Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2023

wpis w: Fotoreportaże | 0

W dniu 10 marca 2023 r. odbyło się w restauracji „Cztery pory” Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Głównymi punktami tegorocznego walnego zebrania były:
– sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok,
– wybory do władz Stowarzyszenia na nową kadencję 2023-2027 – Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej,
– zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia na 2023 rok”.

Na Walne Zebranie przybyło 28 spośród 84 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie o godzinie 17:00, zebranie rozpoczęto w drugim terminie, pół godziny później zgodnie ze Statutem. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

O godzinie 17:30 Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie przywitaniem wszystkich przybyłych członków. Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia było oddanie czci byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania został wytypowany, jako Przewodniczący Walnego Zebrania, ppłk st.spocz. Czesław HRUT. Na protokolanta zebrania wytypowany został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło treści przedstawionych sprawozdań oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. W tym momencie, w związku z zakończeniem kadencji 2019-2023, Prezes Stowarzyszenia złożył na ręce Przewodniczącego Walnego Zebrania mandat Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ustępujący Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG złożył serdecznie podziękowania za pracę, wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wręczył Pamiątkowe podziękowania. Członkowie Stowarzyszenia  brawami uhonorowali odchodzący Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Walne zebranie przyjęło uchwałę o zmniejszeniu składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Następnie wyłoniono kandydatów do władz Stowarzyszenia i przeprowadzono pod nadzorem Komisji skrutacyjnej wybory.

Prezesem Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027 został ppłk w st. spocz. Wiesław KOSICKI.

W wyniku kolejnych głosowań Walne Zebranie wybrało nowy Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027, w składzie:
1. ppłk w st. spocz. Czesław HRUT;
2. ppłk rez. Marek BŁASZCZAK;
3. ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

Walne Zebranie dokonało także wyboru członków nowej Komisji Rewizyjnej.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – ppłk w st. spocz. Zbigniew NOWAKOWSKI;

Rezultaty wyborów i głosowań udokumentowane zostały w protokole Komisji Skrutacyjnej. Po odczytaniu protokołu Walne Zebranie pogratulowało nowo wybranym członkom władz Stowarzyszenia. W ostatnim głosowaniu Walne Zebranie Członków jednogłośnie zatwierdziło „Plan pracy Stowarzyszenia na 2023 rok”.

Zgodnie ze zwyczajem Stowarzyszenia Prezes wręczył Jubilatom okolicznościowe dyplomy gratulacyjne.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich obecnych na Spotkanie Koleżeńskie.