Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1959

9 stycznia

W wykonaniu wytycznych szkolenia bojowego DWL i OPL OK na rok szkolny 1958/59 z dniem 9 stycznia na szczeblu 2 Korpusu OPL utworzono grupy szkolenia specjalistycznego.

10 stycznia

Rozkazem nr 06 z dnia 10 stycznia Dowódca 2 Korpusu OPL rozkazał dowódcy 11. plm OPL ppłk. pil. Jerzemu Bażanow zdać, a kpt. pil. Zenonowi Zielezinski przyjąć obowiązki dowódcy 11. plm OPL.

26 stycznia

W dniu 26 stycznia odbyła się III Konferencja Partyjna 2 Korpusu OPL. Stan: 925 członków partii, w tym 72 kandydatów. Na konferencji obecnych było 62 delegatów reprezentujących 21 POP. W konferencji m.in. brali udział:

 • gen. bryg. Ziemiński – Główny Kwatermistrz WP;
 • ppłk Leszczyński – Sekretarz KP WL i OPL OK;
 • ppłk Ceglarek – przedstawiciel Zarządu Politycznego WL i OPL OK.

Referat: „Zadania organizacji partyjnych w kampanii przedzjazdowej” wygłosił sekretarz KP Korpusu mjr Romuald Nalewają. Nowego komitetu nie wybierano. Komitet Partyjny 2 Korpusu OPL m.in. zajmował się:

 • rozwinięto pracę partyjną nad realizacją uchwał III Zjazdu PZPR;
 • przeprowadzono spotkania członków partii z delegatami biorącymi udział w III Zjeździe;
 • rozwinięto pracę partyjną na odcinku H i BL;
 • skupiono uwagę POP na problem wyszkolenia bojowego;
 • zagadnienie strat i szkód w mieniu wojskowym było przedmiotem dwóch posiedzeń KP z udziałem rady wojskowej korpusu;
 • przeprowadzono dwie narady aktywu partyjnego na temat pracy stanowisk dowodzenia jednostek oraz bieżących zadań organizacji partyjnych.

10-19 marca

W dniach 10-19 marca w Warszawie toczyły się obrady III Zjazdu PZPR. Uchwały III Zjazdu spotkały się z wielkim poparciem kadry i żołnierzy jednostek 2. Korpusu OPL. Delegatem na III Zjazd został wybrany na Konferencji partyjnej Wojsk Lotniczych i OPL OK dowódca 2. sbrt mjr Kazimierz Kosmowski.

15 marca do 30 kwietnia

Od 15 marca do 30 kwietnia zostały przeprowadzone eliminacje zespołów artystycznych w jednostkach Korpusu. W trakcie przeprowadzonych eliminacji poszczególne zespoły zajęły: pierwsze miejsce – 11 plm OPL, drugie miejsce – 25 plm OPL i trzecie miejsce – 8 sbrt.

20 kwietnia

Rozkazem nr 060 z dnia 20 kwietnia Dowódca 2 Korpusu OPL rozkazał czpo dowódcy 11. plm OPL mjr pil. Zenonowi Zieleziński zdać, a kpt. pil. Zdzisławowi Kozik przyjąć obowiązki dowódcy 11. plm OPL.

Zgodnie z rozkazem MON z dniem 20 kwietnia, obowiązki Szefa Oddziału Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego 2. Korpusu OPL objął ppłk Antoni Mazurkiewicz.

5-7 maja

W dniach 5-7 maja Minister Obrony Narodowej wraz z Szefem Sztabu Generalnego oraz grupą generałów i starszych oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej dokonał przeglądu Sztabu i oddziałów 2. Korpusu OPL. W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że:

 • osiągnięto postępy w pracy partyjno-wychowawczej, wyszkoleniu, dyscyplinie i dbałości o regulaminowy porządek wewnętrzny;
 • Sztab Korpusu systematycznie prowadzi pracę rad lotniczo-metodycznych, skierowaną na podstawowe problemy szkolenia lotniczego;
 • wśród personelu latającego istniała dążność do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zarządzone ćwiczenie w 11. i 25. plm OPL mające na celu sprawdzenie gotowości do przechwycenia samolotu kontrolnego dało podstawy do stwierdzenia, że:

 • dotychczasowy system pracy SD plm w naprowadzaniu samolotów na przechwycenie celu powietrznego przez strefę naprowadzenia nie jest zadawalający, ogranicza udział dowódcy pułku w dowodzeniu samolotami w powietrzu, nie dając jednocześnie pełnowartościowego /w dotychczasowym rozwiązaniu/ dowodzenia przez strefę;
 • praca dowódcy pułku lotniczego ogranicza się do wydawania komendy startu samolotów i zabezpieczenia lądowania, a nie uwzględniała w ogóle wstępnego naprowadzenia ze względu na brak bieżących danych o sytuacji powietrznej w strefie wstępnego naprowadzenia (dane o sytuacji z SD Korpusu przybywają z opóźnieniem około 6 minut).

Ponadto stwierdzono stosunkowo dużą dysproporcję w realizacji planu szkolenia lotniczego (np. 26 plm OPL wykonał do 1 maja br 70 % planu – nalatując 1.773 godziny, a 28 plm OPL w tym samym czasie tylko 28 % planu).

18-25 maja

W dniach 18-25 maja Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło ćwiczenie szkieletowe ze środkami łączności pod nazwą „Pomorze”. W ćwiczeniu tym obok Sztabu brały udział wszystkie jednostki 2. Korpusu OPL, Mimo skomplikowanego przebiegu ćwiczenia, ćwiczący stanęli na wysokości zadania. W pracy przejawiła się twórcza inicjatywa, ofiarność i chęć jak najlepszego wykonania zadania. Wspólnym wysiłkiem całego kolektywu Korpus z postawionego zadania wywiązał się należycie osiągając ocenę dobrą. Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK rozkazem nr pf 68 z dnia 12 czerwca br. nagrodził dowództwo 2 Korpusu OPL.

Pierwsza dekada maja

W pierwszej dekadzie maja Dowództwo Korpusu nawiązało współpracę z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych rozmów postanowiono utrzymywać ścisłą współpracę na odcinku partyjnym, młodzieżowym i sportowym oraz dokonywać wymiany doświadczeń między personelem inżynieryjno-technicznym naszej jednostki a ZNTK. Opracowano ramowy plan pracy, w którym m.in. ujęto w/w zagadnienia. W wyniku współpracy zorganizowano zawody strzeleckie, w których brało udział zakładowe koło LPŻ. Począwszy od 1 maja kadra Sztabu Korpusu brała czynny udział w manifestacji 1-majowej wraz z robotnikami ZNTK

3 czerwca

W dniu 3 czerwca zakończył się turnus przeszkolenia pilotów przechwytujących na samolotach Mig-19pm w ZSRR.

3 lipca

W dniu 3 lipca turnus przeszkalający ukończyli piloci na samolotach Mig-19pw WSP. Z jednostek Korpusu przeszkolono 7 pilotów. Do sierpnia br. formowano w 28. plm OPL eskadrę przechwytywaczy.

4 lipca

Dowódca 2 Korpusu OPL rozkazem nr 0110 z dnia 4 lipca rozkazał ppłk dypl. Piotrowi Podhajski przekazać czasowe pełnienie obowiązków szefa sztabu Korpusu ppłk Mikołajowi Andrzejukowi i wprowadzić go w tok pracy.

10 lipca

W dniu 10 lipca w okolicach Solca Kujawskiego wybuchł groźny pożar lasu. Do akcji gaszenia pożaru skierowane zostały pododdziały 136 spa OPL pod dowództwem por. Zenona Nowaka i ppor. Czesława Rejowskiego. W gaszeniu pożaru wyróżnił się pododdział ppor. Rejowskiego, który został nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej.

13 lipca

Rozkazem nr 0107 z dnia 13 lipca Dowódca Korpusu rozkazał cz.p.o. dowódcy 19 Eskadry Holowniczej kpt. Stasiak zdać, a mjr. pil. Zdzisławowi Strelau przyjąć obowiązki dowódcy 19 Lotniczej Eskadry Holowniczej.

14 lipca

W związku z wprowadzeniem ubioru stadowego na wyposażenie kadry Wojsk Lotniczych i OPL OK rozkazem nr 16/DWL z dnia 14 lipca Dowódca Wojsk Lotniczych ustalił zasady okoliczności noszenia ubiorów poszczególnych rodzajów.

19 lipca

W dniu 19 lipca na teranie przyległym do Huty „Szczecin” odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego dla 129 spa 0PL. W imieniu załogi huty, jej dyrektor przekazał sztandar gen. Jakubikowi, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej, przekazał go dowódcy 129 spa 0PL mjr. Mieczysławowi Wasąg. W uroczystości obok załogi huty, wziął udział sekretarz KP Korpusu mjr Mieczysław Nalewaja oraz przedstawiciele Dowództwa Artylerii OPK płk Dobrzański i mjr Drabent.

W dniu 19 lipca o godz. 22.58, szer. W. i szer. B. z 8. Dywizji Lotnictwa Szturmowego w Bydgoszczy, samowolnie wytoczyli z hangaru samolot P–2 i po zapuszczeniu silnika wystartowali. Dezerterzy wybrali pogodę niebezpieczną dla lotów, lecz sprzyjającą ucieczce /noc, pełne zachmurzenie/. Startu i lotu w kierunku północno-zachodnim dokonali bez świateł pozycyjnych na wysokości 1500 – 150 m. Szer. Józef Jarosz, pełniący służbę w sekcji Ruchu Lotniczego na lotnisku Bydgoszcz o godz. 22.59 powiadomił Stanowisko Dowodzenia 2 Korpusu OPL. Odpowiedzialny dyżurny SD 2 K0PL kpt. nawig. Wiktor Awgul właściwie ocenił sytuację i natychmiast przedsięwziął środki mające na celu wykrycie i przechwycenie dezerterów. 0 godzinie 23.06 operator RLS P-3a IŁLP – 222 szer. Eugeniusz Dębski wykrył pilotowany przez dezerterów samolot w rejonie Bydgoszczy. Mimo pełnego zachmurzenia, burzy, deszczu i zamglenia o godz. 23.13 z lotniska Debrzno /l1 plm/ wystartował dyżurny samolot Lim-2 pilotowany przez por. pil. Jana Szczepańskiego, którego naprowadzał na cel PPN 11 plm OPL. Samolot myśliwski kilkakrotnie przelatywał w rejonie celu. Następnie zarządzono patrolowanie myśliwców wzdłuż wybrzeża morskiego przez samoloty 34 plm Marynarki Wojennej i 25 plm OPL. 0 godzinie 00.06 z lotniska Debrzno wystartował por. pil. Eugeniusz Maćkowski. Jakkolwiek pilot nie mógł dostrzec samolotu dezertera – jego manewry powietrzne bezpośrednio położyły kres dalszej ucieczce, ponieważ samolot P-2 wpadł w strugi odrzutowca i stracił sterowność. W rezultacie tego samolot P-2 spadł w lesie w okolicy miejscowości Łobez ulegając zniszczeniu. W dniu następnym dezerterów ujął patrol milicji obywatelskiej. Za sprawne zdecydowane działanie w nocy, w bardzo trudnych warunkach meteorologicznych Dowódca Wojsk Lotniczych wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o przyznanie odznaczeń państwowych pilotom: por. Maćkowskiemu i por. Szczepańskiemu, którzy bezpośrednio położyli kres ucieczce dezerterów oraz dla nawig. PPN 11 plra OPL por. Straszkiewicza, który dokładnie doprowadził do kilkakrotnego zbliżenia się myśliwców do celu.

Za ofiarne wykonanie zadania bojowego w nocy z 19 na 20 lipca w trudnych warunkach meteorologicznych Dowódca Wojsk Lotniczych nagrodził białą bronią boczną:

 • kpt. pil. Zygmunta Trzeciak i por. pil. Ryszarda Nowakowski – pilotów 25 plm OPL;
 • płk dypl. nawig. Marcina Dziudę i kpt. nawig. Wiktora Awgul za czujne pełnienie dyżuru bojowego, sprawne kierowanie podległym sobie personelem i zabezpieczenie wykonania rozkazów Dowódcy Wojsk Lotniczych.

Za dokładną pracę na wskaźnikach radiolokacyjnych, prowadzenie celu powietrznego i własnych myśliwców w nocy zostali nagrodzeni:

 • szer. Eugeniusz Dębski, który pierwszy wykrył cel – 14 dniowym urlopem i zegarkiem;
 • st. szer. Romuald Rataj z RLS P-10 m. Debrzno 10-dniowym urlopem i zegarkiem;
 • szer. Zenon Piechowiak z RLS P-10 m. Debrzno 10-dniowym urlopem i zegarkiem.