Fotoreportaż z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego w dniu 19.01.2018 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

zdjęcia: Czesław Hrut, Adam Pawłowski, Stanisław Różański

W dniu 19 stycznia 2018 r. w restauracji „Cztery Pory…” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Głównym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok oraz zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia na 2018 rok”.

Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

Członkowie i stanowisko komputerowe gotowe do Walnego Zebrania.

Na Walne Zebranie o godzinie 16.30 przybyło 40 spośród 88 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie – pół godziny później. To jest statutowy warunek, by Walne Zebranie było prawomocne.

Sekretarz Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Edward Strzelecki sprawdza obecność członków na Walne Zebranie.

O godzinie 17.00 Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie serdecznym przywitaniem wszystkich przybyłych członków. Kilku członków dotarło jeszcze na zebranie i ostatecznie w obradach uczestniczyło 46 osób.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie.

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia jest oddanie czci członkom Stowarzyszenia i byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie od poprzedniego walnego zebrania. Również tym razem, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, wszyscy obecni członkowie w skupieniu uczcili minutą ciszy tych, którzy odeszli na zawsze w 2017 roku.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania, w roli Przewodniczącego Walnego Zebrania, został poproszony ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Na protokolanta zgłoszony został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC udaje się na miejsce pełnienia obowiązków Przewodniczącego Walnego Zebrania.

Powołana została również Komisja Uchwał w składzie:

  • płk rez. Wiesław TELEP,
  • ppłk rez. Tadeusz ĆWIK,
  • st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK.
Członkowie Komisji Uchwał podczas pracy.

Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC, w pierwszej kolejności przedstawił pod głosowanie propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie.

Głównym punktem Walnego Zebrania jest sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok, składające się z części merytorycznej i finansowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku przedstawił Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Prezentację komputerową do sprawozdania wyświetlał Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław HRUT.

Prezes Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

W sprawozdaniu merytorycznym Prezes Stowarzyszenia przedstawił i ocenił zrealizowane w 2017 roku przedsięwzięcia w działalności organizacyjnej, proobronnej i sportowo-rekreacyjnej, społecznej oraz finansowej i socjalnej.

Z powodów niezależnych od Zarządu nie wszystkie przedsięwzięcia ujęte w planie pracy na 2017 rok zostały zrealizowane. Ze względu na brak przepisów wykonawczych z resortu obrony narodowej nie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia.

We wnioskach końcowych sprawozdania Prezes Stowarzyszenia wskazał najważniejsze zadania dla Zarządu i członków Stowarzyszenia na 2018 rok. To, między innymi, zachęcenie wszystkich członków do licznego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych wielkim wysiłkiem i społecznie przez Zarząd.

W 2018 roku przypada ważna rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości. Prezes Stowarzyszenia zaapelował do aktywnego uczestnictwa wszystkich członków w organizowanych wydarzeniach i uroczystych obchodach tego święta.

Prezes Stowarzyszenia podziękował serdecznie wszystkim członkom Zarządu za ogromny wkład w przygotowanie i realizację wszystkich przedsięwzięć w 2017 roku.

W kolejnym wniosku Prezes zaakcentował, że każdy członek Stowarzyszenia, deklarował się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia. Jednym z obowiązków statutowych jest regularne opłacanie składek członkowskich przeznaczanych wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia. Dla osób zalegających ze składkami proponuje się następujące wyjścia: uregulować zaległości lub złożyć do Zarządu krótkie pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2018 rok przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2017 rok został zamknięty na dodatnim saldzie.

Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, który pozytywnie ocenił działalność merytoryczną i finansową Zarządu Stowarzyszenia oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI przedstawia sprawozdanie z działalności komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za realizację zadań statutowych i wynikających z „Planu pracy Stowarzyszenia na 2017 rok”.

Kolejnym ważnym punktem Walnego Zebrania było zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2.KOP na 2018 rok”. Projekt planu zaprezentował Prezes Stowarzyszenia.

Po uwzględnieniu kilku propozycji i niewielkich korektach, plan został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło „Plan pracy Stowarzyszenia ŻPiS na 2018 rok”.

Zatwierdzony plan pracy na 2018 rok dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Prezesa Stowarzyszenia przedstawia projekt „Planu pracy na 2018 rok”.

O zabranie głosu poprosił ppłk w st. spocz. Stanisław KOWALSKI, teść zmarłego gen. dyw. Mieczysława KACZMARKA. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował za udział w pogrzebie w Toruniu w imieniu własnym i rodziny. Bardzo dziękował za udział w pogrzebie licznej grupy członków Stowarzyszenia oraz delegacji z wieńcem w kształcie szachownicy od Stowarzyszenia.

Ppłk w st. spocz. Stanisław KOWALSKI składa podziękowania.

W wolnych wnioskach wystąpił st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI z informacją o podjęciu przez Radę Osiedla Błonie, której jest członkiem, działań w celu przeniesienia kamienia pamiątkowego o stacjonowaniu Dowództwa 2.KOP przy ul. Szubińskiej 105, przed ogrodzenie terenu wojskowego, by był ogólnie dostępny i widoczny. Kolejną inicjatywą Rady Osiedla Błonie jest ustawienie samolotu wojskowego na postumencie w Parku 2. KOP.

Prezes Stowarzyszenia przeanalizuje wraz z Zarządem możliwe rozwiązania dla tych inicjatyw.

St. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI z informacją o inicjatywach Rady Osiedla Błonie.

O zabranie głosu poprosił płk w st. spocz. Zygmunt SALATA, przekazując serdeczne życzenia i pozdrowienia dla uczestników Walnego Zebrania od byłego Dowódcy 2. KOP gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryka PIETRZAKA.

Kolejne serdeczne życzenia przekazał płk w st. spocz. Tadeusz KLESZCZEWSKI od byłego Szefa Wydziału Eksploatacji WRiA 2. KOP płk. w st. spocz. Zdzisława TOŁŁOCZKO.

Prezes Stowarzyszenia odczytał treść pisma okolicznościowego, przesłanego na adres Stowarzyszenia przez I Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała SIKORĘ.

Członkowie obecni na Walnym Zebraniu podziękowali za serdeczne słowa i życzenia gromkimi oklaskami.

Na zakończenie Walnego Zebrania, tradycyjnie, Prezes Stowarzyszenia wręczył okolicznościowe życzenia obecnym na zebraniu jubilatom:

  • z okazji 70. urodzin ppłk. w st. spocz. Marianowi JAROSZEWICZOWI,
  • z okazji 75. urodzin ppłk. w st. spocz. Jerzemu POPIELI,
  • z okazji 83. urodzin płk. w st. spocz. Zenonowi ŻYRO,
  • z okazji 86. urodzin płk. w st. spocz. Jerzemu HOLIKOWI.

Jubilaci otrzymali także serdeczne brawa oraz osobiste gratulacje i życzenia od uczestników zebrania.

Życzenia dla jubilatów wręcza Prezes Stowarzyszenia. Od prawej: ppłk w st. spocz. Marian JAROSZEWICZ, ppłk w st. spocz. Jerzy POPIELA, płk w st. spocz. Jerzy HOLIK, płk w st. spocz. Zenon ŻYRO.

Na zakończenie Przewodniczący Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC poinformował członków o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim członkom za aktywny udział w zebraniu .

Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.

Bezpośrednio po Walnym Zebraniu rozpoczęło się Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie SŻPiS 2.KOP. Na początku Prezes Stowarzyszenia powitał przybyłych i złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne, a następnie wzniósł toast za pomyślność Stowarzyszenia. Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyły osoby z którymi współpracujemy. Tym razem zaszczycił nas Dowódca 22 ODN płk Arkadiusz SYPNIEWSKI, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszcz Jan SZOPIŃSKI, Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie Robert KUFEL.

Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego wznoszą toast za pomyślność Stowarzyszenia.

Na uczestników spotkania czekał stół szwedzki z ciepłymi daniami, napojami i zimnymi przekąskami, by nabrać sił na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie po tak wyczerpującym Walnym Zebraniu.

Stół szwedzki.

Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich uczestników spotkania na środek sali wjechał wózek z przepięknym białym tortem z logo Stowarzyszenia.

Wjazd tortu.
Tort z logo Stowarzyszenia z bliska.
Sztuczne ognie na torcie.

Dopiero po pewnej chwili kelner dostał przyzwolenie na pokrojenie tak pięknego tortu. Prawie każdy chciał mieć zdjęcie całego tortu.

Chwila na fotografowanie.
Czas krojenia tortu.
Tort, tak jak świetnie wyglądał, tak i świetnie smakował.

Dalszy bieg spotkania rządził się już swoimi prawami, jak to zwykle bywa w miłym gronie dobrych kolegów. Przygotowane potrawy przez obsługę restauracji „Cztery Pory…” wszystkim smakowały. Warto więc w takich spotkaniach uczestniczyć, by osobiście posmakować pysznych potraw i doświadczyć świetnej atmosfery.

Czas na coś konkretnego.
Czas na wspólne zdjęcia.
Czas na wspólne rozmowy.
Czas na wspólne toasty.

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękują wszystkim członkom za przybycie i udział w tegorocznym Walnym Zebraniu oraz w Noworocznym Spotkaniu Koleżeńskim.

Serdeczne podziękowania składamy także Kierownikowi i obsłudze goszczącej nas restauracji „Cztery Pory…” za elegancki wystrój, zabezpieczenie techniczne, niesamowitą niespodziankę w postaci tortu i smaczne potrawy.

Po tak udanym spotkaniu serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach i spotkaniach ujętych w planie pracy Stowarzyszenia i organizowanych przez Zarząd w 2018 roku.