Fotoreportaż z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego w dniu 20.01.2017 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 20.01.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 14.04.2017 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut

W dniu 20 stycznia 2017 r. w restauracji „Cztery Pory” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Głównym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia na 2017 rok”.

Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

Walne Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG o godzinie 16:30 serdecznym przywitaniem wszystkich przybyłych członków. Na Walne Zebranie przybyło 48 członków Stowarzyszenia.

OLYMPUS DI Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie. GITAL CAMERA

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia jest oddanie czci członkom Stowarzyszenia i byłym żołnierzom 2 KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie od poprzedniego walnego zebrania. Również tym razem, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, wszyscy członkowie obecni na Walnym Zebraniu w skupieniu uczcili minutą ciszy tych, którzy odeszli na zawsze w 2016 roku:

Członkowie Stowarzyszenia:

 • płk w st. spocz. Leon HASIAK,
 • mjr rez. Jacek TWARDOWSKI.

Żołnierze 2 KOP:

 • płk w st. spocz. Marian BERGANDER,
 • płk w st. spocz. Wawrzyniec BOCZAN,
 • ppłk w st. spocz. Jerzy GIRNDT,
 • płk rez. Ryszard KOWAL,
 • płk w st. spocz. Ryszard PACHOLEC.
Minuta ciszy dla uczczenia żołnierzy 2.KOP, którzy odeszli na wieczną wartę.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania, w roli Przewodniczącego Walnego Zebrania, został poproszony ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Na protokolanta zgłoszony został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.

Przewodniczący Walnego Zebrania w pierwszej kolejności przedstawił pod głosowanie propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie.

Na potrzeby walnego zebrania powołana została Komisja Uchwał w składzie:

 • Pani Danuta RÓŻAŃSKA,
 • płk rez. Wiesław TELEP,
 • ppłk w st. spocz. Bogdan BĄK.
Komisja Uchwał.

Głównym punktem każdego Walnego Zebrania Członków jest sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za miniony rok, składające się z części merytorycznej i finansowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku zreferował Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Prezentację komputerową do sprawozdania wyświetlał Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław HRUT.

Na pierwszym planie od lewej: Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC, Protokolant Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI, przy komputerze Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław Hrut.

Prezes Stowarzyszenia w sprawozdaniu merytorycznym przedstawił i ocenił zrealizowane w 2016 roku przedsięwzięcia w działalności organizacyjnej, proobronnej i sportowo-rekreacyjnej, społecznej oraz finansowej i socjalnej.

Z powodów niezależnych od Zarządu nie wszystkie przedsięwzięcia ujęte w planie pracy na 2016 rok zostały zrealizowane. Były to przedsięwzięcia zaplanowane we współpracy z 2.RWT SP i Związkiem Żołnierzy WP.

We wnioskach końcowych Prezes Stowarzyszenia wskazał zadania dla Zarządu i Stowarzyszenia na 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem godnego uczczenia zbliżającej się X rocznicy powstania Stowarzyszenia. Uroczystość rocznicową zaplanowano na dzień 9 czerwca.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2017 rok przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2016 rok został zamknięty na zadowalającym dodatnim saldzie. Niemniej, Skarbnik w swoim wystąpieniu stwierdził, że kilkunastu członków Stowarzyszenia nie opłaca statutowych składek członkowskich od kilku już lat. Kwestie obowiązków członka Stowarzyszenia, również w zakresie składek, regulują zapisy Statutu Stowarzyszenia w §14 i §15 pkt 4.

Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku przedstawił Członek Komisji Rewizyjnej st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK, który pozytywnie ocenił działalność Zarządu i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2016 roku.

Członek Komisji Rewizyjnej st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK referuje sprawozdanie z działalności komisji.

W wyniku głosowania Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za realizację zadań statutowych i wynikających z „Planu pracy Stowarzyszenia na 2016 rok”.

W wolnych wnioskach poruszona została sprawa uiszczania składek przez członków Stowarzyszenia, którzy z uwagi na różne okoliczności, głównie związane z podeszłym wiekiem, trudną sytuacją finansową i stanem zdrowia, nie mogą uczestniczyć w spotkaniach koleżeńskich i organizowanych przedsięwzięciach. Do opracowania konkretnej propozycji w tej sprawie Walne Zebranie zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Sekretarz Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI, który zwrócił uwagę członków na los dwóch byłych żołnierzy 2.KOP, przebywających obecnie w Domu Seniora w Rynarzewie. Są to: członek Stowarzyszenia płk w st. spocz. Zenon SZYMAŃCZAK (88 lat) oraz były adiutant Dowódcy 2.KOP chor. w st. spocz. Grzegorz SIERADZKI. Głos w tej sprawie zabrał także gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING i wspólnie zaapelowali o odwiedzanie kolegów w Rynarzewie.

Od pewnego czasu kilku członków Stowarzyszenia odwiedza naszych kolegów w Domu Seniora, więc znana jest ich sytuacja zdrowotna i warunki pobytu. W tych trudnych momentach życia kontakt ze środowiskiem żołnierskim jest im bardzo potrzebny. Wielką radość sprawiają im odwiedziny kolegów, wspieranie ich choćby dobrym słowem, drobnymi upominkami, czy fotografiami z poprzednich odwiedzin. Nikt z nas nie wie kto i kiedy takich odwiedzin może będzie wyczekiwał.

Ze względu na ciężki stan zdrowia i trudną sytuację zgłoszona została prośba o wsparcie finansowe leczenia oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla chor. w st. spocz. Grzegorza SIERADZKIEGO. Chorującego na stwardnienie zanikowe boczne można wesprzeć poprzez przekazanie 1% podatku lub poprzez dobrowolne wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” z dopiskiem „Grzegorz Sieradzki 583/S”. Szczegóły w załącznikach:
sieradzki-kamizelka-drenzaowa
sieradzki-stwardnienie-boczne

Gdy Komisja Uchwał pracowała nad projektami uchwał, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręczył okolicznościowe życzenia obecnym na zebraniu jubilatom:

 • z okazji 85. urodzin płk. w st. spocz. Jerzemu HOLIKOWI,
 • z okazji 82. urodzin płk. w st. spocz. Zenonowi ŻYRO.
Życzenia dla jubilatów wręcza Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Od prawej: płk w st. spocz. Zenon ŻYRO, płk w st. spocz. Jerzy HOLIK.

Komisja Uchwał zakończyła opracowywanie projektów uchwał, które odczytała Pani Danuta RÓŻAŃSKA. W wyniku dyskusji uzgodniono ostateczny teks uchwał, a następnie uchwały zostały poddane pod głosowanie i przyjęte przez Walne Zebranie.

Pozostał jeszcze jeden ważny punkt Walnego Zebrania, jakim jest zatwierdzenie „Planu pracy Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2.KOP na 2017 rok”. Projekt planu zaprezentował Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław Hrut. Po niewielkich korektach, plan został dopracowany i poddany pod głosowanie.

Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut przedstawia projekt „Planu pracy na 2017 rok”.

W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło „Plan pracy Stowarzyszenia ŻPiS na 2017 rok”.

Na zakończenie Walnego Zebrania Przewodniczący Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC poinformował członków o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował wszystkim przybyłym członkom za udział w zebraniu i zaprosił na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.

Rozpoczynając spotkanie Prezes Stowarzyszenia złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim członkom Stowarzyszenia, a następnie wzniósł toast za pomyślność Stowarzyszenia.

Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego z lampkami szampana wznoszą toast za pomyślność Stowarzyszenia.

Na uczestników spotkania czekał stół szwedzki z ciepłymi daniami i zimnymi przekąskami, by nabrać sił na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie po wyczerpującym Walnym Zebraniu.

Dalszy bieg spotkania rządził się już swoimi prawami, jak to zwykle bywa w gronie dobrych kolegów. Dość trudno wszystko opisać, dlatego warto w takich spotkaniach uczestniczyć, by osobiście doświadczyć świetnej atmosfery.

Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego przy wspólnym stole.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Walnego Zebrania i Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego zamieszczonych w galerii [galeria foto].

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękują wszystkim członkom za aktywny udział w tegorocznym Walnym Zebraniu oraz w Noworocznym Spotkaniu Koleżeńskim.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach i spotkaniach ujętych w planie pracy Stowarzyszenia i organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2017 roku.