26.12.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 20.11.2012 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. W posiedzeniu udział wzięli:

 • kol. Marian Dering;
 • kol. Wiesław Kosicki;
 • kol. Zygmunt Stec;
 • kol. Edward Strzelecki;
 • kol. Henryk Nazarewicz;
 • kol. Edmund Łączny;
 • kol. Czesław Hrut.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz LEWANDOWSKI. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward STRZELECKI. Przyjęto jednogłośnie następujący porządek dzienny posiedzenia:

 • Ustalenia i rozdział zadań do przygotowania walnego zebrania członków Stowarzyszenia w styczniu 2013;
 • Sprawy personalne – rozpatrzenie wniosków o przyjęcie i zwolnienie członków Stowarzyszenia;
 • Omówienie spraw związanych z zakupem schodołaza dla Lesława Adamczyka;
 • Sprawy bieżące wynikające z działalności statutowej.

Ważniejsze ustalenia i decyzje podjęte w trakcie Posiedzenia:

Uzgodniono projekt porządku walnego zebrania:

1) Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2) Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3) Wybór komisji uchwał i wniosków.
4) Przyjęcie Porządku Zebrania.
5) Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Stowarzyszenia za 2012 rok.
6) Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7) Udzielenie absolutorium Zarządowi.
8) Wybory Prezesa Stowarzyszenia i jednego członka do składu Zarządu Stowarzyszenia.
9) Dyskusja i wolne wnioski.
10) Uchwalenie “Planu Działalności Zarządu na 2013 rok”.
11) Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych pod obrady.

Nowych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia nie było, natomiast na skutek złożonych rezygnacji oraz działając zgodnie z §15 ust. 4 lit. a. Statutu Stowarzyszenia, Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków n/w osoby:

 • Renkiel Jarosław – rezygnacja.
 • Kanclerz Jerzy – rezygnacja.
 • Kopeć Mieczysław.
 • Sieradzki Grzegorz.

Kol. Nazarewicz przedstawił członkom Zarządu sprawozdanie z zakończonej akcji pomocy w zakupie schodołazu dla ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka. Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 03.10.2012 r. w dniu 06.11.2012 r. nastąpiło zamknięcie konta, na które dokonywano wpłat od darczyńców na ww. cel.

Rozliczenie zgromadzonych środków finansowych przedstawia się następująco:

 • Dofinansowanie zakupu schodołazu dokonane w dniu 04.10.2012 r. w postaci przelewu bankowego w kwocie 3120 zł na konto sklepu medycznego “Medicum” w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu “Medicum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
 • Dofinansowania kosztów leczenia dokonane w dniu 04.10.2012 r. w postaci przelewu bankowego w kwocie 678,44 zł na konto wskazane przez ppłk rez. Lesława Adamczyka. Kwota przelewu została ustalona na podstawie faktur z poniesionych wydatków przesłanych przez ppłk rez. Lesława Adamczyka do Zarządu SŻPiS 2.KOP.
 • Po zamknięciu konta w dniu 06.11.2012 r. dokonano ostatniego przelewu bankowego w kwocie 1.531,60 zł., tytułem dofinansowania zakupu leków i pokrycia kolejnych kosztów leczenia.

Tym samym akcja pomocy dla ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka została zakończona. W dniu 21.10.2012 r. do Zarządu Stowarzyszenia wpłynął list od ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka i jego żony z serdecznymi podziękowaniami za udzieloną pomoc i kierowanie akcją. Na prośbę ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka opracowywany jest emblemat z logo naszego Stowarzyszenia, który zostanie umocowany na schodołazie w dowód wdzięczności za dofinansowanie jego zakupu. Emblemat, po uzgodnieniu projektu, zostanie wykonany w formie umożliwiającej umocowanie na schodołazie i przesłany do ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje swoim członkom, członkom wszystkich organizacji uczestniczących w akcji i darczyńcom za pomoc naszemu koledze w trudnej sytuacji życiowej. Szczególne podziękowanie składamy inicjatorom akcji: ppłk rez. Edwardowi Kornickiemu i płk rez. Zbigniewowi Przęzakowi.

W związku z organizowaną w dniu 27.11.2012 r. w USC w Bydgoszczy uroczystością nadania medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie”, z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Bartczaków, udział w uroczystości z ramienia Stowarzyszenia wezmą kol. Zygmunt Stec i Henryk Nazarewicz.

Na prośbę Prezesa Koła nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy ppłk. rez. Edmunda Łącznego, udział w walnym zebraniu Koła nr 1 w dniu 28.11.2012 r. weźmie kol. Henryk Nazarewicz, natomiast w dniu 19.12.2012 r. w organizowanym przez Koło nr 1 spotkaniu wigilijnym udział weźmie Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian Dering.