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, a kadra i żołnierze awanse na wyższy stopień wojskowy. Wieczorem odbył się bal w kawiarni GKO podczas, którego gen. bryg. Tadeusz KREPSKI z większością uczestników balu spełniał (podnosił) toasty w różnej intencji.

28 października

Zmarł, w CSK WAM w ŁODZI, pierwszy dowódca Korpusu OPL OK gen. bryg. pil. Michał JAKUBIK. Pogrzeb Generała odbył się 31.10.1966 r. w WARSZAWIE na cmentarzu Powązkowskim z ceremoniałem wojskowym.

16 listopada

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 plm OPK. Obowiązki dowódcy 26 plm OPK zdał: mjr pil. Stanisław STALICKI, obowiązki objął: mjr pil. Czesław BIL.

Listopad

Dowództwo Wojsk OPK podsumowało współzawodnictwo w szkoleniu. Wśród plm OPK III miejsce zajął 11 plm OPK w DEBRZNIE, wśród doar OPK I miejsce zajął 26 dtar w BIESZKOWICACH z 60 BA OP, a wśród jednostek zaopatrzenia II miejsce zajęła 3 SSLT w GRUDZIĄDZU.

23 grudnia

Przekazanie obowiązków Szefa Oddziału Zaopatrzenie Korpusu. Obowiązki Szefa Oddziału Zaopatrzenia 2 Korpusu OPK zdał: płk Antoni MAZURKIEWICZ, obowiązki objął: płk Henryk ANDRASIAK.

31 grudnia

Powołanie komisji historycznej. Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy 2 Korpusu OPK zarządzeniem Nr PF 110 z dnia 31.12.1966 r. powołał komisję historyczną z zadaniem odtworzenia historii Korpusu i napisania kroniki za lata 1957 do 1966 w składzie:

  • mjr Tadeusz MAĆKOWIAK – Przewodniczący;
  • ppłk dypl. pil. Jacek JĘDROWSKI z Oddziału Wojsk Lotniczych – członek komisji;
  • mjr mgr Roman WÓJCICKI z Wydziału Politycznego – członek komisji;
  • mjr dypl. pil. Edmund WOŹNIAK z Wydziału Operacyjnego – członek komisji;
  • mjr Roman JUSZKIEWICZ z Oddziału WRT – członek komisji;
  • mjr Janusz RAFACZ z Oddziału WRiArt – członek komisji;
  • mjr dypl. Bolesław SŁONIEC z Oddziału Zabezpieczenia Materiałowego – członek komisji;
  • kpt. mgr Stanisław WALUSIAK z Wydziału Politycznego – członek komisji.

Ocena minionego roku.

Rok minął na ciężkiej pracy organizacyjno-szkoleniowej w jednostkach bojowych trzech rodzajów wojsk korpusu. W szkoleniu jednostki 1 i 3 Korpusu odebrały nam część medalowych miejsc. Mimo to dyżurne siły i środki utrzymały bardzo wysoką gotowość ludzi i sprzętu oraz dobre wyszkolenie. Cele kontrolne wykryto, rozpoznano i przechwycono przed planowanymi celami. Ćwiczenie z wojskami w lutym może i musi każdemu wojskowemu i laikowi zaimponować rozmachem operacyjnym, a szczególnie przygotowaniem organizacyjnym dowództw i sztabów wszystkich jednostek, a przede wszystkim poświęceniem, wyszkoleniem i hartem ducha szeregowych żołnierzy i ich bezpośrednich przełożonych.