Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP w dniu 26.01.2015

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

W dniu 26.01.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w nowym składzie, wybranym przez Walne Zebranie Członków w dniu 16.01.2015 r. W zebraniu uczestniczył także nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia płk rez. Marek DRUMOWSKI.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Od lewej: nowy członek Zarządu st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI, nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ, ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI i ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Od lewej: nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, ppłk rez. Czesław HRUT, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ, ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI i ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.

Przyjęto następujący porządek dzienny posiedzenia Zarządu:

  1. Wyznaczenie członków do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
  2. Analiza „Planu pracy Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na 2015 rok” i ogólne ukierunkowanie do działalności.
  3. Omówienie Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.
  4. Sprawy bieżące.

Głównym punktem pierwszego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia było wyznaczenie członków do pełnienia poszczególnych funkcji w Zarządzie. Wcześniej, w wyniku wyborów w dniu 16 stycznia 2015 r., decyzją Walnego Zebrania Członków na Prezesa Stowarzyszenia wybrany został płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Natomiast, w wyniku dyskusji i uzgodnień w czasie posiedzenia, Zarząd Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-1018 ukonstytuował się następująco:

  • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia – ppłk rez. Czesław HRUT;
  • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia – ppłk w st. spocz. pil. Janusz NIEWIADOMY;
  • Sekretarz – ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI;
  • Skarbnik – ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
  • Członek Zarządu – st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI;
  • Członek Zarządu – ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.

Po dokonaniu tych ważnych ustaleń członkowie Zarządu przystąpili do rozpatrywania pierwszych istotnych spraw dotyczących działalności bieżącej Stowarzyszenia.

Analizując plan pracy na 2015 rok członkowie Zarządu zgłaszali swoje sugestie co do sposobu realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego oraz efektywniejszego popularyzowania Stowarzyszenia w środowisku wojskowym i społeczności lokalnej

Podczas omówienia przygotowania i przebiegu Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego głos zabrali Sekretarz i Skarbnik Stowarzyszenia. Oceniono, że spotkanie było dobrze przygotowane i przebiegło w miłej atmosferze, a należne opłaty zostały terminowo uregulowane. Niemniej, Skarbnik zwrócił uwagę na fakt nieprzybycia na spotkanie ośmiu członków Stowarzyszenia, którzy wcześniej deklarowali swój udział w spotkaniu. Z tego powodu poniesione zostały koszty, ponieważ w restauracji zarezerwowane były miejsca dla wszystkich osób potwierdzających swój udział w spotkaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono, że w zaproszeniach do udziału w kolejnych przedsięwzięciach dołączana będzie informacja, iż potwierdzenie udziału w danym spotkaniu będzie uważane jako zobowiązanie do uiszczenia kosztu uczestnictwa, również w przypadku nieprzybycia na spotkanie z różnych przyczyn. Zgłoszone wcześniej uczestnictwo będzie można odwołać, bez konsekwencji, z 3-dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach organizacyjnych Zarząd postanowił przyjąć zwyczaj składania życzeń imieninowych członkom poprzez stronę internetową Stowarzyszenia. Do sporządzenia wykazu solenizantów i przekazania do administratora strony internetowej, zobowiązany został Sekretarz.

Zarząd Stowarzyszenia podjął również uchwałę o honorowaniu członków-jubilatów Stowarzyszenia z okazji ukończenia 75. roku życia i co kolejne 5 lat – każdorazowo okolicznościowym dyplomem z życzeniami oraz jednorazowo pamiątkowym znaczkiem Stowarzyszenia w etui.

Na koniec ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w trzeciej dekadzie marca br. Głównym punktem porządku posiedzenia będzie postawienie zadań do realizacji zamierzeń II-go kwartału, a w szczególności związanych z przygotowaniem i organizacją zawodów strzeleckich. Podjęte zostaną także działania statutowe w stosunku do osób zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

Na zakończenie posiedzenia Zarządu Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG pogratulował wszystkim członkom wyznaczenia na funkcje w Zarządzie, życząc wszelkiej pomyślności w wypełnianiu zadań statutowych na rzecz Stowarzyszenia, jak również wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

Opracował: ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.