Fotoreportaż z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 16.01.2015 r.

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 02 lutego 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.02.2015 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut i Janusz Niewiadomy

W dniu 16 stycznia 2015 r., w gościnnej restauracji “Cztery pory…” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Głównym punktem tegorocznego Walnego Zebrania były wybory do władz Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-2018 – Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI (pierwszy z lewej przy stole) oraz skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ (pierwszy z prawej) rejestrują członków przybywających na Walne Zebranie.

Na Walne Zebranie przybyło 46 spośród 94 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum, by rozpocząć zebranie w pierwszym terminie o godzinie 16:00, zebranie rozpoczęto w drugim terminie, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, pół godziny później. To jest statutowy warunek, by Walne Zebranie było prawomocne.

Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

O godzinie 16:30 Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie przywitaniem wszystkich przybyłych członków.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia w wielkim skupieniu uczczono minutą ciszy tych, którzy odeszli na wieczną wartę w 2014 i na początku 2015 roku – członków Stowarzyszenia i byłych żołnierzy 2 KOP:

 • Członkowie Stowarzyszenia (2):
  • płk w st. spocz. Paweł SIUDA;
  • gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI.
 • Żołnierze 2 KOP (9):
  • chor. sztab. rez. Janusz STANKIEWICZ;
  • ppłk w st. spocz. Tadeusz PATEK;
  • płk dypl. w st. spocz. Kazimierz KRAWCZYK;
  • ppłk w st. spocz. Henryk CYNKOWSKI;
  • płk inż. w st. spocz. Jan ŚLIWIŃSKI;
  • chor. w st. spocz. Stefan KLIPIŃSKI;
  • ppłk rez. Tadeusz PAWLUKIEWICZ
  • mjr rez. Sylwester WÓJCIK;
  • ppłk w st. spocz. Czesław BURCHACKI.
Odeszli na wieczną wartę. © Czesław Hrut.
Minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli na zawsze.

Po chwilach zadumy i refleksji nastąpił czas realizacji kolejnego punktu Walnego Zebrania. Na podstawie deklaracji, złożonych w okresie od poprzedniego spotkania we wrześniu 2014 r., do grona członków Stowarzyszenia przyłączyło się kilka nowych osób. Legitymacje i znaczki Stowarzyszenia z rąk Prezesa odebrali:

 • ppłk w st. spocz. Stefan GRUSZCZYŃSKI;
 • płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK;
 • st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI.

Walne Zebranie oklaskami powitało nowych Członków Stowarzyszenia.

Prezes i nowi członkowie Stowarzyszenia. Od lewej: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Stefan GRUSZCZYŃSKI, płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK, st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania został wytypowany, jako Przewodniczący Walnego Zebrania, ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Na protokolanta zebrania wytypowany został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Dalsze prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Walnego Zebrania, który w pierwszej kolejności przedstawił członkom pod głosowanie propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Przy mikrofonie Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Za stanowiskiem komputerowym Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT.

Jak co roku, przyszedł czas na podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. W tym samym czasie na ekranie, w formie prezentacji komputerowej przygotowanej z dużą pieczołowitością przez Zastępcę Prezesa ppłk rez. Czesława HRUTA, w układzie chronologicznym zobrazowane zostały wydarzenia i przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie w 2014 roku.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG referuje sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok.

Prezes Stowarzyszenia w sprawozdaniu przedstawił zrealizowane w 2014 roku przedsięwzięcia w poszczególnych działach, podkreślając fakt rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz stowarzyszeniami w garnizonie Bydgoszcz, a także z instytucjami cywilnymi.

Bardzo udanym i pełnym wrażeń przedsięwzięciem zrealizowanym w 2014 roku, przy wielkim organizacyjnym zaangażowaniu Zastępcy Prezesa ppłk rez. Czesława HRUTA, był wyjazd grupy członków i sympatyków Stowarzyszenia na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce na obserwację ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego SZ pk. “Anakonda-14”. Uczestnicy wyjazdu mieli niebywałą okazję obserwować działania wojsk rakietowych obrony powietrznej, włącznie ze strzelaniami przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA i GROM, działania lotnictwa, a także wojsk desantowych i obrony wybrzeża podczas inscenizowanego desantu morskiego. Takie wrażenia na długo pozostaną w pamięci.

W końcowej części sprawozdania Prezes Stowarzyszenia poinformował członków, że trzy ważne przedsięwzięcia z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2015 rok” zostały uwzględnione w “Planie współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”. W opinii Zarządu Stowarzyszenia jest to wyraz dużego uznania i przychylności, na tak wysokim szczeblu, dla działalności Stowarzyszenia. To również możliwość otrzymania wsparcia w organizowanych przez Stowarzyszenie takich przedsięwzięć jak zawody strzeleckie, czy spotkania członków Stowarzyszenia z okazji świąt rodzajów wojsk.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2015 rok przedstawił Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2014 rok został zamknięty na zadowalającym dodatnim saldzie. Niemniej, Skarbnik w swoim wystąpieniu stwierdził, że spory procent członków Stowarzyszenia nie opłaciło w terminie statutowych składek członkowskich. W związku z takim faktem poprosił wszystkich członków o zapoznanie się z zapisami Statutu Stowarzyszenia, szczególnie z obowiązkami członka Stowarzyszenia zawartych w §14 i §15 pkt 4. i konsekwencjami nieopłacania składek przez dłuższy czas.

Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Pierwszy z lewej – członek Zarządu ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY. Pierwszy z prawej – Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI, który w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił działalność Zarządu i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI referuje sprawozdanie z działalności komisji.

W wyniku głosowania Walne Zebranie udzieliło absolutorium, co dla ustępującego Zarządu było wyrazem docenienia przez Członków Stowarzyszenia włożonego trudu w wykonanie zadań statutowych i wynikających z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2014 rok”.

W uznaniu zasług za pracę, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG złożył serdecznie podziękowania wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu. Pamiątkowe listy okolicznościowe z podziękowaniami oraz ryngrafy z logo Stowarzyszenia otrzymali:

 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław HRUT;
 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC;
 • Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI;
 • Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
 • Członek Zarządu płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY;
 • Członek Zarządu ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY.
Podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia dla członków Zarządu.

Ryngrafem uhonorowany został również długoletni pierwszy Prezes Stowarzyszenia, a obecnie Honorowy Prezes Stowarzyszenia, gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING z ryngrafem.

Podziękowania i ryngraf otrzymał także długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI.

Ryngraf i podziękowania odbiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI.

Członkowie Stowarzyszenia, za włożony wysiłek na rzecz Stowarzyszenia, uhonorowali wyróżnionych gromkimi brawami.

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, jak również Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przystąpiło do wytypowania kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018. Rozpoczęły się wybory Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Po wytypowaniu kandydatów na poszczególne funkcje, wybrana została komisja skrutacyjna w składzie:

 • płk w st. spocz. Wiesław WARYLEWSKI;
 • mjr w st. spocz. Jan STALIŃSKI.
Komisja skrutacyjna. Od prawej: mjr w st. spocz. Jan STALIŃSKI, płk w st. spocz. Wiesław WARYLEWSKI.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w wyniku głosowania, pod czujnym okiem komisji skrutacyjnej, jednogłośnie zdecydowało, że Prezesem Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-2018 pozostaje dotychczasowy Prezes płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

Głosowanie.

Nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia serdecznie podziękował zebranym za zaufanie i ponowny wybór. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nadal sprawnie kierować Stowarzyszeniem, wykorzystując doświadczenie zdobyte przez poprzednie 2 lata pełnienia funkcji Prezesa

W wyniku kolejnych głosowań Walne Zebranie wybrało nowy Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018, w składzie:

 • ppłk rez. Czesław HRUT;
 • ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
 • ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY;
 • st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI;
 • ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC;
 • ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

Wyznaczenie na poszczególne funkcje w Zarządzie nastąpi podczas pierwszego posiedzenia nowego Zarządu, zaplanowanego na dzień 26 stycznia 2015 r. (patrz zakładka “Zarząd SŻPiS 2. KOP”).

Walne Zebranie dokonało także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018 zostali wybrani:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – płk rez. Marek DRUMOWSKI;
 • Członek Komisji Rewizyjnej – ppłk w st. spocz. Zbigniew NOWAKOWSKI;
 • Członek Komisji Rewizyjnej – st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK.
Przekazanie obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po środku, w jasnej marynarce, nowy Przewodniczący KR płk rez. Marek DRUMOWSKI.

Rezultaty wszystkich wyborów i głosowań udokumentowane zostały w protokole komisji skrutacyjnej. Wybranym członkom nowych władz Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz Stowarzyszenia, jak również w życiu osobistym.

W kolejnym głosowaniu przyjęta została uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustanowienia odznaki pamiątkowej Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Odznaka pamiątkowa ustanowiona została jako forma wyróżnienia dla podkreślenia szczególnych zasług i dowód uznania dla pracy członków na rzecz Stowarzyszenia. Wzór odznaki i legitymacji oraz regulamin nadawania odznaki pamiątkowej zawarte zostały w załącznikach do uchwały.

W ostatnim głosowaniu Walne Zebranie Członków jednogłośnie zatwierdziło “Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 rok” (patrz zakładka “Plan pracy SŻPiS 2. KOP”).

W wolnych wnioskach miłym akcentem zebrania było wystąpienie płk w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA, który uhonorował pamiątkowym medalem lotniczym płk w st. spocz. pil. Jakuba MOTOŁĘ. Członkowie Stowarzyszenia gromkimi brawami pogratulowali wyróżnionemu.

Pamiątkowy medal lotniczy od płk w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA dla płk w st. spocz. pil. Jakuba MOTOŁY.

W wolnych wnioskach głos zabrał także ppłk rez. Czesław HRUT, przedstawiając członkom Stowarzyszenia apel z prośbą o pomoc, jaki wpłynął do Stowarzyszenia od byłego adiutanta Dowódcy 2. KOP, st. chor. sztab. rez. Grzegorza SIERADZKIEGO, który zmaga się z ciężką chorobą – stwardnienie zanikowe boczne. Wydrukowanych kilkadziesiąt egzemplarzy apelu rozdano wśród członków Stowarzyszenia. Jeśli ktokolwiek mógłby pomóc byłemu żołnierzowi Dowództwa 2. KOP, prosimy o zapoznanie się z treścią apelu: [ Apel st. chor. sztab. rez. Grzegorza SIERADZKIEGO ]

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Przewodniczący Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC poinformował o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował wszystkim przybyłym członkom za aktywny udział w zebraniu, w wyborach i głosowaniach.

Po zakończeniu zebrania Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich obecnych na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.