KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz, tel. 52 378 22 30


Bydgoszcz.16.02.2012r.


REGULAMIN

zawodów sportowo-obronnych o Puchar Marszałka Wojew. Kuj. – Pom. i Puchar Prezesa Kuj.- Pom.

Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP organizowanych w dniu 27.04.2012 r. 1. Cel zawodów:

Współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej.

 1. Organizator Zawodów:

W imieniu Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP:

Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego: Wiceprezes Zarządu – Edmund Łączny.

 1. Współpracujący:

1. Brygada Logistyczna i Komenda Garnizonu Bydgoszcz.

 1. Termin i Miejsce Zawodów:

 • Zawody odbędą się 27.04.2012 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy.

 • Przybycie uczestników strzelania na strzelnicę garnizonową do godz.9.30.

 • Do godz. 10.00 obowiązek zgłoszenia obecności drużyn do komisji organizacyjnej na strzelnicy (namiot nr 1). Po tym czasie ostatecznie lista komputerowa zostaje zamknięta.

 1. Prowadzący strzelanie:

Imię i nazwisko……………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………

 1. Uczestnicy:

Drużyny 3-osobowe wytypowane przez koła i inne organizacje społeczne z grona swoich członków.

Uwaga: w zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy ze strzeleckich klubów sportowych.

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia o uczestnictwie w zawodach, koła ZŻ WP i inne zaproszone do zawodów organizacje, winny zgłosić w dowolnej formie, do biura Zarządu Wojewódzkiego do dnia 19.04.2012r.

Po zgłoszeniu uczestnictwa w zawodach (namiot nr 1). Nazwiska uczestników zostaną wpisane na listę komputerową. Drużynie i zawodnikom zostaną nadane numery komputerowe. Każdy zawodnik otrzyma kartę uczestnictwa na której będzie nazwisko, imię, numer drużyny i numer zawodnika.

 1. Warunki zawodów:

Strzelanie z pistoletu wojskowego – broń krótka VIST,(Puchar Prezesa Zarz. Wojew.)

- Odległość 25 m, cel figura bojowa nr 23p.

- Postawa strzelecka stojąc (zezwala się strzelać trzymając pistolet oburącz).

- 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych.

Strzelanie z kbs wz 96 Beryl.(Puchar Marszałka Wojew. Kuj. – Pom.)

- Odległość 100 m, cel figura bojowa nr 23p, ogień pojedynczy, postawa strzelecka leżąc.

- Strzelanie w postawie leżącej z wykorzystaniem podpórki (czas nieokreślony)

- 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych.

 1. Przebieg zawodów:

Zawodnicy zgłaszają się na osiach strzelania w dowolnej kolejności z dowolnych drużyn (ilość zawodników w zmianie zależna od ilości stanowisk na osi). Sędziowie nadzorują przestrzeganie kolejności na rubieży wyjściowej wg opisu tarczy, na której wpisu dokonuje tarczowy: nr osi, nr drużyny i nr zawodnika zgodnie z kartą uczestnictwa np. (6) 3/8. (6) - nr osi, 3 - nr drużyny, 8 - nr zawodnika.

Na komendę kierownika strzelania zmiana oddaje 3 strzały próbne, następnie 10 strzałów ocenianych.

 1. Sposób oceny wyników i prowadzenia dokumentacji.

W trakcie zawodów będzie prowadzona indywidualna i zespołowa kwalifikacja, zgodnie z przepisami PZSS oraz ustaleniami niniejszego regulaminu.

Po zakończeniu strzelania poszczególnych zmian, sędzia na osi przekazuje wszystkie tarcze przez łącznika do Sędziego w namiocie sędziowskim (namiot nr1). Sędzia Główny zakreśla przestrzeliny poszczególnych strzelających, wypisuje je na tarczy, podpisuje potwierdzając wynik i podaje operatorowi komputera.

Przy równej ilości punktów wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który ma więcej przestrzelin wyżej punktowanych. Przy jednakowej ilości przestrzelin wyżej punktowanych o kolejności zawodnika decydować będzie sędzia główny na podstawie miejsca przestrzelin (centralność dziesiątek).

Zawodnicy mogą mieć wgląd na swoje tarcze tylko na wniosek kierownika drużyny za zgodą i w obecności Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Operator wprowadza do programu komputera wyniki na podstawie numeru drużyny i numeru zawodnika. Po wprowadzeniu wyników każdej zmiany, operator wyniki dotychczasowych strzelań z ustaloną komputerowo kolejnością drużyn i zawodników, wyświetla na ekranie znajdującym się w punkcie wyświetlania wyników strzelania (namiot nr 2).

Po wszystkich strzelaninach ostateczne wyniki obliczone i wydrukowane komputerowo, podpisuje Komisja Sędziowska i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Organizacyjnej.

 1. Uwaga: - Drużyny spóźniające się ze względu na opóźnienie transportu, mogą do godz. 10.15 zgłaszać uczestnictwo telefonicznie.

- Na początku strzelania wyświetlane wyniki mogą być niepełne.

- Do pomieszczenia sędziów i operatorów w czasie trwania zawodów wstęp wzbroniony.

- Reklamacje należy składać tylko do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

- Jakiekolwiek zmiany w trakcie zawodów mogą być dokonywane jedynie za wiedzą Przew. Zespołu Org. Zawodów.

 

Prezes Zarządu

 

płk. dypl. w st. spocz. Józef Mól[ Powrót do wiadomości... ]