Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1958

1958 r.

Rok 1958 zapisał się w historii 2 Korpusu OPL jako rok intensywnego szkolenia i wejścia jednostek w system Obrony Przeciwlotniczej PRL. Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK 2 Korpus otrzymał następujące zadanie bojowe:

 • zapewnić osłonę obiektów politycznych, przemysłowych i wojsk oraz baz morskich w rejonie północna i zachodnia granica PRL od m. Kryłowo do m. Górzyca, Ujście, Radziejów, Olsztyn, Kryłowo;
 • być w gotowości do osłony okrętów Marynarki Wojennej PRL na morzu. Ponadto zwrócić szczególną uwagę na obronę następujących rejonów i miast:
  • baz morskich Gdynia – Gdańsk i Hel;
  • m. Szczecin i Bydgoszcz;
  • mostów kolejowych i drogowych na rz. Wisła, Noteć, Warta i Odra.

Jednostki 2 Korpusu OPL przystąpiły do wykonywania postawionych zadań mając na wyposażeniu następujące uzbrojenie i sprzęt:

a) Lotnictwo myśliwskie: samoloty Lim-2, Lim-5 i Mig-17p oraz samoloty szkolne Jak-li, samoloty łącznikowe Po-2 oraz transportowy samolot AN-2. Samoloty myśliwskie umożliwiały przechwytywanie celów lecących z prędkością dodźwiękową (około 1000-1100 km/godz). Samolot Mig-17p był wyposażony w stacje radiolokacyjną, która umożliwiała przechwytywanie celów w nocy i w chmurach;
b) Jednostki artylerii: posiadały na uzbrojeniu armaty przeciwlotnicze średniego kalibru 85 mm wz. 39 z przelicznikiem artyleryjskim PUAZO-3, które umożliwiały prowadzenie skutecznego ognia do celów obserwowanych optycznie (do celów niewidocznych ogień zaporowy) lecących na wysokości do 8.000 m i z prędkością do 150 m/sek.;
c) Wojska radiotechniczne: posiadały na uzbrojeniu i wyposażeniu radiolokacyjne stacje P-3a, P-8, P-10 i P-20, które zabezpieczały dolny pułap wykrycia 2.000 m oraz górny pułap wykrycia do 12.000 m.

Do najistotniejszych wydarzeń 1958r zaliczono:

W dniu 27 stycznia została powołana centralna podkomisja wynalazczości i racjonalizacji przy dowództwie 2 Korpusu OPL pod przewodnictwem płk Leona Szurka.

W dniu 29 stycznia odbyła się I Konferencja Partyjna 2 Korpusu OPL. Stan organizacji partyjnej wynosił ogółem 826 towarzyszy, w tym 129 kandydatów PZPR. Na konferencji było obecnych 75 delegatów reprezentujących 20 POP. Referat pt. „Węzłowe problemy pracy partyjnej w organizacjach partyjnych Korpusu” wygłosił mjr Wacław Giżycki. Sekretarzem KP Korpusu wybrany został mjr Romuald Nalewają. Komitet partyjny nakierował pracę w kierunku właściwego ustawienia organizacji partyjnych w nowej strukturze organizacyjnej.

2-5 kwietnia

W dniach 2-5 kwietnia Sztab Generalny przeprowadził ćwiczenia na mapach na temat: „Organizacja operacji obronnej Frontu w początkowym okresie wojny bez styczności z nieprzyjacielem oraz prowadzenie operacji we współdziałaniu z działającymi w przodzie sąsiednimi związkami operacyjnymi”. Temat dla Wojsk Lotniczych i OPL OK: „Organizacja, planowanie i prowadzenie operacji przeciwlotniczej w początkowym okresie wojny”. W ćwiczeniu obok Lotnictwa Operacyjnego wzięły udział jednostki 2 Korpusu OPL. Korpus występował jako 41 KOPL, który był reprezentowany przez grupę operacyjną pod kierownictwem gen. bryg. pil. Michała Jakubika

25-27 kwietnia

W dniach 25-27 kwietnia w garnizonie lotniczym Słupsk, odbyły się pierwsze zawody sportowe jednostek Korpusu. W poszczególnych konkurencjach pierwsze miejsca zdobyły następujące jednostki:

 • podnoszenie ciężarów – 129 sna OPL;
 • tenis stołowy – 8 sbrt;
 • szachy – 129 spa OPL.

28 marca

Szef Sztabu Wojsk Lotniczych zarządzeniem nr 042/Sztab z dnia 28 marca 1958r. dla SD 2 Korpusu OPL oraz 2,8 i 9 sbrt m.in. postawił następujące zadania:

 • prowadzić nieprzerwaną obserwację i rozpoznanie sytuacji powietrznej celem wykrycia na czas środków napadu powietrznego i rozpoznania nieprzyjaciela oraz ciągłej obserwacji ich działalności;
 • zabezpieczyć działanie bojowe własnego lotnictwa myśliwskiego poderwanego na przechwycenie celów powietrznych;
 • powiadamiać natychmiast siły i środki OPL o celach powietrznych;
 • prowadzić kontrolę i zabezpieczenie wykonywania lotów planowych.

Postawione zadania wykonywać we współdziałaniu z wojskami radiotechnicznymi sąsiadów. Wykrywanie, obserwację i rozpoznanie sytuacji powietrznej prowadzić w odpowiedzialnym sektorze obserwacji dla wysokości lotu 1000 m : Nordenbork, Olsztyn, Radziejów, Wronki i Górzyca siłami i środkami: 2 sbrt RLP nr nr 221 – Grudziądz, 222 – Chojnice, 223 – Pruszcz Gdański, 225 – Bydgoszcz, 8 sbrt RLP nr nr 281 – Ustka, 282 – Choczewo, 283 – Gdynia, 284 – Pieniężnica, 285 – Zegrze Pomorskie, 9 sbrt RLP nr nr 291 – Stargard, 292 – Kołczewo, 293 – Kołobrzeg, 294 – Wałcz i 295 – Dębno.

30 marca

W dniu 30 marca została zakończona budowa Stanowiska Dowodzenia 2 Korpusu OPL w m. Bydgoszcz oraz SD 2,8 i 9 sbrt. Za duży wkład pracy Dowódca KOPL nagrodził oficerów w/w SD.

19-30 maja

W celu podniesienia gotowości bojowej w dniach 19-30 maja 1958r. zostali przeszkoleni w CSL Modlin na samolotach Mig-17p i Mig-19p: 8 pilotów z 26 plm OPL i 4 pilotów z 28 plm OPL.

26 maja

W dniu 26 maja w czasie lotu w 28 plm OPL na samolocie Lim-2 w zwykłych warunkach meteorologicznych w dzień, pil. por. Hieronim Grzelecki stwierdził defekt silnika (urwanie łopatki turbiny). Pilot przerwał wykonywanie zadania lądując na lotnisku bez uszkodzenia sprzętu. Za prawidłowo podjętą decyzję oraz wykazanie opanowania w powietrzu Dowódca Wojsk Lotniczych rozkazem nr 0141/DWL z dnia 10.07.1958r. nagrodził w/w pilota.

22 maja

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 07/0rg. z dnia 22 maja dowódca 2 Korpusu OPL zarządzeniem nr 052 z dnia 9 czerwca zarządził sformowanie 37. Szkolnej Kompanii Samochodowej w m. Grudziądz.

15-19 czerwca

W dniach 15-29 czerwca w Lesznie odbyły się VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata organizowane przez Aeroklub PRL. Przeprowadzone w dniu otwarcia mistrzostw pokazy wojskowego lotnictwa bojowego wzbudziły powszechny podziw i uznanie. Za dobre opanowanie sprzętu i mistrzowski pilotaż na samolocie bojowym Prezes Rady Ministrów wyróżnił nagrodą kpt. pilota Franciszka Sokołowskiego – inspektora techniki pilotażu 2 Korpusu OPL.

20-28 czerwca

W dniach 20-28 czerwca odbyły się manewry w czasie których m.in. uruchomiono nowy system dowodzenia obroną przeciwlotniczą obszaru kraju. Wykonanie tych przedsięwzięć wymagało dużego wysiłku i ofiarnej pracy składu osobowego. Za bardzo dobre wykonanie zadania Dowódca Wojsk Lotniczych rozkazem nr 0147/DWL z dnia 16 lipca wyróżnił oficerów naszego korpusu.

9 lipca

Celem rozwinięcia pracy metodycznej w 2. Korpusie OPL nad podniesieniem poziomu szkolenia, rozkazem nr 0115 z dnia 9 lipca Dowódca 2, Korpusu OPL powołał do działalności Radę Metodyczną Korpusu.

20 sierpnia

W dnia 20 sierpnia odbyła się II Konferencja Partyjna 2 Korpusu OPL. Stan organizacji ogółem 1.083 towarzyszy, w tym 136 kandydatów. Na konferencji było obecnych 82 delegatów reprezentujących 21 POP. Referat pt. „Stan pracy partyjnej w 2 Korpusie OPL i wytyczenie zadań na przyszłość” wygłosił sekretarz KP mjr Romuald Nalewają. W okresie od I do II konferencji Komitet Partyjny Korpusu zajmował się m.in.:

 • realizacją uchwał XII Plenum KG PZPR;
 • dyscypliną służbową i partyjną członków partii;
 • udziałem i rolą członków partii w wyszkoleniu bojowym i politycznym;
 • problemami pracy ideologicznej w organizacjach partyjnych;
 • praca KP i organizacji partyjnych przed III Zjazdem PZPR;
 • zagadnieniami związanymi z budową Szkół – 1000 Lecia.

29 sierpnia

W dniu 29 sierpnia, w czasie przeprowadzanych IV Zawodów Łączności Wojsk Lotniczych i OPL OK w konkurencji rozwijania i obsługi radiostacji zespół łączności, 2 Korpusu OPL zdobył III miejsce.

10 października

Dowódca 2 Korpusu OPL rozkazem nr 0161 z dnia 10 października powołał nieetatowe komisje badania higieny i Bezpieczeństwa Lotów w Sztabie i podległych jednostkach 2 Korpusu OPL.

31 października

W czasie zawodów bojowych Oddziałów Artylerii OPL OK w dniu 31 października 2 bateria 129 spa OPL pod dowództwem por. Jerzego Łupkowskiego zajęła II miejsce.

26 listopada

Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK nr 014/Org. z dnia 26 listopada w skład 2 Korpusu OPL została przyjęta 10 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego.

18 grudnia

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK nr 016/Org. z dnia 18 grudnia, została przyjęta w skład 2 Korpusu OPL 19 Eskadra Holownicza.

Grudzień

Podstawowe zadania na rok szkolny 1957/1958 przez jednostki 2 Korpusu OPL zostały wykonane. Do najistotniejszych osiągnięć zaliczono:

 • w Lotnictwie Myśliwskim:
  • osiągnięto dobre wyniki w strzelaniu do celów naziemnych i powietrznych;
  • w przygotowaniu do lotów w większym stopniu stosowano zasady metodyczne wg poradnika „Jak organizować loty „;
  • inspekcja jesienna wykazała zadawalający poziom przeprowadzonych ćwiczeń taktyczno-bojowych;
  • w szkoleniu naziemnym plan wykonano prawie w 90 %.
 • w Artylerii OPL:
  • letnia szkoła ognia przyniosła pułkom dobre wyniki w strzelaniu artyleryjskim;
  • grupy operacyjne poważnie zgrały się w pracy bojowej;
  • sztaby nabrały praktyki w organizacji osłony małych obiektów przed uderzeniami z powietrza.
 • w Jednostkach Radiotechnicznych:
  • obsługi RLP osiągnęły zadawalający poziom wyszkolenia w zwijaniu i rozwijaniu RLS oraz przebazowaniu ich na zapasowe stanowiska;
  • dowódcy sbrt nauczyli się dowodzić pododdziałami w warunkach skomplikowanej sytuacji bojowej.