07.12.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 07.12.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

  • gen. bryg. Marian Dering;
  • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • ppłk rez. Zygmunt Stec;
  • ppłk rez. Edward Strzelecki;
  • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
  • ppłk rez. Edmund Łączny;
  • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
  • ppłk rez. Ryszard Kowalski;
  • mjr rez. Jan Staliński.

Obecność na Posiedzeniu tak szerokiego grona wynikała z potrzeby przygotowania Walnego Zebrania. To Walne Zebranie jest istotne o tyle, że mija czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia i należy dokonać wyboru nowego Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Tak, więc na tym posiedzeniu dokonano podziału zadań pomiędzy członków obu tych ciał przedstawicielskich. Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 14.01.2011 r. o godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym “LOTNIK” w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 103. Ustalono ponadto, że w przypadku braku quorum w ww. terminie, jako drugi termin Zebrania przyjęto ten sam dzień o godz. 17.30.

Postanowiono zaproponować uczestnikom Zebrania następujący porządek:

1. Wybór przewodniczącego zebrania;
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania;
3. Przyjęcie Porządku Zebrania;
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010r;
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał;
8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
10. Dyskusja i wolne wnioski;
11. Przyjęcie Uchwały Zebrania.

Zarząd uznał, że spotkania Członków Stowarzyszenia stały się już naszą tradycją. Tradycyjnie też już organizujemy Spotkania Noworoczne. Z uwagi na to, że Walne Zebranie odbywa się na początku 2011 roku, przy tej okazji, po zakończeniu Zebrania odbędzie się Spotkania Noworoczne. Oczywiście, wszyscy nasi Członkowie oraz Goście otrzymają zaproszenia.