Fotoreportaż z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego w dniu 15.01.2016 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 23.02.2016 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 23.02.2016 r.
Zdjęcia: Zbigniew Rajmann i Czesław Hrut

Slajd nr 1. Wyk. Czesław Hrut.

W dniu 15 stycznia 2016 r., w restauracji “Tango” w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 23, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Głównym punktem tegorocznego walnego zebrania było sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok oraz zatwierdzenie “Planu pracy Stowarzyszenia na 2016 rok”.

Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

Na Walne Zebranie przybyło 46 spośród 94 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie – pół godziny później. To jest statutowy warunek, by Walne Zebranie było prawomocne. O godzinie 16:30 Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie serdecznym przywitaniem wszystkich przybyłych członków.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie.

Zwyczajem już walnych zebrań Stowarzyszenia stało się, że pierwszym punktem porządku zebrania jest oddanie czci członkom Stowarzyszenia i byłym żołnierzom 2 KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie od poprzedniego walnego zebrania. Niestety, tym razem także kilka nazwisk zostało umieszczonych na klepsydrze. Jeszcze dzień przed tegorocznym zebraniem grupa kilkunastu członków Stowarzyszenia uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej i pożegnała płk. w st. spocz. Leona HASIAKA.

W związku z powyższym, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, wszyscy członkowie obecni na Walnym Zebraniu w wielkim skupieniu uczcili minutą ciszy tych, którzy odeszli na zawsze w 2015 i na początku 2016 roku:

Klepsydra.
Minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Po chwili zadumy i refleksji Prezes Stowarzyszenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku zebrania, jakim było wręczenie legitymacji i znaczków nowym członkom Stowarzyszenia. Tym razem legitymacje i znaczki Stowarzyszenia z rąk Prezesa odebrali:

– ppłk w st. spocz. Andrzej DARGACZ;
– mjr Witold KROPKOWSKI.

Wprawdzie są to członkowie już z pewnym stażem, jednak z różnych przyczyn nie było wcześniej sposobności na wręczenie tych ważnych dla każdego członka Stowarzyszenia przedmiotów. Walne Zebranie oklaskami pogratulowało już od tego momentu w pełni uposażonym członkom Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia wręcza legitymację i znaczek Stowarzyszenia ppłk. w st. spocz. Andrzejowi DARGACZOWI.
Prezes Stowarzyszenia wręcza legitymację i znaczek Stowarzyszenia mjr. Witoldowi KROPKOWSKIEMU.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania został poproszony, w roli Przewodniczącego Walnego Zebrania, ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Na protokolanta zebrania wytypowany został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zebrania w pierwszej kolejności przedstawił członkom pod głosowanie propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Przy mikrofonie Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.
Protokolant Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI (trzeci od lewej).

Wybrana została także Komisja Uchwał w składzie:

– płk rez. Wiesław TELEP;
– ppłk w st. socz. Marian JAROSZEWICZ;
– mjr Witold KROPKOWSKI.

Jak co roku, przyszedł czas na podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG referuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.

W tym samym czasie na ekranie prezentowane były slajdy obrazujące poszczególne wydarzenia i przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2015 roku. Prezentację komputerową do sprawozdania i całego zebrania opracował Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT.

Slajd nr 3. Wyk. Czesław Hrut.
Za stanowiskiem komputerowym Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT (pierwszy od lewej).

Prezes Stowarzyszenia w sprawozdaniu przedstawił zrealizowane w 2015 roku przedsięwzięcia w działalności organizacyjnej, proobronnej i sportowo-rekreacyjnej, społecznej oraz finansowej i socjalnej. Pozytywnie została oceniona współpraca Stowarzyszenia z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz stowarzyszeniami w garnizonie Bydgoszcz.

Bardzo udanym i pełnym wrażeń przedsięwzięciem zrealizowanym w 2015 roku, przy dużym organizacyjnym zaangażowaniu Zastępcy Prezesa ppłk rez. Czesława HRUTA, był wyjazd grupy członków i sympatyków Stowarzyszenia na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce na obserwację strzelań rakietowych, w ramach ćwiczenia pk. “Kobuz-15”, wykonywanych przez 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej.

W końcowej części sprawozdania Prezes Stowarzyszenia poinformował członków, że trzy ważne przedsięwzięcia z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2015 rok” zostały ujęte w “Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”. W opinii Zarządu Stowarzyszenia jest to wyraz dużego uznania na tak wysokim szczeblu i przychylności dla działalności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2016 rok przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2015 rok został zamknięty na zadowalającym dodatnim saldzie. Niemniej, Skarbnik w swoim wystąpieniu stwierdził, że kilkunastu członków Stowarzyszenia nie opłaciło w terminie statutowych składek członkowskich. W związku z takim faktem poprosił wszystkich członków o przestrzeganie zapisów Statutu Stowarzyszenia, szczególnie obowiązków członka Stowarzyszenia, zawartych w §14 i §15 pkt 4. W tych punktach określone są również konsekwencje w przypadku zalegania opłacania składek przez dłuższy czas.

Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, który w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił działalność Zarządu i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2015 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI referuje sprawozdanie z działalności komisji.

W wyniku głosowania Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi, co było wyrazem docenienia przez Walne Zebranie włożonego trudu przez członków Zarządu w realizację zadań statutowych i wynikających z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2015 rok”.

W wolnych wnioskach członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK zgłosił wniosek o ograniczenie przez Zarząd ilości wysyłanych listownie zaproszeń do Członków Stowarzyszenia do niezbędnego minimum na rzecz SMS, e-mail bądź powiadomień telefonicznych. Zaproszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia będą wysyłane listownie do każdego członka, jak dotychczas. Zgłoszona została również propozycja maksymalnego kosztu wiązanek pogrzebowych do kwoty 50 zł. Oba wnioski spotkały się ze zrozumieniem potrzeby obniżenia kosztów działalności Stowarzyszenia.

Wnioski składa st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK.

Wniosek złożył także Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING w sprawie zamieszczania w prasie regionalnej i wojskowej klepsydr z kondolencjami dla rodzin zmarłych Członków Stowarzyszenia.

Wniosek składa gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI złożył wniosek o ustalenie wysokości pogotowia kasowego na bieżące wydatki Stowarzyszenia, jakie Skarbik może posiadać w gotówce.

Przedstawione wnioski zostały ujęte w projektach uchwał, do opracowania których przystąpiła Komisja Uchwał.

Na pierwszym planie członkowie Komisji Uchwał podczas pracy.

W przerwie zebrania, gdy Komisja Uchwał pracowała nad projektami uchwał, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręczył okolicznościowe życzenia z okazji 84-tych urodzin płk. w st. spocz. Jerzego HOLIKA.

Życzenia dla jubilata płk. w st. spocz. Jerzego HOLIKA składa Prezes Stowarzyszenia.

Tuż po wręczeniu życzeń jubilatowi o głos poprosił Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT, który na prośbę nieobecnego z powodu choroby płk. w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA wręczył grawerton i życzenia dla płk. w st. spocz. Jerzego HOLIKA z okazji 60. rocznicy mianowania na stopień oficerski wraz z podziękowaniami za wspólne lata służby w 2.KOP. Tak piękne życzenia od kolegi na pewno znajdą zaszczytne miejsce w sercu obdarowanego. Gratulujemy!!!

Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT, w imieniu płk. w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA, przekazuje życzenia i grawerton dla płk. w st. spocz. Jerzego HOLIKA.
Grawerton dla płk. w st. spocz. Jerzego HOLIKA.

Przekazane zostały także serdeczne pozdrowienia od płk. SZAJCZYKA dla wszystkich Członków Stowarzyszenia, co spotkało się z brawami i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

To nie były jeszcze ostatnie miłe akcenty tego wieczoru, ponieważ w dniu obrad Walnego Zebrania trzech Członków Stowarzyszenia obchodziło swoje urodziny. Z tej okazji serdeczne życzenia urodzinowe od Prezes Stowarzyszenia przyjęli:

– ppłk w st. spocz. Marian JAROSZEWICZ – z okazji 68. urodzin;
– ppłk w st. spocz. Mirosław MALICKI – z okazji 66. urodzin; – płk Zygmunt SALATA – z okazji 65. urodzin.

Wszystkim jubilatom odśpiewano radosne tradycyjne “100 lat!!!”.

Komisja Uchwał właśnie zakończyła swoje prace nad uchwałami, które odczytał mjr Witold KROPKOWSKI. W wyniku dyskusji i uzgodnieniu korekt tekstowych, uchwały zostały poddane pod głosowania i przyjęte przez Walne Zebranie.

Treści projektów uchwał odczytuje członek Komisji Uchwał mjr Witold KROPKOWSKI.

W kolejnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło “Plan pracy Stowarzyszenia na 2016 rok” [ Zobacz plan… ].

Głosowanie nad uchwałami.

Na zakończenie Przewodniczący Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC poinformował o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował wszystkim przybyłym członkom za aktywny udział w zebraniu i zaprosił na drugie przedsięwzięcie tego wieczoru: Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.

Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego zostali poproszeni o zgromadzenie się wokół ustrojonego stołu szwedzkiego.

Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego z lampkami szampana gotowi do wzniesienia toastu za pomyślność Stowarzyszenia.
Uczestnicy Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego z lampkami szampana gotowi do wzniesienia toastu za pomyślność Stowarzyszenia.

Rozpoczynając spotkanie Prezes Stowarzyszenia powitał zaproszonych gości. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili:

– Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI;
– Szef 2. RWT SP ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI;
– Mecenas Stowarzyszenia, Prezes MBroker Ubezpieczeniowy Pan Krzysztof SOSNOWSKI.

Zaproszeni goście. Od lewej: płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI, ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI.

Po powitaniu gości, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia i zaproszonym gościom, a następnie wzniósł toast za pomyślność Stowarzyszenia.

Kolejny toast był za pomyślność jubilatów. To wręcz ewenement w skali wszystkich naszych spotkań, że dokładnie w dniu obrad Walnego Zebrania oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego, aż trzech członków Stowarzyszenia obchodziło swoje urodziny. Do tego zacnego grona jubilatów dołączył jeszcze czwarty jubilat, który miesiąc wcześniej skończył 84 lata. Z tej niecodziennej okazji nie mogło zabraknąć serdecznych życzeń długich lat w zdrowiu i pomyślności dla naszych jubilatów.

Jubilaci przyjmują życzenia od Prezesa Stowarzyszenia i wszystkich uczestników spotkania.

Niezwykle smaczną atrakcją tegorocznego spotkania koleżeńskiego było pieczone prosię, dzielenie którego rozpoczął Prezes Stowarzyszenia.

Prezesa Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG dzieli pieczone prosię.

Dalszy bieg spotkania rządził się już swoimi prawami, jak to zawsze bywa w gronie dobrych kolegów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Walnego Zebrania i Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego zamieszczonych w [ Galerii foto ]. Autor zdjęć w galerii: Zbigniew Rajmann.

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękują wszystkim członkom za aktywny udział w tegorocznym Walnym Zebraniu oraz w Noworocznym Spotkaniu Koleżeńskim.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia do licznego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2016 roku.