Fotoreportaż z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia w dniu 18.01.2019 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

Tekst ppłk rez. Czesław HRUT

Zdjęcia ppłk w st. spocz. Stanisław RÓŻAŃSKI

 

W dniu 18 stycznia 2019 r., w gościnnej restauracji „Cztery pory…” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Głównymi punktami tegorocznego walnego zebrania były:
– sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok,
– wybory do władz Stowarzyszenia na nową kadencję 2019-2023 – Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia,  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej,
– zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia na 2019 rok”.

Na Walne Zebranie przybyło 41 spośród 93 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie o godzinie 16:30, zebranie rozpoczęto w drugim terminie, pół godziny później. To jest statutowy warunek, by Walne Zebranie było prawomocne.

O godzinie 17:00 Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie przywitaniem wszystkich przybyłych członków.

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia jest oddanie czci byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę. Niestety i tym razem przyszło wspomnieć pamięć kilku żołnierzy. Szczęśliwie, od poprzedniego Walnego Zebrania, nikt z członków Stowarzyszenia nie opuścił nas na zawsze. Przykro żegnać kolegów ze służby. Cześć ich pamięci!!!

Po chwili zadumy Walne Zebranie kontynuowało obrady. Do grona członków Stowarzyszenia, na podstawie złożonej deklaracji, dołączył nowy kolega. Legitymację i znaczek Stowarzyszenia wręczył Prezes Stowarzyszenia, a Walne Zebranie oklaskami serdecznie powitało nowego Członka Stowarzyszenia.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania został wytypowany, jako Przewodniczący Walnego Zebrania, ppłk rez. Czesław HRUT. Na protokolanta zebrania wytypowany został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Dalsze prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Walnego Zebrania, który w pierwszej kolejności przedstawił członkom propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Powołana została także Komisja Uchwał i Wniosków .

Jak co roku, przyszedł czas na podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2018 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia. W tym samym czasie na ekranie, w formie prezentacji komputerowej, zobrazowane zostały przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie w 2018 roku. W sprawozdaniu merytorycznym Prezes Stowarzyszenia szczegółowo przedstawił i ocenił zrealizowane w 2018 roku przedsięwzięcia w działalności organizacyjnej, proobronnej i sportowo-rekreacyjnej, społecznej oraz finansowej i socjalnej. Z powodów niezależnych od Zarządu nie wszystkie przedsięwzięcia ujęte w planie pracy na 2018 rok zostały zrealizowane. W końcowej części sprawozdania Prezes Stowarzyszenia przedstawił wnioski i zalecenia do dalszej działalności Stowarzyszenia oraz zadania dla Zarządu i członków Stowarzyszenia na 2019 rok. Ważnym wnioskiem jest zachęcanie członków do licznego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych wielkim wysiłkiem i społecznie przez Zarząd. Kolejne wnioski dotyczą zwiększenia dyscypliny opłacania składek członkowskich przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej oraz intensywniejszego propagowania działalności Stowarzyszenia w celu mocniejszej integracji byłych żołnierzy i pracowników służących w dowództwie i jednostkach 2. KOP.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2019 rok przedstawił Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2018 rok został zamknięty na zadowalającym dodatnim saldzie. Na zakończenie Skarbnik złożył wniosek o przeksięgowanie dodatniego salda finansów Stowarzyszenia na 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, który pozytywnie ocenił realizację zadań przez Zarząd zarówno w działalności merytorycznej jak i finansowej. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za działalność w 2018 roku.

W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło treści przedstawionych sprawozdań oraz udzieliło absolutorium Zarządowi, co dla członków ustępującego Zarządu było wyrazem docenienia przez wszystkich Członków Stowarzyszenia włożonego przez nich trudu w realizację zadań statutowych i wynikających z „Planu pracy Stowarzyszenia na 2018 rok”.

W tym momencie, w związku z zakończeniem kadencji 2015-2019, Prezes Stowarzyszenia złożył na ręce Przewodniczącego Walnego Zebrania mandat Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


Jako ustępujący Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG złożył serdecznie podziękowania, w uznaniu zasług za pracę, wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wręczył Pamiątkowe listy z podziękowaniami oraz symboliczne upominki. Członkowie Stowarzyszenia gromkimi brawami uhonorowali odchodzący Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie przystąpiło do wytypowania kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. Rozpoczęły się wybory na funkcję Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie jednogłośnie przegłosowało, że wybory i wszystkie głosowania odbywać się będą w trybie jawnym.

Po wytypowaniu przez Walne Zebranie kandydatów na poszczególne funkcje, wybrana została Komisja Skrutacyjna. Na funkcję Prezesa Stowarzyszenia członkowie zgłosili kandydaturę płk w st. spocz. Krzysztofa ZAŁÓG. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji w kolejnej kadencji. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyniku głosowania pod czujnym okiem komisji skrutacyjnej, jednogłośnie zdecydowało, że w kolejnej kadencji 2019-2023 funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełnić będzie płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG.

Nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia serdecznie podziękował zebranym za zaufanie i ponowny wybór. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nadal sprawnie kierować Stowarzyszeniem, wykorzystując doświadczenie zdobyte przez poprzednie 6 lat pełnienia funkcji Prezesa.

W wyniku kolejnych głosowań Walne Zebranie wybrało nowy Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023, w składzie:
1. ppłk rez. Czesław HRUT;
2. ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
3. ppłk w st. spocz. pil. Janusz NIEWIADOMY;
4. st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI;
5. ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC;
6. ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.
Wyznaczenie na poszczególne funkcje w Zarządzie nastąpi podczas pierwszego posiedzenia nowego Zarządu, zaplanowanego na dzień 29 stycznia 2019 r.

Walne Zebranie dokonało także wyboru członków nowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023 zostali wybrani:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – płk rez. Marek DRUMOWSKI;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – ppłk w st. spocz. Zbigniew NOWAKOWSKI;
3. Członek Komisji Rewizyjnej – st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK.

Rezultaty wyborów i głosowań udokumentowane zostały w protokole Komisji Skrutacyjnej. Po odczytaniu protokołu Walne Zebranie gromkimi brawami pogratulowało nowo wybranym członkom władz Stowarzyszenia.

W czasie, gdy Komisja Skrutacyjna opracowywała protokół, Przewodniczący Zebrania kontynuował prowadzenie zebrania i poprosił członków o składanie wolnych wniosków i rozpoczęcie dyskusji.
W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę zwalniającą z obowiązku opłacania składek członkowskich przez 4 członków. Zatwierdzono także wniosek Skarbnika o przeksięgowanie salda finansowego na kolejny rok i przyjęto plan finansowy Stowarzyszenia na 2019 rok.

W ostatnim głosowaniu Walne Zebranie Członków jednogłośnie zatwierdziło „Plan pracy Stowarzyszenia na 2019 rok” (patrz zakładka „Plan pracy SŻPiS 2. KOP”).

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Przewodniczący Zebrania ppłk rez. Czesław HRUT poinformował o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG podziękował wszystkim przybyłym członkom za aktywny udział w zebraniu, w wyborach i w głosowaniach.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich obecnych na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.