Fotoreportaż z Walnego Zebrania i Noworocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej odbytego w dniu 10.01.2014 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 31 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 31.01.2014 r.

W dniu 10.01.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej zwołane w trybie normalnym. Spotkanie odbyło się w gościnnej restauracji “Cztery Pory” w Bydgoszczy przy ul. Piękna 13.

Slajd powitalny.

Rozpoczęcie zebrania zaplanowano na godzinę 17:00. Przed wejściem na salę obrad skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia czynili swoje powinności – zbieranie podpisów na listę obecności, przyjmowanie składek i opłat.

Członkowie przybywają na zebranie.
Foto © Czesław Hrut.
Sekretarz Stowarzyszenia ppłk rez. Edward Strzelecki z listą obecności.
Foto © Czesław Hrut.
Skarbnik Stowarzyszenia ppłk rez. Henryk Nazarewicz wypisuje potwierdzenia wpłat składek członkowskich.
Foto © Czesław Hrut.

Na przybywających członków czekała odświętnie przygotowana sala obrad, a przy wejściu stolik z wyeksponowanymi osiągnięciami Stowarzyszenia z 2013 roku.

Stolik z osiągnięciami Stowarzyszenia w 2013 roku. Foto © Czesław Hrut.

W 2013 roku w Stowarzyszeniu działo się bardzo dużo, o czym świadczą również liczne fotoreportaże zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Jednym z głównych celów wszystkich zrealizowanych w 2013 roku przedsięwzięć było popularyzowanie naszego Stowarzyszenia w różnych środowiskach i na wielu płaszczyznach. Dzięki włożonemu w każde przedsięwzięcie wysiłkowi organizacyjnemu członków Zarządu nasze Stowarzyszenie zostało zauważone przez kilka organizacji społecznych, firm, instytucji, jak i urzędy państwowe, czego dowodem są otrzymywane pamiątkowe grawertony, medale pamiątkowe, dyplomy, puchary, listy gratulacyjne, listy okolicznościowe, a także zaproszenia do udziału w organizowanych wydarzeniach i uroczystościach.

Sala obrad. Foto © Czesław Hrut.
Sala obrad. Foto © Czesław Hrut.

Na podstawie listy obecności na godzinę 17:00 na zebranie przybyło 45 z 92 członków. Zgodnie z §17 pkt 8. Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zatem do quorum zabrakło niespełna dwóch członków. W tej sytuacji, zgodnie z §17 pkt 9. Statutu, zebranie rozpoczęto w drugim terminie – pół godziny od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie. Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest zebraniem prawomocnym.

Zebranie o godz. 17:30 rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg witając serdecznie wszystkich przybyłych członków. Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został ppłk rez. Zygmunt Stec, a na protokólanta wyznaczono ppłk rez. Edward Strzelecki.

Przewodniczący Zebrania ppłk rez. Zygmunt Stec rozpoczyna zebranie. Pierwszy z prawej: protokólant ppłk rez. Edward Strzelecki. Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

W wyniku głosowania członkowie ustalili, że wszystkie głosowania w czasie tego zebrania odbywać się będą w sposób jawny.

W głosowaniu wybrano komisję uchwał w składzie:

 1. ppłk rez. Mirosław Malicki;
 2. ppłk rez. Marian Jaroszewicz.

Do komisji skrutacyjnej wybrani zostali:

 1. st. chor. sztab. rez. Waldemar Graczyk;
 2. P. Małgorzata Pawłowska.

W kolejnym głosowaniu członkowie zaakceptowali zaproponowany przez Zarząd porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Zatwierdzenie “Planu pracy Stowarzyszenia na 2014 r.”
 10. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.
 11. Zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Przyjęcie uchwał.

Jak co roku, na walnym zebraniu członków podsumowywana jest działalność Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności za 2013 roku wygłosił Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok.
Prezes Stowarzyszenia referuje sprawozdanie z działalności za 2013 rok. Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

Szatę wizualną sprawozdania w postaci slajdów przygotował i prezentował ppłk rez. Czesław Hrut.

Po wygłoszeniu przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności głos zabrał Skarbnik Stowarzyszenia ppłk rez. Henryk Nazarewicz w celu zreferowania sprawozdania finansowego za 2013 r. i planu wydatków na 2014 r. Jednym z punktów tego sprawozdania była informacja dotycząca nieregularnego opłacania składek członkowskich przez pewien procent członków Stowarzyszenia (wykaz osób i wysokości nieopłaconych składek członkowskich jest w posiadaniu skarbnika). Skarbnik zaapelował o uregulowanie zaległości.

Skarbnik Stowarzyszenia ppłk rez. Henryk Nazarewicz referuje sprawozdanie finansowe. Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

Kolejnym punktem walnego zebrania było wygłoszenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Tadeusz Lewandowski pozytywnie ocenił działalność Zarządu Stowarzyszenia w 2013 roku i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. W wyniku głosowania członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Tadeusz Lewandowski referuje sprawozdanie komisji.
Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

W kolejnym głosowaniu zatwierdzony został “Plan pracy Stowarzyszenia na 2014 rok”. W 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia będzie nadal aktywnie angażować wszystkich chętnych członków i sympatyków Stowarzyszenia do uczestniczenia w przedsięwzięciach o jakich Stowarzyszenie zostanie poinformowane i na które zostanie zaproszone. Wiele z tych przedsięwzięć zostało już uwzględnionych w “Planie pracy Stowarzyszenia na 2014 rok”.

Ppłk rez. Czesław Hrut przy stanowisku audiowizualnym prezentuje projekt “Planu działalności Stowarzyszenia na 2014 rok” przed zatwierdzeniem przez Walne Zebranie.
Foto © Andrzej Zielenkiewicz.
Płk rez. Stanisław Szajczyk analizuje treść projektu “Planu działalności Stowarzyszenia na 2014 rok”.
Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

W następnej kolejności rozpatrywano wniosek Zarządu o podwyższenie składki członkowskiej. Tylko Walne Zebranie Członków ma prawo takiej zmiany dokonać. Propozycją Zarządu było podwyższenie rocznej składki z 60 zł na 70 zł. Uzasadnienie do wniosku przedstawił Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław Hrut. W wystąpieniu zwrócono uwagę na fakt, że oprócz wysiłku organizacyjnego członków Zarządu, tego czysto ludzkiego, czyli poświęcanie czasu rodzinnego, spędzanie wielu godzin przy komputerze, by opracować pisma, dyplomy, zaproszenia, materiały na stronę internetową itd., ponoszone są również koszty finansowe, o których referował Skarbnik ppłk rez. Henryk Nazarewicz w sprawozdaniu finansowym. Rozszerzająca się współpraca z innymi organizacjami, udział w świętach państwowych i wojskowych, w uroczystościach i innych przedsięwzięciach pociąga za sobą określone wydatki. Niestety co roku ceny towarów i usług rosną. Takie samo przedsięwzięcie, które realizowano w Stowarzyszeniu np. 2-4 lata temu, nie jest dzisiaj już możliwe do zrealizowania w takim samym zakresie za takie same pieniądze. Wysokość składki członkowskiej nie była zmieniana od początku istnienia Stowarzyszenia, czyli od 7 lat.

W czasie dyskusji wniosek zwiększenia składki członkowskiej poparł płk rez. Stanisław Nowak i zaproponował podwyższenie składki rocznej do wysokości 90 zł. Kolejny uczestnik dyskusji płk rez. Stanisław Szajczyk wyraził opinię, że wśród członków Stowarzyszenia jest spora grupa emerytów o mniejszych dochodach i wnioskował, aby utrzymać składkę na dotychczasowym poziomie, tj. 60 zł rocznie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania większością głosów przyjęto wniosek Zarządu i uchwalono, że składka roczna od 2014 roku wynosi 70 zł. Członkowie opłacający składki miesięcznie będą mogli dokonywać wpłat w taki sposób, aby suma składki za dany rok kalendarzowy wyniosła 70 zł.

Ostatnie głosowanie tegorocznego Walnego Zebrania Członków dotyczyło akceptacji dokonanego w dniu 16.01.2013 r. uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia o nowego członka ppłk. rez. pil. Janusza Niewiadomego. Decyzję Zarządu przyjęto jednogłośnie.

W końcowej części zebrania odbyła się dyskusja:

 1. Kol. Mirosław Malicki zwrócił się do Zarządu o zwiększenie wykorzystywania internetu i poczty elektronicznej do informowania członków o przedsięwzięciach. Jednocześnie poprosił członków Stowarzyszenia o podawanie do Sekretarza swoich aktualnych adresów e-mail. Takie działania zmniejszą ilość przesyłek pocztowych i obniżą ponoszone wydatki. W związku z powyższym wnioskiem Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do wszystkich członków o przysłanie swoich aktualnych adresów e-mail na jeden z poniższych adresów:
  • ed_s@wp.pl
  • czeslawh@wp.pl
 2. Kol. Stefan Bartczak wskazał na istnienie dwóch organizacji w Bydgoszczy skupiających byłych żołnierzy 2 KOP. Zasugerował ewentualność połączenia się Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP i Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP. Podobnego zdania był kol. Stanisław Szajczyk, który wyraził opinię, aby nie było w Bydgoszczy dwóch organizacji skupiających żołnierzy 2. KOP.
 3. Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg poinformował, że od kilku już lat realizowana jest współpraca obu organizacji. W składzie członków Zarządu Stowarzyszenia jest Prezes Koła Nr 1 ZŻ WP. Ponadto, wśród członków naszego Stowarzyszenia są nie tylko żołnierze lecz także pracownicy wojska i sympatycy 2. KOP.
 4. W odpowiedzi na ubiegłoroczny wniosek kol. Stanisława Kowalskiego Prezes Stowarzyszenia poinformował, że grób płk. Zbigniewa Badochy został uporządkowany przez rodzinę i teraz grób wygląda godnie.

Przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały zreferował przewodniczący komisji uchwał i wniosków mjr rez. Mirosław Malicki. To był ostatni punkt porządku tegorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim członkom za aktywny udział w walnym zebraniu i ogłosił rozpoczęcie Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Slajd z informacją o charakterze spotkania.

Na wstępie spotkania przywitani zostali zaproszeni goście:

 • Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zygmunt Surma;
 • Zastępca Dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania ppłk Arkadiusz Sypniewski;
 • Prezes firmy M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Krzysztof Sosnowski – Mecenas Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP;
 • Dyrektor Aeroklubu Bydgoskiego Andrzej Matczak.
Zaproszeni goście w towarzystwie Krzysztofa i Elżbiety Załóg. Od lewej: Dyrektor Aeroklubu Bydgoskiego Andrzej Matczak, Zastępca Dowódcy 22. ODN ppłk Arkadiusz Sypniewski, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ ks. kanonik płk Zygmunt Surma, członek Stowarzyszenia Elżbieta Załóg.
Foto © Czesław Hrut.
Drugi od lewej: Prezes firmy M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Krzysztof Sosnowski – Mecenas Stowarzyszenia.
Foto © Andrzej Zielenkiewicz.

Po powitaniu gości Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich uczestników spotkania do stolika z lampkami szampana, a następnie wzniósł toast noworoczny życząc wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2014 roku.

Prezesa Stowarzyszenia wygłasza toast. Foto © Czesław Hrut.
Uczestnicy spotkania wysłuchują życzeń Prezesa Stowarzyszenia. Foto © Czesław Hrut.
Uczestnicy spotkania składają sobie życzenia noworoczne. Foto © Czesław Hrut.

Przy stole szwedzkim z pysznymi potrawami, przy sączącej się w tle miłej, nie zagłuszającej rozmów muzyce, uczestnicy cieszyli się wspólnym spotkaniem. Czas spotkania spędzany na rozmowach i wspomnieniach bardzo szybko leciał i po kilku godzinach aż żal było się rozstawać.

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia na ten nowy 2014 rok składamy serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Szczęśliwego Nowego Roku.

Zapraszamy do obejrzenia: [ galerii zdjęć z Walnego Zebrania i Spotkania Noworocznego ]